Hopp til hovedinnhold
Logo som leder til forsiden

Spesialist­utdanning for sosionomer

Faglig trygghet og kompetanse, selvivaretakelse og robusthet, og praksisnær fagutvikling er nøkkelkomponenter i spesialistutdanningen for sosionomer. Det undervises om kontekstens betydning for psykisk helse, vurderinger og behandling, profesjonsrollen, samfunnsoppdrag og profesjonens bidrag til tverrfaglige og tverretatlige samarbeid.

Nøkkelopplysninger

 • Søknadsfrist:

  1. oktober 2024

 • Oppstart:

  Januar 2025.

 • Kursavgift:

  55 000 kr

  (11 000 kr per semester x 5)

 • Studiested:

  RBUP øst og sør, Nydalen, Oslo

 • Varighet:

  30 måneder (deltid)

I utdanningen for sosionomer vier vi særlig oppmerksomhet til kunnskap om velferdsstatens institusjoner og lovforankrede rettigheter. I profesjonsgruppen utvides den særskilte kunnskap om sammenheng mellom livsvilkår, materielle vilkår og psykisk helse. Vi ser på hvordan sosionomene anvender utredningsmetoder som kartlegger det henviste barnet og familiens livssituasjon og hverdagsliv, i tillegg til standard utrednings– og diagnoseverktøy.

I gruppen bygger vi på og videreutvikler grunnleggende kommunikasjonskompetanse. Vi utvikler ny terapeutisk kompetanse, blant annet gjennom utvidet dialektisk relasjonsforståelse.

Vi ser nærmere på behandlingskompetanse i forbindelse med familier med sammensatt og marginalisert problematikk. Sosionomene tilegner seg forståelse av og ferdigheter i:

 • Samspill mellom foreldre og barn
 • Terapeutisk foreldre-, familie- og nettverksarbeid. Særlig med tanke på foreldre med egne vansker eller særs krevende omsorgsoppgaver.

Utdanningens læremål

 • Kunnskap om profesjonens særlige samfunnsoppdrag og den historiske utvikling i feltet
 • Økt forståelse for profesjonens plass i det tverrfaglige feltet
 • Utvide kompetansen på felles kunnskapsområder (differensiert og tilpasset profesjonens grunnutdanning)
 • Utvide profesjonsspesifikk utredningskompetanse
 • Utvide terapeutisk kompetanse (differensiert og tilpasset profesjonens grunnutdanning)
 • Økt bevissthet om det profesjonsspesifikke kompetanseområde og deres begrensninger
 • Brukermedvirkning er et gjennomgående tema i undervisningen og brukerstemmen inngår i kunnskapsformidlingen.

Klinisk-teoretisk integrasjon er en overordnet målsetting. Læringsmål, innhold og progresjon er tilpasset hver profesjonsgruppe i tråd med respektive krav til spesialistutdanning.

Opptakskrav og målgruppe

 • Utdanningen er en post-masterutdanning.
 • For sosionomer kan kravet om master fravikes dersom ikke gruppen er fulltegnet og den individuelle kompetansen vurderes å være tilstrekkelig. Søkere som oppfyller profesjonsforeningenes krav til spesialisering prioriteres ved opptak.
 • Spesialistutdanningen er primært rettet mot spesialisthelsetjenesten, men er også åpen for personer med ønske om spesialistkompetanse i andre tjenester.
 • Parallelt med undervisningen må deltakerne stå i veiledet klinisk arbeid, minst 50 %, og ha arbeidsoppgaver i tråd med utdanningens progresjon og innhold.

Kreditering/kompetanse

 • Undervisningen er i tråd med profesjonsforeningens krav.
 • Godkjenning som klinisk sosionom eller klinisk spesialist gjøres av Fellesorganisasjonen (FO) i henhold til deres godkjenningskriterier.

Undervisningsform

 • 15 samlinger a 3 dager.
 • Undervisningen er dynamiskogengasjerende med vekslingmellomforelesninger, modell-læring, film, deltakerensegenmuntligedeltakelse, øvelser, rollespill, kliniskefilmerogrefleksjonerigrupperiulikstørrelse.
 • Undervisningen er praksisnær og kunnskapsbasert (erfaringskunnskap, forskningskunnskap og brukerkunnskap). Undervisningen er dynamisk og engasjerende med veksling mellom forelesninger, modell-læring, film, deltakerens egen muntlige deltakelse, øvelser, rollespill, kliniske filmer og refleksjoner i grupper i ulik størrelse.

Veiledning

 • 240 timer klinisk veiledning, individuelt eller i gruppe, som skal dokumenteres ved utdanningens avslutning.
 • Veiledning skal være i tråd med FOs krav.
 • Veiledningen skal ta utgangspunkt i studentens kliniske arbeid med barn og familier.
 • Godkjent veileder.

Deltakelseskrav

 • Det er obligatorisk oppmøte, minimum 80 %.
 • Det forutsettes egenaktivitet (lese artikler, litteratur og elektroniske forelesninger) mellom hver samling.
 • Innleveringer av obligatorisk arbeidskrav mellom hver samling.
 • Deltakerne må ha med klinisk materiale (på film) til bruk i undervisningen.
 • Deltakeren skal delta og bidra på avsluttende kongress.

Filer til nedlasting:

Kontaktpersoner