Logo som leder til forsiden

GuideMe

GuideMe er et samarbeidsprosjekt som har til hensikt å videreutvikle og evaluere verktøyet Skolehelse. Skolehelse skal hjelpe skolehelsetjenesten å følge retningslinjen for tjenesten og oppnå hensikten med den ved å bidra til sunne helsevalg og livsmestring hos elever og fremme samarbeid mellom skolehelsetjenesten og skolen. Prosjektet skal også øke kunnskapen om effektiv implementering av retningslinjer og ungdoms bruk av helse- og velferdstjenester.

Nøkkelopplysninger

Målgruppe:

Skolehelsetjenester på ungdomstrinnet og ungdomskoler

Tidsrom:

1. juni 2021 til 31.mai 2025

Samarbeid:

VID Vitenskapelige høyskole, Norges Teknisk-Naturvitenskaplige Universitet (NTNU), Århus Universitet, Norsk Helsenett, Helsedirektoratet, Oslo kommune (Helseetaten), Aarhus Universitet

Finansiering:

Norges forskningsråd

Prosjektleder:

Åse Sagatun

Bakgrunn

Formålet med skolehelsetjenesten er å fremme god psykisk og fysisk helse, gode sosiale og miljømessige forhold, og forebygge sykdommer og skade. Tjenesten skal så tidlig som mulig fange opp barn og unge som strever, gi dem et tilbud og henvise ved behov. Tilbudet skal være universelt, og tilnærmingen både individuell, gruppe- og befolkningsrettet.

Høsten 2017 kom det en ny Nasjonal faglig retningslinje for skolehelsetjenesten. I retningslinjen er det en anbefaling om at helsesykepleier skal ha individuelle samtaler med alle elever på 8. trinn. Denne samtalen skal gjennomføres for å fremme livsmestring og bidra til sunne helsevalg, i tillegg til å gi helsesykepleier en oversikt over utfordringer hos den enkelte elev og hos elevpopulasjonen ved skolen. I retningslinjen beskrives samtaletemaer som mestring, trivsel, relasjoner og psykisk helse, søvn og søvnvaner, fysisk aktivitet og skjermaktiviteter, samt vold, overgrep og omsorgssvikt.

Retningslinjen anbefaler også tett samarbeid med skolen. Temaene det anbefales å samarbeide om, sammenfaller i stor grad med innhold og mål i ny læreplan for skolen. Der heter det at det nye tverrfaglige temaet Folkehelse og livsmestring skal gi elevene kompetanse som fremmer god psykisk og fysisk helse, og som gir muligheter til å ta ansvarlige livsvalg.

Hva er Skolehelse?

I samarbeid med brukere og tjenester har vi utviklet en verktøykasse kalt Skolehelse, som består av tre strategier (elementer) som skal støtte implementering av anbefalingene i retningslinjen om helsesamtale på 8. trinn og samarbeid med skolen:

  1. Et web-basert dialogverktøy til bruk i helsesamtalen på 8. trinn. Den enkelte elev fyller ut et digitalt helseopplysningsskjema på skolen. Helsesykepleier får så tilgang til helseopplysningsskjemaet fra eleven før samtalen, slik at helsesykepleier får mulighet til å forberede seg og tilpasse samtalen til den enkelte elev. I tillegg genereres det grupperapporter til bruk i samarbeid med skolen og til styring av tjenesten.
  2. Kompetanseheving i helsefremmede samtaler for helsesykepleiere handler om hvordan man kan gjennomføre helsesamtalen på 8. trinn innenfor rammene i retningslinjen. Den vil ha en teoretisk og digital komponent, kombinert med tilpasset veiledning
  3. Systematisk samarbeid med skolen. Både skolepersonell og helsesykepleiere vil få web-basert opplæring i hverandres rammebetingelser, lovverk og styringsdokumenter. Det vil også jobbes med forslag til hvordan skolen og skolehelsetjenesten kan kartlegge eksisterende samarbeid og forbedre rutiner. ​

Evaluere og optimalisere

Vi vil evaluere og optimalisere Skolehelse ved å undersøke hvilken kombinasjon av de tre strategiene som best hjelper skolehelsetjenesten til å følge retningslinjen. Vi vil også studere i hvilken grad etterlevelse av retningslinjen bidrar til å nå hensikten den beskriver. Deltakende skoler vil bli tilfeldig fordelt til ulike kombinasjoner av de tre strategiene. Elever, helsesykepleiere og skolepersonell vil delta i intervjuer og spørreundersøkelser ved oppstart, etter helsesamtalen og ca. seks måneder senere.

For å studere ungdoms helse og bruk av helsetjenester vil vi komplementere data som samles inn i forbindelse med evalueringen av Skolehelse med data fra UngHUNT og eksisterende registre. Denne epidemiologiske delen vil på sikt også inkludere kobling av data samlet inn i prosjektet med ulike nasjonale registre, dette er for å kartlegge «brukerreiser» og se på betydning av deltakelse i studien over tid.

Norsk og nordisk samarbeid

I Danmark har kommunene, sammen med forskere og fagpersoner, utviklet og implementert en web-basert løsning for systematisk innhenting av informasjon om ungdoms helse før elever har en individuell samtale med helsesykepleier.

Vi vil sammenligne brukererfaringer fra Skolehelse i Norge med erfaringer med det tilsvarende verktøyet i Danmark. Vi vil også studere sammenhengen mellom helse og bruk av helsetjenester i de to landene. 

Videreføring av Skolehelse etter prosjektperioden

I utviklings- og evalueringsfasen driftes Skolehelse av RBUP og samarbeidspartnere. I prosjektperioden vil vi også legge til rette for videreføring og oppskalering av effektive strategier. Det planlegges blant annet for at effektive web-baserte funksjoner skal kunne videreføres i nasjonal e-infrastruktur.

Nytteverdi

Identifisering av effektive strategier for å implementere retningslinjen har potensiale til å støtte ungdom i en livsfase som er viktig for fremtidig helse og velvære. Dersom det lykkes, vil GuideMe bidra til helsefremmende arbeid og mer effektive tjenester, samt mer systematisk samarbeid med skolen. Studien vil gi verdifull kunnskap om ungdoms bruk av helsetjenester og hva som skal til for å implementere retningslinjer effektivt. Den vil også fremme kunnskapsbasert praksis, samt samarbeid mellom nordiske land.

Kontaktpersoner