Logo som leder til forsiden

Kort

I forskningsprosjektet Kort skal vi utvikle og evaluere et lavterskeltiltak i skolehelsetjenesten for å hjelpe ungdom med følelser og stress.

Nøkkelopplysninger

Målgruppe:

Ungdom som opplever milde til moderate utfordringer med følelser og/eller stress i aldersgruppen 13-18 år.

Tidsrom:

2021–2025

Samarbeidspartnere:

Sunne kommuner – WHOs norske nettverk, forskningssenteret Promenta (Universitetet i Oslo og Folkehelseinstituttet), Viken fylkeskommune, Mental Helse Ungdom, ADHD Norge, ROS – Rådgivning om spiseforstyrrelser og Barn av Rusmisbrukere

Finansiering:

Norges forskningsråd

Prosjektledere:

Anneli Mellblom og John Kjøbli

I Norge opplever mellom 15-20% av barn og unge psykiske utfordringer, og forekomsten øker. Dette krever målrettede og effektive tiltak, særlig i førstelinjetjenestene. Skolehelsetjenesten er i en unik posisjon til å nå alle barn og unge, og det er et stort potensial for bruk av kunnskapsbaserte tiltak. Vårt mål er å utvikle og evaluere et kort, effektivt og kunnskapsbasert tiltak i samarbeid med helsesykepleiere og ungdom.

Om Kort-prosjektet

Kort-prosjektet bygger på kunnskap fra en nasjonal kartlegging om hvordan helsepersonell i kommunen arbeider med psykisk helse blant ungdom. Vi fant at de fleste unge som tar kontakt med førstelinjetjenestene har utfordringer knyttet til følelsesregulering, og at helsepersonell ønsker styrket kompetanse i å møte disse utfordringene. Basert på en systematisk litteraturgjennomgang har vi identifisert praksiser, eller forskningsbaserte felleselementer, som kan være effektive på tvers av problemområder. I Kort har vi utviklet et tiltak basert på disse felleselementene for å hjelpe barn og unge med bedre følelsesregulering. Elementene har blitt samutviklet med ungdom, helsesykepleiere og forskere for å tilpasse dem til skolekonteksten, og for å finne et felles språk som passer godt for alle. Tiltaket er derfor skreddersydd for elever på norske ungdoms-og videregående skoler som søker hjelp hos skolehelsetjenesten for lette til moderate utfordringer med følelser og stress.

Testing og optimalisering av tiltaket

Den første evalueringen av tiltaket startet våren 2023, der vi samler inn verdifulle data om hvordan elementene fungerer og brukererfaringer fra både helsesykepleiere og ungdom. Basert på resultater fra studien, og i samarbeid med våre partnere i brukerorganisasjoner, vil vi forbedre tiltaket ytterligere og teste det ut i et fullskala eksperiment med 300 elever fra 2024-2025.

Kontaktperson Sunne kommuner - WHOs norske nettverk

Prosjektkoordinator Inga Brenne,
inga.brenne@r-bup.no

Tlf: 47 41 58 54 69

Kontaktperson FHI

Stipendiat Emily Gabriela Vira
Emilygabriela.vira@fhi.no

Tlf: 47 46 88 49 33

Kontaktpersoner