Logo som leder til forsiden

Fordypning i behandlingsarbeid i graviditet og sped- og småbarnstid

Utdanningen er en klinisk fordypning, med særlig fokus på behandlingsarbeid i graviditet og sped- og småbarnstid når foreldre har psykiske og/eller psykososiale vansker og/eller personlighetsproblematikk.

Nøkkelopplysninger

 • Kursavgift:

  22 000

 • Neste oppstart:

  Januar 2024 - Fulltegnet

 • Neste oppstart januar 2025:

  Påmelding fra januar 2024

 • Varighet:

  12 måneder (deltid)

Utdanningen er en fordypning i behandlingsarbeid hvor du blant annet lærer om:

 • Kjernekompetanser i terapeutisk og mentaliserende holdning
 • Alliansearbeid med gravide og sped- og småbarnsforeldre
 • Behandlingsarbeidets ulike faser
 • Psykologisk perspektiv på «godt nok foreldreskap»
 • Generasjonsoverføringer av oppvekstbelastninger, relasjonsvansker og negative samspillsmønster
 • Betydningen av psykiske vansker og personlighetsproblematikk hos foreldre
 • Egen rolle og bidrag i terapeutisk arbeid

Se også læringsmål i studieplanen nedenfor for mer informasjon.

Målgruppe

De som har gjennomført spesialistundervisningsprogrammet med metodefordypning i sped- og småbarns psykiske helse og tidligere studenter i RBUPs toårige videreutdanning i sped- og småbarns psykiske helse.

De som arbeider med behandling i sped- og småbarnsfeltet og som kan dokumentere erfaring og formell grunnleggende utrednings- og behandlingskompetanse innenfor dette feltet. Opptak vil da bli vurdert på grunnlag av innsendt dokumentasjon og eventuell opptakssamtale.

Kursinnhold

Utdanningen er en klinisk fordypning og bygger på tidligere toårige videreutdanninger i sped- og småbarns psykiske helse ved RBUP. Mens disse hovedsakelig har tatt for seg fagområdet sped- og småbarns psykiske helse i en mer helhetlig forstand, er denne fordypningen mer spisset inn mot behandlingsarbeid og terapeututvikling. Kunnskapen og forståelsen studentene har om spedbarnets behov og utvikling i en omsorgs- og samspillsramme, diagnostikk og utredningsmetoder i sped- og småbarnsfasen, samt hjelpetiltak og intervensjoner, er viktig bakgrunnskunnskap når vi i denne utdanningen går dypere inn på terapi.

Utdanningen bygger særlig på teori og forskning innenfor nyere tilknytnings-, utviklings- og psykodynamisk psykologi. Den vektlegger fordypning og integrering av grunnleggende prinsipper i terapeutisk holdning, alliansearbeid, samt dynamisk forståelse av vansker og intervensjoner i tidsperioden fra graviditet til sped- og småbarnsalder.

Læring vil foregå både gjennom forelesninger om sentrale terapibegreper og behandlingstemaer, (med påfølgende refleksjoner og øvelser), og veiledning på kasuistikker fra studentenes egen praksis. Studentene får anledning til å jobbe med langsgående prosesser over tid i stabile læringsgrupper, hvor arbeid med forelesningstemaer knyttes tett opp til klinisk praksis. Det fordres også lesing av pensum.

En viktig del av utdanningen vil handle om egenutvikling som terapeut. Graviditet og sped- og småbarnsalder er en livsfase som setter spesielle rammer for det terapeutiske arbeidet. Sped- og småbarnets utvikling skjer i samspill og relasjon med nære omsorgspersoner, og det terapeutiske arbeidet gjøres i stor grad gjennom foreldrene. Det kreves sensitivitet og fleksibilitet hos terapeuten i intervensjoner som rettes mot samspillet mellom spedbarn/småbarn og foreldre, hvor begge samspillspartneres opplevelser og utviklingstemaer skal ivaretas og knyttes mening til. Kommunikasjon og samspill mellom spedbarn/småbarn og foreldre foregår i stor grad non-verbalt og affektivt. Dette stiller spesielle krav til terapeutens evne til å være oppmerksom og emosjonelt tilgjengelig. Terapeutisk arbeid i sped- og småbarnsfamilier med psykiske vansker hos foreldre, store livsbelastninger, personlighetsproblematikk og transgenerasjonelle relasjonstraumer kan by på særlige utfordringer. Gjennom refleksjon og øvelser vil vi arbeide med egen terapeutrolle, med økt bevissthet om individuelle muligheter og begrensninger. Målet er å fremme innsikt og vekst i det terapeutiske arbeidet.

Kreditering

Norsk psykologforening godkjenner utdanningen som 72 timer vedlikeholdskurs for psykologspesialister.

Praktisk om programmet

Utdanningen går over vårsemesteret 2024 og høstsemesteret 2024 med henholdsvis fire og seks månedlige samlinger over to dager (januar til og med juni og september til og med desember).

Dato for samlingene våren 2024: 11. og 12. januar, 15. og 16. februar, 14. og 15. mars, 25. og 26. april, 30. og 31. mai og 13. og 14. juni. Datoer for høstsemesteret kunngjøres senere.

Undervisning og læring veksler mellom å foregå i hel gruppe på maksimalt 20 deltakere (forelesninger, med refleksjoner og øvelser) og delt gruppe på maksimalt 10 deltakere (arbeid med kasusfremlegg).

Forelesninger og grupper ledes av psykologspesialist, PhD Teija Anke og klinisk spesialist i barn og unges psykiske helse, PhD stipendiat Heidi Fjeldheim, som begge har mange års klinisk erfaring med behandlingsarbeid i graviditet og spedbarnstid. Teija Anke har vært foreleser og gruppelærer i RBUP videreutdanning i sped- og småbarns psykiske helse siden 2008. Heidi Fjeldheim har siden 2020 vært foreleser og gruppelærer på spesialistprogrammet ved RBUP.

Andre fordypninger innen sped- og småbarnsfeltet

Filer til nedlasting:

Kontaktpersoner