RBUP logo

KORT

I forskningsprosjektet KORT skal vi utvikle et forebyggende transdiagnostisk tiltak for ungdom som er i kontakt med skolehelsetjenesten.

Nøkkelopplysninger

Målgruppe:

Ungdom som er i kontakt med skolehelsetjenesten med emosjonelle eller psykiske vansker i aldersgruppen 12-18 år.

Tidsrom:

2019 - 2025

Samarbeidspartnere:

Forskningssenteret PROMENTA ved UiO og FHI, Terrie Moffitt og Avshalom Caspi ved Duke University, Aaron Lyon ved University of Washington, Patty Leijten ved University of Amsterdam, Linda M. Collins ved NYU School of Global Public Health og John Weisz ved Harvard University.

Finansiering:

Norges forskningsråd

KORT

Mellom 15-20% av alle norske barn og unge opplever psykiske plager og forekomsten øker. Av disse tilfredsstiller 8% til en diagnose og omtrent 5% behandles per i dag i spesialisthelsetjenesten. Kommunene har i økende grad ansvaret for å forebygge og følge opp disse. Denne utvikling understreker viktigheten av å tilby effektive førstelinjetjenester. Skolehelsetjenesten har en unik posisjon til å nå barn og unge, og bruk av forskningsbaserte tiltak er lite utbredt.

Tiltakene som finnes er ofte tidskrevende og dyre, de er utviklet i en annen kontekst og ikke tilpasset ungdom eller norske forhold. Selv om forekomst av flere ulike vansker er vanlig hos samme person, retter tiltakene seg ofte mot en type vanske (f.eks. angst). For å nå ut til flest mulig barn og unge vil vi utvikle et forskningsbasert tiltak som kan benyttes på tvers av vansker og gjennomføres i skolehelsetjenesten. I stedet for å behandle de spesifikke symptomene til hver sykdom, foreslår transdiagnostisk terapi at vi jobber med fellesnevneren som leder til utviklingen av psykiske problemer.

Om prosjektet

Studien bygger på kunnskap fra en kartleggingsundersøkelse gjennomført i 2019 om hvordan helsepersonell i kommunen arbeider med psykisk helse blant ungdom. Det er i tillegg gjort en systematisk litteraturgjennomgang med identifisering av emosjonsreguleringselementer i effektive intervensjoner. Denne kunnskapen vil, sammen med fokusgruppeintervjuer med brukerne bidra til innholdet i en samutviklingsfase. Samutviklingen vil foregå med ungdom, klinikere og forskere og ligge til grunn for utvikling, testing og optimalisering av et nytt tiltak som retter seg mot emosjonsregulering blant ungdom. Gjennom samutviklingsfasen vil de ulike tiltakselementene vurderes og tilpasses brukernes behov.

Testing og optimalisering av tiltaket

Det nye tiltaket vil testes og evalueres gjennom en tidsseriestudie i flere skolehelsetjenester. Etter tidsseriestudien vil vi gjennomføre kvalitative intervjuer for å evaluere om elementene oppleves meningsfulle og implementerbare for ungdom og klinikere.