Logo som leder til forsiden

Videreutdanning i familieterapi for barn og unge

Videreutdanning i familieterapi er en toårig klinisk videreutdanning på deltid (fire semestre). Familieterapi er en viktig tilnærming til psykiske, psykosomatiske og mellommenneskelige problemer. Familieterapi er særlig viktig i møte med barn og ungdommer som utvikler seg og fungerer sammen med deres omsorgspersoner og andre viktige personer rundt. Videreutdanningen gir en bred innføring i grunnleggende familieterapeutiske tilnærminger og en klinisk fordypning i behandlingsmetoden til bruk i arbeid med barn, unge, deres familie og systemene rundt.

Nøkkelopplysninger

 • Neste oppstart:

  14. september 2023

 • Kursavgift:

  44 000 kr i alt (11 000 kr/semester)

 • Veiledningskostnad:

  36 000 kr i alt (9 000 kr/semester)

 • Søknadsfrist:

  15. april 2023

 • Varighet:

  Fire semestre/21 måneder (deltid)

 • Sted:

  Oslo

Kontaktpersoner

Hva er familieterapi?

Familieterapi er en forståelse og en behandlingsmetode. Som terapiform har familieterapi vokst i omfang og betydning siden den ble introdusert i Norge på midten av 1960-tallet. Fremgangsmåten har sitt utgangspunkt i systemtenkning, kommunikasjonsteorier og teorier om endring i klinisk arbeid med mellommenneskelige relasjoner. Familieterapi gir deltakerne tilgang til en systemisk, relasjonell og kontekstuell forståelse av psykisk helse hos barn og unge. Familieterapi tar utgangspunkt i forståelsen av at endring og utvikling hos barn og ungdommer bør sees i sammenheng med familiene de lever i, relasjonene og kontekstene dette finner sted i. Dette gjelder både når vi som hjelpere forsøker å forstå det som kan oppleves komplekst, krevende, alvorlig, og når vi arbeider med løsninger og endringsarbeid. Tilnærmingene innen dette perspektivet er mange, de er fortsatt i utvikling og de kan brukes sammen med andre perspektiver. Familieterapi har en intensjon om å skape bevegelse der utviklingen hos barnet eller ungdommen har stoppet opp. Forståelsen og ferdighetene i behandlingsmetoden gir terapeuten et bredt spekter av mulige måter å forstå og møte problemene på - bygger på en optimisme om at vi hele tiden er i endring og utvikling, og at det finnes uante muligheter, også selv om vi ikke har fått øye på dem ennå.

Informasjon om videreutdanningen

Videreutdanningen i familieterapi er en klinisk terapeututdanning på deltid over to år. Videreutdanningen går fra august 2023 til juni 2025. Undervisningen omfatter i alt 240 timer i seminargrupper. Undervisningen gjennomføres som månedlige samlinger á to dager over 10 samlinger. Det er krav om 120 timers gruppeveiledning utenom samlingene fordelt for 60 timer hvert år, noe som tilsvarer cirka en dag i måneden.

Videreutdanningen kan inngå i deler av godkjenningsgrunnlaget for å bli klinisk spesialist og er også godkjent som terapiutdanning for leger i spesialisering i barne- og ungdomspsykiatri.

Videreutdanningen er tverrfaglig og tverretatlig. Den gir en klinisk fordypning i en evidensbasert behandlingsmetode for barn og ungdom. Undervisningen er dynamisk og engasjerende med veksling mellom forelesninger, modell-læring, film samt deltakerens egen muntlige deltakelse, øvelser, rollespill, kliniske filmer og refleksjoner.

Videreutdanningen i familieterapi vil gi en bred innføring i de sentrale familieterapeutiske teoriene og tilnærmingene som er i bruk i arbeid med barn, ungdom og deres familier. Videreutdanning er klinisk og tett på deltakerens praksis i egen arbeidskontekst. Videreutdanningen gir en fordypning i behandlingsmetoden med mål om integrering av de ulike familieterapeutiske- og systemiske retningene og selvrefleksjon. Den personlige og terapeutiske utviklingen skjer gjennom samspillet mellom undervisning, selvstudier, klinisk praksis og veiledning.

