Logo som leder til forsiden

Videreutdanning i Child-Parent Psychotherapy (CPP)

En behandlingsmetode for barn i alderen 0-6 år som har opplevd traumatiske belastninger, og som viser symptomer på psykiske utfordringer, relasjonsvansker eller adferdsvansker.

Nøkkelopplysninger

 • Neste oppstart:

  28.10.2024

  Oppstart med forbehold om nok påmeldte

 • Samlinger:

  Samling 1: 28.10. til 01.11. 2024

  Samling 2: 10. og 11. april 2025

  Samling 3: 23. og 24. oktober 2025 ­

 • Kursavgift:

  Kr 49.500

  16.500 pr. semester

 • Påmeldingsfrist:

  1. juni 2024

 • Varighet:

  18 måneder (deltid)

Far med barn liggende på magen sin

Hva er Child-Parent Psychotherapy?

Kunnskapsgrunnlaget om traumer og hvordan traumatiske hendelser kan påvirke barns psykiske helse og utvikling, og familiers fungering, øker stadig. I Norge har vi tidligere manglet gode, forskningsbaserte behandlingsprogrammer for de aller yngste barna som har opplevd traumatiske belastninger. Men fra 2017 er Child-Parent Psychotherapy (CPP), et forskningsbasert behandlingsprogram for de aller yngste, implementert i Norge.

Behandlingsmodellen bygger på tilknytningsteori, og integrerer psykodynamisk-, utviklings-, traume-, sosial lærings- og kognitiv atferdsteori. Kontekstuelle faktorer som kulturelle normer og sosioøkonomiske belastninger inngår også i forståelsesrammen. CPP rettes mot barna og deres foreldre eller fosterforeldre. Gjennom CPP jobber man med å styrke relasjonen mellom barnet og barnets omsorgsperson. Målet er at barnet skal utvikle eller gjenvinne trygghet i relasjon til omsorgsgiver, slik at samspillet mellom omsorgsgiver og barn kan fremme barnets naturlige utvikling. Gjennom å utforske og forstå hvordan barnets erfaringer kommer til uttrykk gjennom atferd og lek, dannes grunnlaget for å finne gode måter å bearbeide traumeerfaringer og støtte barnets normalutvikling.

Foreldre kan også selv bære med seg traumeerfaringer som påvirker deres fungering som omsorgsgivere. Sammen identifiserer man også disse erfaringene, og jobber med dem gjennom at man skaper en felles narrativ om de traumatiske hendelsene. CPP er særlig nyttig i familier hvor forelder og barn har opplevd de samme traumatiske hendelsene og har utviklet en destruktiv dynamikk hvor traumet enten ikke blir snakket om, eller hvor barn og forelderens traumereaksjoner skaper utrygghet i samspillet.

Informasjon om studiet

I CPP foregår hoveddelen av behandlingen med barn og omsorgsperson sammen. Behandlingen foregår gjerne ukentlig over en periode, og CPP åpner for langvarig oppfølging hvis nødvendig. Behandlingen er gjennomførbar i poliklinikker, på hjemme­besøk eller på institusjoner der familier skal bo over lengre tid. Videreutdanningen i CPP går på norsk.

Målgruppe

CPP er en videreutdanning innen psykoterapi. Deltakerne må ha erfaring fra terapeutisk arbeid med barn eller familier/foreldre. Grunnutdanning innen helsefag, barnevern eller sosialfag kreves. Metoden er best egnet for tjenestesteder som tilbyr behandling som kan gå over lengre tid, som i BUP eller ved barnevernsinstitusjoner. Det kreves at du kan bruke minimum 20 % av full stilling på CPP-arbeid, men disse sakene er del av «vanlig drift», og saker man uansett ville jobbet med. Det er sterkt anbefalt at flere fra samme arbeidssted har, eller tar, metoden. Ved stort antall påmeldte, vil dette være et viktig kriterium for prioritering.

Krav til godkjenning av videreutdanningen

 • 90 % deltakelse på CPP-opplæringen, som inkluderer totalt ni dager på samlinger
 • 80 % deltakelse på de 32 nettbaserte kasuskonsultasjonene
 • Minimum fire påbegynte CPP-saker i løpet av utdanningstiden
 • Man må ha kommet godt i gang med behandlingsfasen i minimum to av sakene, og må ha benyttet kjerne-elementer fra CPP. Barna bør være under seks år ved oppstart og man bør tilstrebe variasjon i barnas alder.
 • Arbeid med foresatt-barn-dyaden må være påbegynt i alle saker
 • Arbeidet dokumenteres ved å sende inn kasusbeskrivelser fra fire CPP-saker. Sakene trenger ikke å være avsluttet ved videreutdanningens avslutning
 • To saker legges frem, hvorav man etterstreber å vise minst en på film, for veilederne under samlinger og/eller under de nettbaserte kasuskonsultasjonene i løpet av veiledningsperioden
 • Kasusbeskrivelsene må være sendt inn innenfor perioden med vedlikeholds-seminarer (dvs. i løpet av 3-4 semestre etter avsluttet CPP videreutdanning).

Trenere

Henning er psykologspesialist og har siden 2008 arbeidet ved Alternativ til Vold i Stavanger. Mohaupt jobber med voksne som utøver vold i nære relasjoner, samt barn og voksne som utsettes for vold i nære relasjoner. Mohaupt ble ferdig utdannet CPP terapeut i 2016. Han er også forsker og disputerte i 2020 med et forskningsprosjekt om hvordan menn i voldsbehandling opplever far-barn relasjonen.

Guro Vigestad og Anita Krøvel-Velle er psykologspesialister og jobber ved BUP Sentrum i Bergen, sped- og småbarnsteam. Alle er utdannet CPP-terapeuter, og siden 2016 utgjør CPP grunnmuren i det kliniske arbeidet deres med de yngste barna.

Anita har alltid hatt en psykodynamisk forankring i det terapeutiske arbeidet, blant annet med leketerapi. I tillegg har Krøvel-Velle flere års erfaring med tidlig intervensjon i kommunehelsetjenesten.

Guro har over flere år hatt ansvar for tverretatlig konsultasjonsteam for sped- og små. Vigestad underviser ved Høgskulen i Bergen på jordmor- og helsesykepleierutdanning og har tidligere vært involvert i undervisning for Fosterhjemsforeningen.

Har du spørsmål vedrørende utdanningen kan du kontakte:

Anita Krøvel-Velle - anitakrovelvelle@yahoo.no
Guro Vigestad - guro.vigestad@gmail.com
Henning Mohaupt - henning@atv-stiftelsen.no

Video: Informasjonsfilm om CPP