Logo som leder til forsiden

KORT

I forskningsprosjektet Kort skal vi utvikle et effektivt, kortvarig tiltak som kan brukes i skolehelsetjenester og som kan forebygge psykiske og følelsesmessige utfordringer hos ungdom.

Nøkkelopplysninger

Målgruppe:

Ungdom som er i kontakt med skolehelsetjenesten med emosjonelle eller psykiske vansker i aldersgruppen 13-16 år.

Tidsrom:

2021 - 2025

Samarbeidspartnere:

Sunne kommuner – WHOs norske nettverk, forskningssenteret Promenta (Universitetet i Oslo og Folkehelseinstituttet), Viken fylkeskommune, Mental Helse Ungdom, ADHD Norge, Rådgivning om Spiseforstyrrelser og Barn av Rusmisbrukere

Finansiering:

Norges forskningsråd

Prosjektledere:

Anneli Mellblom og John Kjøbli

Kontaktpersoner

Mellom 15-20% av norske barn og unge opplever psykiske utfordringer og forekomsten øker. Kommunene har i stor grad ansvaret for forebygging og oppfølging av unge, kun 5 % av barn og unge med psykiatriske diagnoser behandles i spesialisthelsetjenesten. Denne utviklingen krever effektive tiltak, og særlig i førstelinjetjenestene. Skolehelsetjenesten er i en unik posisjon til å nå alle barn og unge, og det er stort potensiale for økt bruk av forskningsbaserte tiltak i denne konteksten. Dette potensialet vil vi utløse gjennom å utvikle og teste et kort, effektivt og forskningsbasert tiltak i samarbeid med helsesykepleiere og ungdom.

Bakgrunn for prosjektet

Kort-prosjektet bygger på kunnskap fra en nasjonal kartlegging om hvordan helsepersonell i kommunen arbeider med psykisk helse blant ungdom. Der fant vi at de fleste unge som tar kontakt med førstelinjetjenestene har emosjonelle vansker, og at helsepersonell selv ønsker økt kompetanse om hvordan de kan imøtegå dette behovet. Vi har i tillegg gjort en systematisk litteraturgjennomgang av effektiv behandling for unge for å finne felles teknikker som ser ut til å ha god effekt for unge på tvers av problemområder. Vi kaller disse felleselementer. I Kort har vi valgt ut felleselementer som kan hjelpe unge å forholde seg til intense eller vonde følelser på en god måte. Felleselementene har vi tatt med inn i samutvikling med ungdom, helsesykepleiere og psykologer for å teste og tilpasse dem til skolehelsekonteksten og for å finne et språk som fungerer godt for alle. Samutviklingen skal fortsette gjennom videre utvikling, testing og raffinering av det nye tiltaket. Tiltaket er skreddersydd for elever på ungdomskolen som søker hjelp hos skolehelsetjenesten for lette til moderate vansker.

Testing og optimalisering av tiltaket

Fra våren 2023 vil vi teste ut tiltaket i en pilot med 40 skolehelsetjenester. Vi vil samle data om hvordan det er å bruke tiltaket, både for helsesykepleiere og unge som deltar. Deretter vil vi i samarbeid med disse og våre partnere i brukerorganisasjonene justere tiltaket til dets første fulle form. Fra 2024 til 2025 vil vi så teste det ut i et fullskala eksperiment med 500 elever.

Kontaktperson Sunne kommuner - WHOs norske nettverk

Prosjektkoordinator Inga Brenne,
inga Brenne@sunnekommuner.no

Tlf: 47 41 58 54 69

Kontaktperson FHI

Stipendiat Emily Gabriela Vira
Emilygabriela.vira@fhi.no

Tlf: 47 46 88 49 33