Logo som leder til forsiden

Annette Jeneson er fagansvarlig for forskningsstøtte i Seksjon for tjenesteforskning og innovasjon. Annette jobber i Utviklingsteam forskning og innovasjon (UFI), som er et tverrfaglig team med solid kompetanse innen utvikling av digitale datainnsamlingsløsninger, e-helse verktøy, forskning og prosjektledelse. Teamet har siden 2012 utviklet og driftet datainnsamlingsløsninger og prosjektstyringsverktøy for et titalls store forskningsprosjekter. De siste årene har UFI brukt denne solide faglige og erfaringsbaserte kunnskapen også utover forskningsområdet, til rådgivning og løsninger som støtter datadrevet tjenesteutvikling og innovasjon.

Kompetanse

Annette har kompetanse på nevropsykologi og ulike former for forskningsstøtte. Før doktorgraden sin jobbet hun et års tid med et tverrfaglig team som utviklet og forsket på et nettbasert støtteprogram for kreftpasienter. Det var inspirerende å se synergieffektene av samarbeid mellom utviklere, helsepersonell, målgruppe og forskere. Annette er glad for muligheten til å fortsette å jobbe tverrfaglig i RBUP, med tette bånd til både forskning og utvikling av ulike digitale verktøy og systemer. Hun er særlig opptatt av å bidra til effektiv og god gjennomføring av forskningsprosjekter gjennom utvikling av elektroniske datainnsamlingsløsninger og enhetens ekspertise innen forskningskoordinering og statistikk. Annette er også opptatt av skjæringspunktet mellom IT og virksomhetsstrategi.

Bakgrunn

Annette har en doktorgrad i psykologi fra University of California, San Diego. Der brukte hun to ulike metoder (nevropsykologiske eksperimenter og fMRI) for å undersøke det nevrobiologiske grunnlaget for hukommelse.