Logo som leder til forsiden

Spesialist­utdanning for psykologer

Vår spesialistutdanning er godkjent av Psykologforeningen som henholdsvis obligatorisk og valgfritt program i barne- og ungdomspsykologi.

Nøkkelopplysninger

 • Kursavgift:

  11 000 per semester.

 • Samlinger:

  Tre samlinger over tre dager i hvert semester.

 • Neste oppstart:

  Januar 2024.

  Stengt for påmelding.

 • Varighet:

  18 måneder (deltid)

Spesialistutdanningen for psykologer er primært rettet mot spesialisthelsetjenesten, men er også åpen for psykologer med behov for spesialistkompetanse i andre tjenester. Studiet går over to og et halvt år.

Kursinnhold

Parallelt med undervisningen må deltakerne stå i veiledet klinisk arbeid (minst 50 %) og ha arbeidsoppgaver i tråd med utdanningens progresjon og innhold. Psykologer som vil søke godkjenning som spesialist i barne- og ungdomspsykologi må i samarbeid med arbeidsgiver sørge for riktig praksis i henhold til Psykologforeningens krav.

Opptak i psykologgruppen krever godkjenning som klinisk psykolog og fullført psykologforeningens fellesprogram.

Programmet består av 3 moduler:

 • Obligatorisk program (18 måneder)
 • Valgfritt program (12 måneder)
 • Tverrfaglighet og samhandling som går parallelt med obligatorisk program og valgfritt program

Studieprogram og læringsmål er i samsvar med Norsk psykologforenings krav til obligatorisk program (profesjonsgruppe) og valgfritt program (valgfri behandlingsmetode) for spesialitet barn og unge. Modulen tverrfaglighet og samhandling inngår ikke i Norsk psykologforenings sine krav til spesialitet, men er en del av RBUPs sin spesialistutdanning. Denne modulen går parallelt med de to andre programmene.

Deltakere som søker seg til valgfritt program må ha fullført hele det obligatoriske programmet. Programmene kan tas uavhengig av kursleverandør.

Godkjenning som spesialist i barn og unge gjøres av Norsk psykologforening i henhold til deres godkjenningskriterier.

Obligatorisk program

Det overordnede målet er at deltakerne skal videreutvikle sin profesjonskompetanse til spesialistnivå i feltet barn og unges psykiske helse.

Vi utvider psykologens utrednings- og behandlingskompetanse og spisser den inn mot barn- og ungefeltet. Utdanningen skal gi inngående kunnskap om betingelser for utvikling i barne- og ungdomsalder, planlegging og gjennomføring av utredningsarbeid, oversettelse og formidling av utredningsresultater, ulike tilstander og diagnosegrupper samt begrunning av behandlingsvalg.

Vi underviser i empirisk utviklingspsykologi, utredning, komplekse vurderinger, ulike tilstander og ulike behandlingsmodeller.

Hvordan barne- eller ungdomsklientens utviklingsbehov påvirker den terapeutiske kontakten og stiller ulike krav til terapeutisk relasjonsarbeid, alliansearbeid og bruk av terapeutiske teknikker, blir vektlagt.

Programmet er delt i 3 semestre:

 • 1. semester, vår: Sped- og småbarnsalderen
 • 2. semester, høst: Skolealder
 • 3. semester, vår (frem til august): Ungdomsalder

Temaene for samlingene bygger på hverandre fra oppstart i første semester til avslutning i tredje semester. Det er altså lagt vekt på gradvis utvikling for den enkelte og gruppen som helhet der målet er å skape balanse mellom utfordring og mestring. Integrasjon av teoretisk- og klinisk kunnskap er sentral i undervisningen.

Personlig utvikling/terapeututvikling og psykologens rolle i et tverrfaglig miljø står også sentralt i programmet.

Læringen skjer i stabile læringsgrupper. Det jobbes bevisst mot å skape grupper som kan utgjøre en trygg ramme for den enkeltes utvikling. Målet er å bidra til utvikling av faglig og personlig trygghet i utøvelsen av psykologrollen. Integrasjon av teoretisk og personlig kunnskap er således også et sentralt mål.

