Logo som leder til forsiden

Tverrfaglig nevroutdanning

Toårig videreutdanning for fagpersoner som jobber med barn og unge med nevroutviklingsforstyrrelser i førstelinje (kommunale tjenester) og annenlinje (spesialisthelsetjenesten).

Nøkkelopplysninger

 • Kursavgift:

  Kr 44 000 (11 000 per semester)

 • Samlinger:

  Fire semestre med totalt 24 dager med samling

 • Neste oppstart:

  September 2025. Det åpnes for påmelding januar 2025.

 • Varighet:

  24 måneder (deltid)

Utdanningen retter seg primært mot leger, psykologer og pedagoger og er en frittstående påbygning av grunnutdanning og relevant praksis innen nevrofeltet.

I utdanningen samles de ulike profesjonene på tvers av ulike praksissteder og nivåer innen helsetjenestene, noe som reflekterer de unges behov for samhandlende og koordinerte tjenestetilbud. Utdanningen skal styrke den profesjonelle hjelperens kunnskapsbaserte praksis ved å balansere forskning, klinisk erfaring og brukerkunnskap med god og virksom behandling og tiltak som det overordnede målet.

Nevrofeltet som fagfelt

Nevrofeltet er en forkortelse for flere tilgrensende, dels overlappende fagområder som berører barn og unges psykiske helse. Nevroutviklingspsykologi kan ses på som kunnskap om den normale utviklingen mot voksen alder med fokus på modning av hjernen og de tilhørende mentale prosesser og atferd. Nevroutviklingsforstyrrelser er det vide begrepet vi benytter når vi ser avvik fra normal utvikling som knyttes til denne biologiske utviklingsprosessen i hjernen, enten som en skjevutvikling, sykdom eller skade. Kjente tilstander i denne gruppen er ADHD, autisme og intellektuell funksjonsnedsettelse. Nevropsykiatri har fokus på symptomer på psykisk lidelse som knyttes an til sykdommer og skader i hjernen, og er dels overlappende med nevroutviklingsforstyrrelser. Nevropsykologi er et todelt begrep, hvor det på den ene siden beskriver en gren innen nevrovitenskapen, mens det på den andre siden benyttes om en spesialisert metode innen psykologiprofesjonen som benytter nevropsykologiske metoder i en klinisk kontekst. I tillegg kan man på samme måte trekke inn begrepet nevropedagogikk, som vil være et nevrobiologisk perspektiv på pedagogikk som fag.

Informasjon om studiet

Målgruppe

Målgruppen er fagpersoner som jobber med nevroutviklingsforstyrrelser i førstelinjetjeneste og spesialisthelsetjeneste. Studiet er en frittstående videreutdanning som må bygge på en relevant grunnutdanning som kvalifiserer for arbeid med barn og unge med nevroutviklingsforstyrrelser. En sentral metode i studiet er bruk av psykometriske tester som krever testkompetanse, og grunnleggende testkompetanse forutsettes som hovedregel.

Psykologer, pedagoger med testkompetanse og leger er profesjonene som nevroutdanningen i utgangspunktet retter seg mot. Andre fagpersoner kan søke om inntak etter særskilt vurdering.

I tillegg til profesjonstilhørighet stilles krav til relevant praksis ved innsøkingstidspunktet og under utdanningsløpet. Det er vesentlig at studentene har tilgang til relevant praksis og en saksportefølje som i tilstrekkelig grad inneholder nevrorelaterte problemstillinger for å få utbytte av utdanningen.

Studiets innhold og oppbygning

Overordnet består videreutdanningen av følgende hovedelementer:

 • Kursdager (åpne kursdager som også er for eksterne kursdeltakere) og tverrfaglig gruppe (kullsamlinger)
 • Profesjonsgrupper (undervisning og/eller drøfting i mindre grupper)
 • Veiledningsgrupper (veiledning på studentenes konkrete problemstillinger og pågående saker)
 • Selvstudium (lesing av pensum, e-læring, forberedelser av innlegg/kasus på samlingene)
 • Skriftlige arbeider (refleksjonsnotater, dokumentasjonsarbeid)
 • Kompetansehevingsarbeid på egen arbeidsplass eller hos relevant samarbeidspartner (internundervisning, ekstern undervisning eller annet faglig utviklingsprosjekt)

Utdanningen går over fire semestre og består av totalt 24 dager med samling i RBUPs lokaler i Nydalen, Oslo. Av disse 24 dagene er 8 dager kursdager som også er åpne for andre fagpersoner, mens de resterende 16 dagene kun er rettet mot deltakerne på nevroutdanningen. I tillegg kommer et krav om 60 timer veiledning, som ikke er stedbundet til RBUPs lokaler eller Oslo.

Spesialister kan fritas for veiledningskravet. Spesialistkandidater kan søke studieleder om å få godkjent allerede igangsatt veiledning som tellende for nevroutdanningen.