Målet er å øke evnen til å tenke rundt, tilpasse og anvende kunnskap om barn og unge, vitenskapsfilosofi og systemiske endringsteorier omsatt til hjelpsomme terapeutferdigheter i ulike kontekster der det arbeides med endringsarbeid med barn og unge. Det legges vekt på en kontinuerlig terapeututvikling med økt selvrefleksivitet om seg selv som familieterapeut: hva gjør vi, hvorfor gjør vi det, hva bringer vi selv inn i samhandlingen og hvordan virker dette inn sammen med barnet, ungdommen, familien og systemene rundt?

Første året på videreutdanning i familieterapi vil gi: 

 1. kunnskap om aktuelle teorier, begreper og retninger i familieterapi
 2. ferdigheter til å kjenne igjen og anvende de ulike familieterapeutiske arbeidsformene i endringsskapende arbeid med barn, unge og deres familier
 3. kunnskap til et utviklingspsykologisk grunnlag for familieterapi som er tilpasset barn og ungdom for å kunne tilpasse tilnærmingen til barnets alder og utviklingsnivå
 4. har kjennskap til familieterapiens historie, vitenskapsfilosofisk- og forskningsmessig grunnlag for familieterapien og kan formidle oppdatert forskning som begrunner arbeidsformen
 5. kan formulere gode spørsmål som bidrar til endringsprosesser
 6. evne til å gjøre etiske refleksjoner over konsekvenser ved ulike behandlingstilnærminger

Andre året på videreutdanning i familieterapi vil gi:

 • kunnskap om teorier og modeller som bidrar til økt selvrefleksivitet i klinisk praksis
 • begreper til å undersøke, adressere og reflektere over kjønn, etnisitet, legning, sosial situasjon og andre potensielt marginaliserende fenomener og flerkulturelle problemstillinger
 • kunnskap om ulike modeller som anbefales i behandling av barn og unge med alvorlige psykiske tilstandsbilder
 • ferdigheter til å gjenkjenne egne ideer og kunne reflektere over hvilke virkninger dette har på den terapeutiske prosessen
 • ferdigheter til å kunne skifte mellom ulike perspektiv og handlingsalternativer i gitte terapeutiske prosesser
 • videreutvikling av egne terapeutiske holdninger og ferdigheter i sitt kliniske arbeid
 • integrering av en etisk reflektert og kritisk holdning til egne foretrukne verdier, ideer og væremåter i møte med barn, unge, familier og systemer i ulike kontekster

Målgruppe

Målgruppen for videreutdanningen er ansatte i barnevernet, kommunale- og spesialisthelsetjenester som har sitt oppdrag knyttet til barn og unges psykiske helse. Målgruppen er ansatte som arbeider med endringsarbeid med barn og ungdommer og deres familier. Dette kan være fagfolk som jobber blant annet på familiesentre, barnevern, BUP, PPT, helsestasjon, skolehelsetjenesten og i ambulante tjenester.

Veiledning

Det er krav om 120 timers klinisk veiledning i gruppe med veileder i familieterapi godkjent av RBUP (60 timer per år). Veiledningen kommer i tillegg til samlingene. Veiledningen skal ta utgangspunkt i deltakerens eget kliniske arbeid og anvendelse familieterapeutiske tilnærminger og systemisk praksis. Veiledningen er et av de viktige bindeleddene mellom teori og praksis. Intensjonen med veiledningen er å bidra til å få øye på seg selv og sin utvikling samt utvikle økt selvrefleksjon som familieterapeut sammen med andre. Dette gjøres ved å være i og bruke gruppeprosessene i eget lærings- og utviklingsarbeid. Det brukes blant annet arbeid med videoopptak fra eget klinisk arbeid.

Deltakelseskrav

Det er krav om minimum 80 prosent tilstedeværelse på undervisningssamlingene og 100 prosent i veiledningsgruppen.

Opptakskrav

Opptakskrav for videreutdanningen er fagfolk med helse- og sosialfaglig utdanning på høgskole- eller universitetsnivå som arbeider med barn, ungdom og familier. Det kan være leger, psykologer, sosionomer, barnevernspedagoger, sykepleiere, vernepleiere og pedagoger med relevant klinisk erfaring. Opptakskrav er minimum 3-årig høgskole/universitetsutdanning i helse-, sosial- og velferdsfag eller annen relevant utdanning på minst bachelornivå. Søkerne må ha minst to års relevant praksis etter endt grunnutdanning og være i relevant praksis (minst 50%) under hele videreutdanningen. RBUP foretar prioritering mellom søkerne ved behov.