Logo som leder til forsiden

Fordypning i familieterapi

Fordypning i familieterapi er en ettårig klinisk terapeututdanning på deltid som er en påbygning til spesialistundervisningsprogrammet med familieterapi som behandlingsmetode. Den gir en klinisk fordypning i familieterapi. Fordypningen er åpen for særskilte søkere som er ferdigutdannede familieterapeuter.

Nøkkelopplysninger

 • Neste oppstart:

  17. august 2023

 • Kursavgift:

  Kr. 22 000 (11 000 per semester), i tillegg kommer kostnader til veiledning

  kr. 18 000 (9 000 per semester)

 • Søknadsfrist:

  15. april 2023, fremdeles ledige plasser. Påmeldingen holdes åpen til kullet er fullt.

 • Varighet:

  To semestre

 • Sted:

  Oslo

Kontaktpersoner

Hva er familieterapi?

Familieterapi er en forskningsbasert og anvendelig behandlingsmetode i alle tjenester der det jobbes med endringsarbeid med barn og unge. Familieterapi kan brukes sammen med, i tillegg til eller i stedet for andre perspektiver og tilnærminger.

Familieterapi tar utgangspunkt i at endring og utvikling hos barn og ungdommer sees i sammenheng med omsorgssystemene de lever i, relasjonene, miljøet og situasjonene de befinner seg i. Familieterapi er basert på systemtenkning, kommunikasjonsteorier og teorier om endring gjennom klinisk arbeid med mellommenneskelige relasjoner.

Gjennom familieterapi har terapeuten et bredt spekter av mulige måter å forstå og møte barn og unge som strever i sine liv og relasjoner.

Familieterapi bygger på en grunnholdning om at mennesker i kontinuerlig endring og utvikling, og at det derfor finnes uante muligheter, også de vi ikke har fått øye på enda. Familieterapi ivaretar utviklingsperspektivet som er særlig viktig i arbeid med barn og unges psykiske helse.

Undervisningsprogrammets innhold

Fordypning i familieterapi er tverrfaglig og tverretatlig. Målgruppen er fagfolk i primærtjenestene og spesialisthelsetjenesten som er involvert i endringsarbeid med barn og ungdommer og deres familier og som har gjennomført spesialistundervisningsprogrammet med behandlingsmetode i familieterapi ved RBUP. Dette kan være ansatte på familiesentre, psykisk helse i kommunen, barnevern, BUP, PPT, helsestasjon, skolehelsetjenesten og ambulante tjenester.

Deltakeren får en bred innføring i de sentrale familieterapeutiske teoriene og tilnærmingene som er i bruk i arbeid med barn, ungdom og deres familier.

Fordypningen er praksisnær og tett knyttet til deltakerens kliniske praksis. Gjennom fordypning i familieterapi videreutvikler deltakeren sine ulike familieterapeutiske- og systemiske forståelser og tilnærminger og evne til refleksjon om sin terapeutrolle. Dette skjer gjennom undervisning, selvstudier, klinisk praksis, kliniske videoer fra praksis, øving og veiledning.

Målet er å øke deltakerens evne til å bruke, tilpasse og reflektere over erfaring, kunnskap og forskning til beste for barn, unge og deres familier.

Fordypning i familieterapi legger vekt på kontinuerlig terapeututvikling og selvrefleksjon. I arbeid med barn, unge, deres familier og systemene rundt trengs refleksjon om: hva vi gjør , hvordan gjør vi det, hvorfor gjør vi det, hva bringer vi selv med inn i samhandlingen og hvordan virker dette inn, og hva får det oss til å gjøre videre.

Læringsmål

 • kunnskap om teorier og modeller som bidrar til økt selvrefleksjon i klinisk praksis
 • begreper til å utforske og reflektere over potensielt marginaliserende fenomener og hva vi selv har med oss inn av holdninger og verdier i møte med barn, ungdommer og deres familier
 • kunnskap om ulike modeller som anbefales i behandling av barn og unge med alvorlige psykiske tilstander
 • ferdigheter til å gjenkjenne egne ideer og reflektere over hvilke virkninger disse har på den terapeutiske prosessen
 • ferdigheter til å kunne skifte mellom ulike perspektiv og handlingsalternativer
 • videreutvikling av egne terapeutiske holdninger og ferdigheter i eget klinisk arbeid
 • integrering av en etisk reflektert og kritisk holdning til egne foretrukne verdier, ideer og væremåter i møte med barn, unge, familier og systemer

Undervisningsform

Undervisning foregår i tverrfaglige grupper med deltakere fra forskjellige arbeidskontekster innen primær- eller spesialisthelsetjenestene. Fordypningen samkjøres med videreutdanning i familieterapis andre år.

Undervisningen omfatter i alt 130 timer i seminargrupper og gjennomføres som månedlige samlinger á to dager over ti samlinger.

Undervisningen er dynamisk og engasjerende med veksling mellom forelesninger, modell-læring, film, deltakerens egen muntlige deltakelse, øvelser, rollespill, kliniske filmer og refleksjoner i grupper i ulik størrelse.

Veiledning

Det er krav om minimum 60 veiledningstimer organisert som gruppeveiledning med veileder godkjent av RBUP. Veiledningen kommer i tillegg til undervisningssamlingene, og tar utgangspunkt i deltakerens eget kliniske arbeid med barn og familier.

Veiledningen er et av de viktigste bindeleddene mellom teori og praksis. Intensjonen med gruppeveiledningen er å bidra til at deltakeren får jobbe med egen terapeututvikling. Fortløpende videoopptak av egen kliniske praksis anvendes aktivt i gruppeveiledningen og i undervisningen. Det er et krav om presentasjon av minst tre videoer i tillegg til videoen som brukes til avsluttende videoeksamen.

Deltakelseskrav

Det er krav om minimum 80 prosent tilstedeværelse på undervisningssamlingene og 100 prosent i veiledningsgruppen.

Opptakskrav

 • Tidligere deltakere på spesialistundervisningsprogrammet ved RBUP med familieterapi som behandlingsmetode
 • Være i relevant praksis (minst 50 %) med endringsarbeid med barn og unge under hele fordypningen i familieterapi
 • Ha tilgang til å kunne gjennomføre familieterapeutiske samtaler og mulighet for å ta opp video av egen kliniske praksis
 • Særskilte søkere med tilsvarende grunnutdanning i familieterapi eller tidligere ferdigutdannede familieterapeuter kan også søke om opptak
 • Søkere fra andre familieterapeutiske utdanninger må i tillegg sende inn studieplan og kursbevis for gjennomført studie når de søker

Kreditering

 • Kan inngå i deler av godkjenningsgrunnlaget for å bli klinisk spesialist
 • Fordypning i familieterapi gir for tiden ikke studiepoeng