Se studieplanen for ytterligere detaljer.

Veiledning

Veiledning anbefales gitt i gruppe, men kan også gis individuelt. Veiledningsgruppene skal bestå kun av deltakere av egen profesjon, og skal ha veileder (spesialist) av egen profesjon. Fagforeningenes krav til størrelse på gruppen og kompetanse på veileder og veilander skal etterleves, slik at veiledningen man deltar på vil kunne bli godkjent som tellende veiledning i eventuelle parallelle eller senere spesialiseringsløp i regi av de enkelte profesjonsforeningene. Det må tegnes egen kontrakt med veileder for den enkelte deltaker, og deltakerne må selv sørge for å skaffe en relevant veileder. Studieleder kan være behjelpelig med å koordinere og opprette kontakt.

Profesjonsgrupper

De ulike profesjonene (leger, psykologer, pedagoger) vil dele seg i ulike profesjonsgrupper i deler av tiden på hver samling. Det vil være egen gruppelærer for hver enkelt profesjon. Gruppelærer for legene er spesialist i barne- og ungdomspsykiatri Camilla Bjerkeli Nohlin. Gruppelærer for psykologene er spesialist i klinisk nevropsykologi Einar Aagard Tryti. Gruppelærer for pedagogene er spesialist i klinisk pedagogikk Elisabeth Øverland.

Sentrale læringsmål

 • Kunnskapsgrunnlaget for nevroutviklingsforstyrrelser og tilgrensende tilstander
 • Hjernens normalutvikling – strukturer og prosesser
 • Diagnostikk av nevroutviklingsforstyrrelser og overordnede perspektiver på diagnostikk
 • Differensialdiagnostikk, komorbiditet og følgetilstander med fokus på nevroutviklingsforstyrrelser og psykososiale belastninger
 • Biopsykososial forståelsesmodell som rammeverk for forståelse av miljø, familie, samfunn som kontekst for nevroutviklingsforstyrrelser
 • Psykometri og nevropsykologisk testmetodikk – hensiktsmessig bruk i klinisk praksis og tolkning av testresultater
 • Kunnskapsgrunnlaget for tiltak og behandling av nevroutviklingsforstyrrelser
 • Studieplanen gir utfyllende og mer detaljert informasjon om læringsmål og det faglige innholdet i de enkelte samlingene.

Opptakskrav

Følgende profesjoner er kvalifisert til å søke inntak på studiet:

 • Psykologer med profesjonsstudiet i psykologi (cand.psychol.)
 • Pedagoger med utvalgte mastergrader (cand.paed. [ped.psyk.], cand.paed.spes. (UiO), master spes.ped., master ped. [ped.psyk. UiO]) som gir grunnleggende testkompetanse.
 • Leger

Det kan åpnes for særskilt vurdering av søkere med annen profesjonsbakgrunn som har tilegnet seg relevant testkompetanse på universitets- eller høyskolenivå og relevant praksisbakgrunn.

Følgende krav til praksis er gjeldende for å søke inntak på studiet:

 • Studentene må ved innsøkningstidspunktet ha en vesentlig andel saker som omhandler nevroproblematikk og utføre utrednings- og behandlingsoppgaver knyttet til disse. Studentens nærmeste leder må forplikte seg i kontrakt til at studentene skal bli tildelt slike saker i utdanningsperioden, samt at det må legges til rette for at prosjektoppgaven kan og ønskes gjennomført av ledelsen.

Søknad om opptak

Neste oppstart av nevroutdanningen med nytt kull er høsten 2023. Søknadsfristen var 15.04.2023 og svar på søknaden vil bli gitt etter denne datoen. Det kan være vi trenger supplerende informasjon for å behandle søknaden, og vi tar i så fall direkte kontakt med deg. Vi har noen ledige plasser i gruppen for leger, og vi ber interesserte ta kontakt med oss direkte hvis de vurderer å søke, så vil vi behandle dette fortløpende. For spørsmål om søknad ta kontakt med koordinator koordinator Monica Werner eller studieleder Kristian Køhn.

Samlingsdatoer for kull 2023-2025

20.09.23 – 22.09.23
Normalutvikling og nevroutviklingsforstyrrelser

01.11.23 – 03.11.23
Tester og kartleggingsverktøy

07.02.24 – 09.02.24
Intellektuell funksjonsnedsettelse, utviklingsmessig språkforstyrrelse og nonverbale lærevansker

17.04.24 – 19.04.24
ADHD, konsentrasjonsvansker og uro

11.09.24 – 13.09.24
Autismespekterforstyrrelser

20.11.24 – 22.11.24
Ticsforstyrrelser, tvangslidelser og schizofreni

05.02.25 – 07.02.25
Ervervede hjerneskader, epilepsi, genetiske syndromer og rusrelaterte skader

23.04.25 – 25.04.25
Behandling og tiltak ved nevroutviklingsforstyrrelser

Filer til nedlasting:

Kontaktpersoner