Logo som leder til forsiden

Spesialist­utdanning for pedagoger

Utdanningen for å bli spesialist i klinisk pedagogikk går over fem semestre og består av tre moduler: Profesjonsmodul, tverrfaglighet og samhandling og behandlingsmetode.

Nøkkelopplysninger

 • Kursavgift:

  55 000 (11 000 per semester)

 • Samlinger:

  Tre samlinger over tre dager hvert semester

 • Neste oppstart:

  Januar 2025.

  Åpner opp for innsøking i mai 24.

 • Varighet:

  30 måneder (deltid)

Vår spesialistutdanning består av to moduler som er felles for alle profesjoner og en modul/gruppe som er rendyrket den enkelte profesjon. Det er separate opptak for de enkelte profesjonene.

I profesjonsgruppen for pedagoger skal deltakerne videreutvikle sin profesjonskompetanse til spesialistnivå i feltet barn og unges psykiske helse.

Det undervises om profesjonsrollen, om utredning, kliniske vurderinger og behandling, samt profesjonens samfunnsoppdrag og bidrag til tverrfaglige og tverretatlige samarbeid.

Kursinnhold

I profesjonsgruppene utvides og spisses den profesjonsspesifikke profilen i spesialistkompetansen mot feltet barn og unges psykiske helse.

I profesjonsgruppen for pedagoger har vi særlig fokus på hvordan man utnytter samspillet mellom terapeutiske og pedagogiske tilnærminger for å fremme barns utvikling, læring og endring. En spesialist i klinisk pedagogikk skal ha kunnskap om hvordan tilrettelegge opplæringssituasjoner for at de skal virke fremmende på barn og unges psykiske helse, og forebyggende og avhjelpende for psykiske vansker.

Undervisningen er praksisnær og kunnskapsbasert (erfaringskunnskap, forskningskunnskap og brukerkunnskap). Klinisk-teoretisk integrasjon er en overordnet målsetting. Læringsmål, innhold og progresjon er tilpasset hver profesjonsgruppe i tråd med respektive krav til spesialistutdanning. Brukermedvirkning er et gjennomgående tema i undervisningen og brukerstemmen inngår i kunnskapsformidlingen.

Kursansvarlig

Kursets mål

 • Kunnskap om profesjonens særlige samfunnsoppdrag og den historiske utvikling i feltet
 • Økt forståelse for profesjonens plass i det tverrfaglige feltet
 • Utvide kompetanse på felles kunnskapsområder (differensiert og tilpasset profesjonens grunnutdanning)
 • Utvide profesjonsspesifikk utredningskompetanse
 • Utvide terapeutisk kompetanse (differensiert og tilpasset profesjonens grunnutdanning)
 • Økt bevissthet om det profesjonsspesifikke kompetanseområdet og deres begrensinger

Annen informasjon

Profesjonsgrupper, tverrfaglighet og samhandling, samt valgfri gruppe i behandlingsmetode, de tre modulene er gjensidig avhengige av hverandre.

 • Det er obligatorisk oppmøte (min. 80 %).
 • Det forutsettes egenaktivitet (lese litteratur, se elektroniske forelesninger, skrive refleksjonsnotat m.v) mellom hver samling.
 • Innleveringer av obligatorisk arbeidskrav mellom samlingene.
 • Deltakerne må ha med klinisk materiale (på film) til bruk i undervisningen.

Undervisningen er i tråd med profesjonsforeningens krav. Godkjenning som spesialist i klinisk pedagogikk gjøres av Forening for klinisk pedagogikk i henhold til deres rammeplan.

Målgruppe

Spesialistutdanningen er primært rettet mot spesialisthelsetjenesten, men er også åpen for personer med ønske om spesialistkompetanse i andre tjenester.

Parallelt med undervisningen må deltakerne delta i veiledet klinisk arbeid (minst 50 %) og ha arbeidsoppgaver i tråd med utdanningens progresjon og innhold.

Utdanningen er en post-masterutdanning og for pedagoger kreves master i pedagogikk eller spesialpedagogikk.

Vi anbefaler minst to års praksis som lærer, førskolelærer eller ppt-rådgiver før oppstart i spesialistutdanningen.

Søkere som oppfyller profesjonsforeningenes krav til spesialisering prioriteres ved opptak.

Filer til nedlasting:

Kontaktpersoner