Logo som leder til forsiden

Solveig Holen

Seksjonsleder / Head of Section for Public Health and Prevention Research

Solveig Holen er forsker og leder Seksjon for folkehelse og forebygging.

Kompetanse

Solveig har lang erfaring med evalueringsforskning, primært evaluering av helsefremmende og forebyggende tiltak i skolen, og har kompetanse innen kvantitativ metode. Temaer hun er interessert i er psykisk helse i skolen, mestring, frafall i videregående opplæring, skolefravær og flerfaglig samarbeid. Hun er særlig opptatt av sammenhengen mellom psykisk helse og læring, og hvordan lærere og helsepersonell i samarbeid kan bidra til at barn opplever både sosial og faglig mestring. Solveig har tidligere arbeidet i barneskolen. Solveig har lang erfaring som prosjektleder i større forskningsprosjekter, og har tidligere arbeidet i barneskolen

Bakgrunn

Solveig er spesialpedagog og evaluerte i sitt doktorgradsarbeid det universelle skoletiltaket Zippys venner gjennom en randomisert kontrollert studie. Tiltaket ble gjennomført på 2. trinn i barneskolen, og viste seg å ha en positiv effekt på barns mestring, reduserte mobbing og bedret deres faglige fungering.