Hopp til hovedinnhold
Logo som leder til forsiden

Spesialistutdanning

Vår spesialistutdanningen går over 2,5 år og er godkjent av respektive fagforeninger. Deltakerne blir kliniske spesialister.

Grunntemaene i utdanningen er utviklingspsykologi, psykisk helse, terapeutisk arbeid med barn, unge og familier og tverrfaglig samarbeid. Deltakerne undervises i profesjonsgrupper. I tillegg velges en av følgende terapeutiske metoder: intersubjektiv terapi, sped- og småbarns psykiske helse, familieterapi eller kognitiv atferdsterapi.

Opptakskrav

 • Spesialistutdanningen er en post-masterutdanning som er åpen for søkere fra hele landet. Krav om master kan fravikes etter vurdering av realkompetanse dersom gruppen ikke er fulltegnet. Krav til forpraksis og grunnutdanning varierer for de forskjellige profesjonene.
 • Det er et krav at deltakere har minst 50 prosent veiledet klinisk arbeid parallelt med undervisningen.

Undervisning og veiledning

Utdanningen foregår på tre ulike læringsarenaer:

 • undervisning på RBUP
 • på tjenestestedet i veiledet klinisk praksis
 • gjennom egenaktivitet mellom samlingene (arbeidskrav, litteraturstudier og læringsplattform).

Utdanningen er samlingsbasert med tre samlinger à tre dager per semester.

Innhold i utdanningen

Utdanningen har tre hovedmoduler: profesjonsgrupper, tverrfaglighet og samhandling, og terapeutisk metode. Profesjonsmodulen er spesifikk for hver av profesjonene/faggruppene, mens de andre modulene er felles for alle profesjoner. Utdanningssløpene for psykologer og leger skiller seg fra denne grunnstrukturen og er nærmere beskrevet på disse spesialistutdanningenes sider.

Profesjonsgrupper

I profesjonsgruppene bygger vi på grunnutdanningene. Tema er for eksempel: Hva er vårt særlige ansvarsområde? Hva bidrar vi med i tverrfaglig samarbeid? Hvordan kan vi arbeide terapeutisk med barn, unge og familier?

Tverrfaglighet og samhandling

Vi har som mål å styrke spesialistens samarbeids- og samhandlingskompetanse i et tverrfaglig fagfelt. De ulike profesjonene skal lære om, av, og sammen med hverandre og om de ulike tjenestenes samfunnsoppdrag.

Terapeutisk metode

Alle deltakerne i spesialistutdanningen må velge en retning innen behandlingsarbeid. Utdanningen tar utgangspunkt i metodens teoretiske og empiriske kunnskapsgrunnlag og bidrar til terapeutisk kompetanse. Det kan velges mellom kognitiv atferdsterapi, familieterapi, sped- og småbarns psykiske helse og intersubjektiv terapi.

Overordnede læringsmål

Spesialistutdanningen i barn og unges psykiske helse skal bidra til at tjenesten har tilstrekkelig kompetanse til å utføre sitt samfunnsoppdrag.

Spesialistkompetanse omfatter først og fremst utredning, diagnostikk og behandling av psykiske lidelser hos barn og unge og gir også særskilt innsikt i forebygging og rehabilitering av psykisk helse. Sentralt i dette er den biopsykososiale modellen for kasusformulering.

Spesialistutdanningen ved RBUP skal bidra til spesialister som:

 • Forstår spesialistens og tjenestenes samfunnsoppdrag
 • Har grundig kjennskap til barns normalutvikling og hvilke faktorer som bidrar til god psykisk helse
 • Kan undersøke, utrede og vurdere komplekse psykiske helseutfordringer hos barn og unge, risiko, sårbarhet, beskyttelse og styrker.
 • Har innsikt i årsakssammenhenger for psykopatologi og hvordan disse kommuniserer og samspiller med barnets omgivelser.
 • Har terapeutisk kompetanse. Kan planlegge, gjennomføre og evaluere terapeutisk endringsarbeid i direkte kontakt med barn og ungdom med komplekse psykiske helseutfordringer og deres familier så vel som i indirekte arbeid på ulike arenaer i samarbeid med andre
 • Har kunnskap om betydningen av tillit i den terapeutiske relasjonen.
 • Har øvet inn gode kommunikative ferdigheter og kan motivere for endring og reparere alliansebrudd
 • Tilrettelegger for brukermedvirkning også når utfordringsbildet er komplekst og når samarbeidsalliansen utfordres
 • Kan reflektere over egen praksis og vurdere grenser for egen kompetanse. Har evne til å se og håndtere etiske dilemma i møte med barn og unge og deres familier
 • Har kompetanse til å samhandle med andre profesjoner, tjenester og etater og bidrar til at barn, unge og familier opplever et helhetlig hjelpetilbud
 • Kan veilede andre profesjonelle som ikke har spesialistkompetanse
 • Arbeider kunnskapsbasert. Kan vurdere og utnytte relevant, pålitelig, oppsummert og oppdatert forskningsbasert informasjon. Innhenter også brukerkunnskap og utnytter klinisk erfaring. Søker ny kunnskap og bidrar til kunnskapsutvikling innen sitt felt.
Video: Solveig Sylte, klinisk spesialist i helsesykepleie, forteller om sine erfaringer med spesialistutdanningen.