RBUP logo

Fordypning i behandlingsarbeid i graviditet og sped- og småbarnstid

Fordypningen er en klinisk rettet påbygning til vårt spesialistprogram og vår tidligere to-årige videreutdanning i sped- og småbarns psykiske helse.

Nøkkelopplysninger

 • Kursavgift:

  20 000

 • Neste oppstart:

  1. september 2022

 • Søknadsfrist:

  15. juni 2022. Søk nå

 • Sted:

  Oslo

 • Varighet:

  12 måneder (deltid)

Kontaktpersoner

Utdanningen er en klinisk fordypning og bygger på tidligere to-årige videreutdanninger i sped- og småbarns psykiske helse ved RBUP. Mens disse hovedsakelig har tatt for seg fagområdet sped- og småbarns psykiske helse i en mer helhetlig forstand, er denne utdanningen mer spisset inn mot behandlingsarbeid og terapeututvikling. Kunnskapen og forståelsen studentene har om spedbarnets behov og utvikling i en omsorgs- og samspillsramme, diagnostikk og utredningsmetoder i sped- og småbarnsfasen, samt hjelpetiltak og intervensjoner, er viktig bakgrunnskunnskap når vi i denne utdanningen går dypere inn på terapi.

Utdanningen bygger særlig på teori og forskning innenfor nyere tilknytnings-, utviklings- og psykodynamisk psykologi. Den vektlegger fordypning og integrering av grunnleggende prinsipper i terapeutisk holdning, alliansearbeid, samt dynamisk forståelse av vansker og intervensjoner i tidsperioden fra graviditet til sped- og småbarnsalder.

Læring vil foregå på ulike måter. Det vil være forelesninger om sentrale terapibegreper og behandlingstemaer, med påfølgende refleksjoner og øvelser. En viktig læringsform vil være veiledning på kasuistikker fra studentenes egen praksis. Studentene får anledning til å jobbe med langsgående prosesser over tid i stabile læringsgrupper, hvor arbeid med forelesningstemaer knyttes tett opp til klinisk praksis. Det fordres også lesing av pensum.

En viktig del av utdanningen vil handle om egenutvikling som terapeut. Graviditet og sped- og småbarnsalder er en livsfase som setter spesielle rammer for det terapeutiske arbeidet. Sped- og småbarnets utvikling skjer i samspill og relasjon med nære omsorgspersoner, og det terapeutiske arbeidet gjøres i stor grad gjennom foreldrene. Det kreves sensitivitet og fleksibilitet hos terapeuten i intervensjoner som rettes mot samspillet mellom spedbarn/småbarn og foreldre, hvor begge samspillspartneres opplevelser og utviklingstemaer skal ivaretas og knyttes mening til. Kommunikasjon og samspill mellom spedbarn/småbarn og foreldre foregår til stor del ikke-verbalt og affektivt. Dette stiller spesielle krav til terapeutens evne til å være oppmerksom og emosjonelt tilgjengelig. Terapeutisk arbeid i sped- og småbarnsfamilier med store livsbelastninger og transgenerasjonelle relasjonstraumer kan by på særlige utfordringer. Gjennom refleksjon og øvelser vil vi arbeide med egen terapeutrolle, med økt bevissthet om individuelle muligheter og begrensninger. Målet er å fremme innsikt og vekst i det terapeutiske arbeidet.

I utdanningen lærer du om:

 • Kjernekompetanser i terapeutisk og mentaliserende holdning
 • Alliansearbeid med gravide og sped- og småbarnsforeldre
 • Behandlingsarbeidets ulike faser
 • Psykologisk perspektiv på «godt nok foreldreskap»
 • Generasjonsoverføringer av relasjons- og samspillsmønster
 • Betydningen av psykisk lidelse og personlighetsproblematikk hos foreldre
 • Egen rolle og bidrag i terapeutisk arbeid

Se også læringsmål i studieplanen nedenfor for mer informasjon.

Målgruppe

Utdanningen er en fordypning i behandlingsarbeid for dem som har gjennomført vårt spesialistprogram med metodemodulen sped- og småbarns psykiske helse samt tidligere studenter i RBUP toårige videreutdanningsprogram i sped- og småbarns psykiske helse. I tillegg kan du som arbeider med behandling i sped- og småbarnsfeltet og som kan dokumentere erfaring og formell grunnleggende utrednings- og behandlingskompetanse innenfor dette feltet søke om opptak på studiet. Opptak vil da bli vurdert på grunnlag av innsendt dokumentasjon og eventuell opptakssamtale.

Kreditering

Norsk psykologforening godkjenner utdanningen som 72 timer vedlikeholdskurs for psykologspesialister.

Praktisk om programmet

Utdanningen går over vår- og høstsemesteret 2022 med henholdsvis seks og fire månedlige samlinger over to dager.

Undervisning og læring veksler mellom å foregå i hel gruppe på maksimalt 20 deltakere (forelesninger, med refleksjoner og øvelser) og delt gruppe på maksimalt 10 deltakere (arbeid med kasusfremlegg).

Forelesninger og grupper ledes av psykologspesialist, PhD Teija Anke og klinisk spesialist i barn og unges psykiske helse, stipendiat Heidi Fjeldheim, som begge har lang klinisk erfaring med behandlingsarbeid i graviditet og spedbarnstid. Teija Anke har vært foreleser og gruppelærer i RBUPs videreutdanning i sped- og småbarns psykiske helse siden 2008.


Datoer for samlingene

Våren 2022
27. og 28. januar, 24. og 25. februar, 24. og 25. mars 20. og 21. april, 19. og 20. mai, 2. og 3. juni

Høsten 2022
1. og 2. september, 13 og 14. oktober, 10. og 11. november 1. og 2. desember

Andre fordypninger innen sped- og småbarnsfeltet

Filer til nedlasting: