Hopp til hovedinnhold
Logo som leder til forsiden

Sped- og småbarns psykiske helse

Formbarheten hos barn i de første leveår og hjernens fleksibilitet er betydelig. Tidlig hjelp til barn og deres familier som er i biologisk og/eller sosial risiko er derfor av stor betydning for at barn skal komme inn i gode utviklingssirkler. Denne kunnskapen oppfordrer til et helhetssyn på utvikling i et kulturelt perspektiv.

Kunnskap om den tidlige utviklingen har ikke bare betydning for hvordan man oppfatter barnet, men barndommens psykiske helse legger grunnlag for den psykiske helsen i tenårene og i voksen alder. Derfor gir denne kunnskapen et godt grunnlag for å jobbe også med eldre barn og voksne.

Nøkkelopplysninger

 • Søknadsfrist:

  November 2025

 • Neste oppstart:

  Januar 2026

 • Kursavgift:

  44 000 kr (11 000 kr per semester). I tillegg kommer kostnader for 80 timer veiledning.

 • Studiested:

  RBUP Øst og Sør, Nydalen, Oslo

 • Varighet:

  21 måneder (deltid)

Hovedmålet med studiet er at deltakerne får kunnskap om og forståelse av den tidlige normalutviklingen, hvordan de første leveårene kan være av betydning for den senere utviklingen, samt skjevutvikling og risikofaktorer i de første leveårene. I tillegg vil studentene få kompetanse i tidlig diagnostikk og utredningsmetoder i arbeid med sped- og småbarn. Med dette som utgangspunkt er det også et mål for utdanningen at deltakerne skal få kompetanse når det gjelder egnede hjelpetiltak for gravide og sped- og småbarn og deres familier. Videre vil deltakerne utfordres i å jobbe med refleksjon over egen rolle med mål om å:

 • Ha en respektfull og empatisk holdning i møte med det enkelte barn og deres familier
 • Ha økt innsikt i sin egen rolle som hjelper, blant annet gjennom selvrefleksjon og det å gjøre realistiske vurderinger av seg selv og sine egenskaper i utførelsen av faget
 • Være bevisst etiske dilemmaer i møte med sårbare familier og være i stand til å løse disse på en faglig hensiktsmessig og respektfull måte
 • Bidra til utvikling av helsetjenesten gjennom å spre kunnskap om sped- og småbarns psykiske helse og forståelsen av risikofaktorer og beskyttende faktorer i forhold til omsorgsutøvelsen
 • Ha kompetanse til å samhandle med andre profesjoner, tjenester og etater og bidrar til at barn og familier opplever et helhetlig hjelpetilbud

Du lærer om:

Undervisningen er praksisnær og kunnskapsbasert (erfaringskunnskap, forskningskunnskap og brukerkunnskap). I undervisningen vil sped- og småbarns utvikling forstås innenfor en omsorgs- og samspillramme som endres over tid. Formbarheten hos barn i de første leveår og hjernens fleksibilitet er betydelig. Tidlig hjelp til barn og deres familier som er i biologisk og/eller sosial risiko er derfor av stor betydning for at barn skal komme inn i gode utviklingssirkler.

 • Svangerskapet og overgang til foreldreskap og familieliv
 • Utviklingspsykologi, inkludert normalutvikling og avvikende utvikling
 • Betydning av samspill og tilknytning
 • Risikofaktorer og beskyttende faktorer for barnet, familien og nettverket
 • Flerkulturelt perspektiv på sped- og småbarns utvikling
 • Kartleggingsverktøy og kliniske observasjoner av barnet og samspillet
 • Intervensjoner og foreldrestøttende behandlingsmetoder
 • Betydningen av relasjon i hjelperrollen og tverrfaglig samarbeid

Opptakskrav og målgruppe

 • Alle som arbeider med gravide og sped- og småbarn i kommunale tjenester, andrelinje- og tredjelinjetjenesten. Dette vil altså passe for deg som jobber i helsestasjon, PP-tjeneste, barnevern, foreldre-barn senter, BUP, kommunale psykiske helseteam, krisesentre og liknende.
 • Søkere må dokumentere minimum treårig helse- og sosialfaglig eller pedagogisk utdanning samt praksis med denne aldersgruppen. For alle søkere gjelder kravet om at du under utdanningen er i arbeidsforhold hvor du kan jobbe med de aller minste.
 • Det er et krav at deltakerne har med seg videoopptak av eget klinisk arbeid til undervisning

Undervisningsform

 • Etterutdanningen gir en fordypning i teori og metode, utredningsverktøy og klinisk kompetanse og består av forelesninger fra eksterne fagpersoner, undervisning fra gruppelærer, samt gruppeoppgaver og refleksjon.
 • Halve studiet er basert på videofremvisning hvor deltakerne får veiledning på eget klinisk materiale.
 • Det er todagers samlinger en gang i måneden med i alt ti samlinger per studieår.
 • Det er krav om 80 % tilstedeværelse.
 • Undervisningen vil foregå i RBUPs lokaler i Nydalen i Oslo.

Veiledning

 • Deltakerne må ha veileder knyttet til eget pågående klinisk arbeid. Minimum 40 timer pr studieår (totalt 80 timer). Veiledning kan foregå i gruppe.
 • Veileder må ha spesifikk kunnskap innen sped- og småbarns feltet og skal godkjennes av studieleder og gruppelærer.
 • RBUP kan være behjelpelig med å finne veileder.
 • Veiledningen må være gjennomført i sin helhet.

Deltakelseskrav

Det vil være krav til skriftlig arbeid:

 • 1. semester en oppgave på 1000 ord
 • 2. semester en oppgave på 1000 ord
 • 3. og 4. semester samlet fordypningsoppgave på 5000 ord
 • Det er et krav at deltakerne har med seg videoopptak av eget klinisk arbeid til undervisning.
 • Undervisningen er obligatorisk. For å få godkjent utdanningen må fremmøte være minst 80 % pr studieår.

Kreditering

Psykologforeningen godkjenner utdanningen som 72 timer vedlikeholdskurs for psykologspesialister.

Filer til nedlasting:

Kontaktpersoner