I gruppene undervises deltakerne av anerkjente spesialister på det aktuelle temaet. Gruppene felles refleksjon, øvelser og kasusfremlegg. Gruppene ledes av en fast gruppeleder.

I forkant av samlingene arbeider deltakerne med lærestoff (elektroniske forelesninger og litteratur) og arbeidskrav (refleksjonsoppgaver). Se informasjonsskriv om arbeidskrav

Kursets mål

 • Kunnskap om profesjonens særlige samfunnsoppdrag og den historiske utvikling i feltet
 • Økt bevissthet om profesjonens plass i det tverrfaglige feltet
 • Utvide profesjonsspesifikk utredningskompetanse
 • Utvide terapeutisk kompetanse
 • Økt bevissthet om det profesjonsspesifikke kompetanseområdet og deres begrensinger

Kursansvarlige

 • Studieleder Agathe Helene Syrdal Aanderaa - agathe.aanderaa@r-bup.no
 • Prosjektkoordinator Renate Stendal@r-bup.no - renate.stendal@r-bup.no

Annen informasjon

 • Det er obligatorisk oppmøte.
 • Det forutsettes egenaktivitet (lese artikler, litteratur og elektroniske forelesninger) mellom hver samling.
 • Mellom hver samling forventes også innleveringer av obligatorisk arbeidskrav.
 • Deltakerne må ha med klinisk materiale (på film) til bruk i undervisningen.

Valgfritt program for psykologer.

Etter fullført obligatorisk program starter valgfritt program.

Vi tilbyr følgende valgfrie program godkjent av Psykologforeningen:
Utviklingsrettet intersubjektiv terapi med barn og unge

Tverrfaglighet og samhandling

Modulen tverrfaglighet og samhandling (TS-modulen) går parallelt med modulene obligatorisk program og valgfritt program.

Hva gjør jeg hvis jeg blir opplever at jeg blir gitt for stort ansvar inne på møtet? Hvordan skal jeg håndtere det hvis det blir konflikter mellom instansene? Hvordan reagerer jeg inne i vanskelige møter? Hva gjør jeg hvis jeg ikke har tillit til samarbeidsinstansen min? Disse og flere beslektede tema blir undervist om i TS-modulen.

Komplekse saker krever ofte samarbeid på tvers av etater og instanser. Det er en viktig del av psykologenes kompetanse å bidra til godt samarbeid mellom instansene. Det er også viktig å kunne ta ledelse på møter og å løse opp i konflikter.

Denne kompetansen kommer imidlertid ikke av seg selv. Forskning viser entydig at samarbeidskompetanse må læres, og mer spesifikt at det må trenes på. I denne modulen møter derfor psykologene andre profesjoner i tverrfaglige grupper rundt utfordrende tema knyttet til samarbeid. Læringsformen er en kombinasjon av felles forelesninger og konkret utforskning og trening i gruppene. Gruppene er lagt opp til at det skal være trygt å teste ut ulike måter å håndtere utfordrende samarbeid på og har en kreativ og leken form. Undervisningen i tverrfaglighet og samhandling utgjør ni undervisningsdager (to dager per semester).

Krav til parallell veiledning og praksis

I løpet av hele spesialistutdanningen skal psykologen ha til sammen 240 timer veiledning av godkjent psykologspesialist. 120 av disse timene knytter seg til obligatorisk program. 60 timer knytter seg til valgfritt program. Det er krav om grad av samtidighet mellom kurs, praksis og kursprogram på mer enn 50 %. Det vil si at mer enn 50 % av veiledningen skal gis samtidig med godkjent praksis og kursprogram. Veiledning og praksis gitt innenfor de første seks måneder etter at kursprogrammet er avsluttet blir godkjent til det aktuelle kursprogrammet.

Veiledningen skal skje av minst to ulike veiledere og et av veiledningsforholdene må ha varighet på 40 timer per veileder.

Av de 180 timene veiledning knyttet til obligatorisk og valgfritt program, kan 140 av dem skje i gruppe på inntil 4 psykologer.

Filer til nedlasting:

Kontaktpersoner