Logo som leder til forsiden

Newborn Behavioral Observations (NBO)

De fleste som arbeider med spedbarn og familier vil kjenne igjen mye av innholdet i observasjonsmetoden fra sitt daglige arbeid. NBO gir hjelp til å strukturere og systematisere observasjonene og det legges stor vekt på å tilrettelegge slik at man styrker relasjonen mellom foreldre og barn.

Nøkkelopplysninger

 • Pris:

  Pris på forespørsel

 • Varighet:

  6 måneder (inkludert opplæringsdager, veiledningsdager og egenjobbing før sertifisering).

Hva innebærer en NBO-opplæring?

Vi tilbyr en fem dagers opplæring, to dagers innføringskurs, dernest egenpraktisering i ca 5-6 uker, så en hel dag med veiledning i gruppe hvor deltakerne tar med filmopptak av egne observasjoner basert på NBO, så nye 5-6 uker med egenpraktisering. Igjen en ny dag med veiledning basert på videoopptak.

I denne perioden (varighet på 10-12 uker) forventes det at hver deltaker praktiserer NBO ukentlig og skriver en observasjon (en logg) per uke som sendes til NBO-trener gjennom læringsplattformen Canvas. Loggen er en kortfattet oppsummering av tre forhold:

 1. hva man har observert hos spedbarnet basert på et NBO-perspektiv
 2. hvilke grep man har gjort for å styrke relasjonen mellom foreldre og barn
 3. hvilke grep man har gjort for å styrke alliansen mellom foreldrene og en selv som fagperson og støttespiller.

Deltakerne får individuell tilbakemelding på loggene fortløpende. Basert på innholdet i loggene gis stadig nye læringsmål.

Etter denne 12 ukers intensive fasen anvender deltakerne metoden i sin daglige praksis i ca. tre måneder før vi har en siste veiledning/erfaringsdag. Deltakerne skriver en logg en gang per måned for å opprettholde dialog mellom veileder og NBO-deltaker. Slik sikrer vi at alle deltakerne har opparbeidet tilstrekkelig god kompetanse som NBO-observatør og at de blir sertifiserte som kvalifiserte NBO-observatører.

Krav for å ta fatt på sertifisering er at man har vist fortrinnsvis en film som man har fått veiledning på og levert ca 10-12 observasjoner. Selve sertifiseringen innebærer at man gjennomfører fem NBO-observasjoner hvor man observerer barnet ut fra et standardisert skjema og barnets foreldre fyller ut hvert sitt skjema der de besvarer spørsmål om hvordan denne felles observasjonen av barnet deres opplevdes for dem.

Kreditering

 • Opplæringen teller som 30 timers vedlikeholdsaktivitet for psykologspesialister (Norsk psykologforening)
 • Opplæringen er godkjent av Norsk Sykepleierforbund som meritterende for godkjenning i klinisk spesialist i sykepleie/spesialsykepleie med totalt 30 timer

Kursansvarlig

Seksjonsleder og NBO fagansvarlig i Norge Kari Slinning, e-post: kari.slinning@r-bup.no

NBO-veiledere

Nasjonal NBO koordinator/helsesykepleier Unni Tranaas Vannebo, e-post: utv@r-bup.no

Prosjekt og kurskoordinator

Seniorkonsulent Unni Rosenkilde, e-post: unni.rosenkilde@r-bup.no

Mål

Hensikten er å øke foreldres sensitivitet overfor spedbarnets mange signaler og reformulere disse til et kommunikasjonsspråk; "Se barnet ditt snakker til deg". Vi ønsker å gi foreldre økt mestringsfølelse og trygghet på at de kan lese og tolke sitt barns signaler.

Gjennom denne ressursorienterte og relasjonsbaserte tilnærmingen bygger man en positiv allianse med foreldrene. Dette er særlig viktig i tilfeller der familien trenger oppfølging og hjelp over tid.

Målgruppe

Opplæringen er for inviterte. Ta kontakt med Unni Rosenkilde eller vårt inntaksteam hvis du er interessert i opplæringen for din tjeneste.

NBO-opplæringen egner seg best for fagpersoner som har god erfaring med å håndtere spedbarn og veilede foreldre. Har du ikke denne spedbarnserfaringen, men allikevel jobber med målgruppen, må du sørge for å jobbe opp denne erfaringen raskt. Du kan f.eks. sørge for å få en avtale med barselavdelingen på nærmeste sykehus og øve deg på fullbårne, friske barn. En annen mulighet er å samarbeide med lokal helsestasjon for å rekruttere familier der.

For at du skal kunne delta i opplæringen må du ha god «tilgang på barn». Om du arbeider på et sted hvor du ikke møter babyer 0-3 måneder ofte (ukentlig) må du selv sørge for å få en avtale med føde-/barselavdeling eller helsestasjon for å få «tilgang» på barn som du kan utføre observasjoner på.

Kontaktpersoner