Logo som leder til forsiden

Solveig Holen

Forsker og seksjonsleder / Researcher and Head of Section for Public Health and Prevention Research

Solveig Holen er forsker og leder Seksjon for folkehelse og forebygging. Hun jobber blant annet med pilotprosjektet skolehelse.no.

Kompetanse

Solveig er lokal prosjektleder for studien Tidlig Intervensjon, Mestrende barn (TIM). TIM er en randomisert, kontrollert studie som har som formål å evaluere om barn som er mer engstelige og/eller triste enn andre har nytte av å delta i lavterskeltiltaket Mestrende barn. Hun har også vært med på å evaluere tiltak som myndighetene har initiert, som NyGIV (formål: å redusere frafall i videregående skole) samt Kunnskapsløftet og Karriereveiledning. I forbindelse med Utdanningsdirektoratets spørreundersøkelser har hun kartlagt psykisk helsearbeid i skolene, både hvordan lærere og skoleledere arbeider og hvilke behov de ser. Solveig har kompetanse innen psykisk helse i skolen, forebyggende og helsefremmende arbeid i skolen, mestring, bortvalg (frafall) i videregående opplæring, evalueringsforskning og kvantitative metoder. Hun er særlig opptatt av sammenhengen mellom psykisk helse og læring, og hvordan lærere og helsepersonell i samarbeid kan bidra til at barn opplever både sosial og faglig mestring. Solveig har tidligere arbeidet i barneskolen.

Bakgrunn

Solveig er spesialpedagog og evaluerte i sitt doktorgradsarbeid det universelle skoletiltaket Zippys venner gjennom en randomisert kontrollert studie. Tiltaket ble gjennomført på 2. trinn i barneskolen, og viste seg å ha en positiv effekt på barns mestring, reduserte mobbing og bedret deres faglige fungering.