RBUP logo

GuideMe

GuideMe er et samarbeidsprosjekt som har til hensikt å videreutvikle og evaluere verktøyet Skolehelse. Skolehelse skal hjelpe skolehelsetjenesten å følge retningslinjen for tjenesten og oppnå hensikten med den, samt å øke kunnskapen om effektiv implementering av retningslinjer og ungdoms bruk av helse- og velferdstjenester.

Nøkkelopplysninger

Målgruppe:

Skolehelsetjenester på ungdomstrinnet og ungdomskoler

Tidsrom:

1. juni 2021 til 31.mai 2025

Samarbeid:

VID Vitenskapelige høyskole, Norges Teknisk-Naturvitenskaplige Universitet (NTNU), Århus Universitet, Norsk Helsenett, Helsedirektoratet, Oslo kommune (Helseetaten), Aarhus Universitet

Finansiering:

Norges forskningsråd

Prosjektleder:

Åse Sagatun

GuideMe

Kontaktpersoner

Formålet med skolehelsetjenesten er å fremme god psykisk og fysisk helse, gode sosiale og miljømessige forhold, og forebygge sykdommer og skade. Tjenesten skal så tidlig som mulig fange opp barn og unge som strever, gi dem et tilbud og henvise ved behov. Tilbudet skal være universelt, og tilnærmingen både individuell og befolkningsrettet.

Høsten 2017 kom det en ny Nasjonal faglig retningslinje for skolehelsetjenesten. I retningslinjen er det en anbefaling om at helsesykepleier skal ha individuelle samtaler med alle elever på 8. trinn. Denne samtalen skal gjennomføres for å fremme livsmestring og bidra til sunne helsevalg, i tillegg til å gi helsesykepleier en oversikt over utfordringer hos den enkelte elev og hos elevpopulasjonen ved skolen. I retningslinjen beskrives samtaletemaer som mestring, trivsel, relasjoner og psykisk helse, søvn og søvnvaner, fysisk aktivitet og skjermaktiviteter, samt vold, overgrep og omsorgssvikt.

Retningslinjen anbefaler også økt samarbeid med skolen. Temaene det anbefales å samarbeide om, sammenfaller i stor grad med innhold og mål i ny læreplan for skolen. Der heter det at det nye tverrfaglige temaet Folkehelse og livsmestring skal gi elevene kompetanse som fremmer god psykisk og fysisk helse, og som gir muligheter til å ta ansvarlige livsvalg.

Hva er Skolehelse?

I samarbeid med brukere og tjenester har vi utviklet en verktøykasse kalt Skolehelse, som består av tre strategier som skal støtte implementering av anbefalingene i retningslinjen om helsesamtale på 8. trinn og samarbeid med skolen:

  1. Et web-basert dialogverktøy til bruk i helsesamtalen på 8. trinn. Den enkelte elev fyller ut et digitalt helseopplysningsskjema på skolen. Helsesykepleier får så tilgang til helseopplysningsskjemaet fra eleven før samtalen, slik at helsesykepleier får mulighet til å forberede seg og tilpasse samtalen til den enkelte elev. I tillegg genereres det grupperapporter til bruk i samarbeid med skolen og til styring av tjenesten.
  2. Samtaleveileder og oppfølging for helsesykepleier, som inkluderer opplæring i helsefremmende samtaler og hvordan ta opp vanskelige temaer. I tillegg vil det være veiledning underveis​.
  3. Systematisk samarbeid med skolen. Både skolepersonell og helsesykepleiere vil få opplæring i hverandres rammebetingelser, lovverk og styringsdokumenter. Det vil også jobbes med forslag til hvordan skolen og skolehelsetjenesten kan kartlegge eksisterende samarbeid og forbedre rutiner. ​

Evaluere og optimalisere

Vi vil evaluere og optimalisere Skolehelse ved å undersøke hvilken kombinasjon av de tre strategiene som best hjelper skolehelsetjenesten til å følge retningslinjen. Vi vil også se på i hvilken grad etterlevelse av retningslinjen bidrar til å nå hensikten den beskriver. Deltakende skoler vil bli tilfeldig fordelt til ulike kombinasjoner av de tre strategiene. Elever, helsesykepleiere og skolepersonell vil delta i intervjuer og spørreundersøkelser ved oppstart, etter konsultasjon og seks måneder etter konsultasjon.

Norsk og nordisk samarbeid

I Danmark har kommunene, sammen med forskere og fagpersoner, utviklet og implementert en web-basert løsning for systematisk innhenting av informasjon om ungdoms helse, helsevaner, relasjoner m.m. ved bruk av validerte og godt utprøvde spørreskjemaer.

Vi vil sammenligne Skolehelse med det tilsvarende danske verktøyet, og utforske ungdoms helseatferd og bruk av tjenester ved å kombinere data fra evaluering av Skolehelse med data fra Danmark, Ung-HUNT og eksisterende registre over blant annet helsetjenestebruk.

Videreføring av Skolehelse etter prosjektperioden

I utviklings- og evalueringsfasen driftes Skolehelse av RBUP og samarbeidspartnere. I prosjektperioden vil vi også legge til rette for videreføring og oppskalering av effektive strategier. Det planlegges blant annet for at effektive web-baserte funksjoner skal kunne videreføres i nasjonal e-infrastruktur.

Nytteverdi

Identifisering av effektive strategier for å implementere retningslinjen har potensiale til å støtte ungdom i en livsfase som er viktig for fremtidig helse og velvære. Dersom det lykkes, vil GuideMe bidra til helsefremmende arbeid og mer effektive tjenester, samt mer systematisk samarbeid med skolen. Studien vil gi verdifull kunnskap om effektiv implementering og tjenestebruk, øke kunnskapsbasert praksis samt fremme samarbeid mellom nordiske land.