Logo som leder til forsiden

Videreutdanning i kognitiv atferdsterapi for barn og unge

Toårig deltidsstudium (fire semestre) som gir både bred opplæring i grunnleggende forståelse og fordypning i terapimetoden til bruk i arbeid med barn, unge og deres familier

Nøkkelopplysninger

 • Kursavgift:

  44 000 (11 000 per semester), kostnader til 80 timer veiledning kommer i tillegg

 • Varighet:

  To år (fire semestre)

 • Neste oppstart:

  2. - 3. september 2024 (med forbehold om tilstrekkelig antall påmeldte)

 • Søknadsfrist:

  15. april 2024.

 • Varighet:

  21 måneder (deltid)

Hva er kognitiv atferdsterapi?

Kognitiv atferdsterapi er en målrettet og tidsavgrenset terapimetode. Den tar utgangspunkt i hvordan tanker, følelser, kroppslige reaksjoner og atferd gjensidig påvirker hverandre og samspiller med omgivelsene, både ved utvikling av problemer og for å skape endring. Det er gjort omfattende forskning av kognitiv atferdsterapi knyttet til mange ulike psykiske vansker/lidelser, og metoden betegnes som evidensbasert.

Informasjon om studiet

Videreutdanningen går fra september 2024 til juni 2026. Undervisningen omfatter i alt 240 timer i seminargrupper og gjennomføres ved månedlige samlinger à to dager. I praksis vil det si 10 samlinger pr. studieår.

Videreutdanningen er tverrfaglig og tverretatlig, og gir en klinisk fordypning i evidensbasert behandlings-metode for barn og ungdom. Undervisningen er dynamisk og engasjerende med veksling mellom forelesning, modell-læring, film, rollespill, video-fremvisning og veiledning på kasus. Det er krav om 80 timer veiledning i gruppe utenom samlingene med godkjent kognitiv veileder, etter regler gitt av i Norsk Forening for Kognitiv Terapi (NFKT). Studiet er sidestilt og godkjent av NFKT på lik linje med Trinn 1 og Trinn 2. Utdanningen kan inngå i deler av godkjenningsgrunnlaget for å bli klinisk spesialist og er også godkjent som terapiutdanning for leger i spesialisering i barne- og ungdomspsykiatri.

Utdanningen vil gi

 • en fordypet opplæring i kognitiv adferdsterapi generelt og spesielt i forhold til hvordan tilnærmingen anvendes i arbeid med barn, ungdom, deres familier og nettverk for øvrig
 • kjennskap til det teoretiske og forskningsmessige grunnlaget for metoden og muligheten for å tilegne seg praktiske ferdigheter
 • kunnskap om behandling av psykiske vansker/lidelser både individuelt, i gruppebehandling og/eller med familien.
 • kompetanse for å kunne kartlegge/utrede tilstandsbilder, intervenere/behandle og evaluere behandling av ulike psykiske vansker/lidelser
 • kunnskap om hvordan tilpasse metoden og tilnærmingene til barnets alder og utviklingsmessige funksjonsnivå.

Første studieår vil gi bred opplæring i grunnleggende forståelse av metoden samt kjennskap til teoretisk forankring og forskningsgrunnlaget for metoden.

Andre studieår vil gi en fordypning i metoden til bruk i arbeid med barn, unge og deres familier.

Arbeidskrav

 1. To arbeidskrav pr. semester
 2. Tre videoer totalt av eget klinisk materiale vist i veiledningsgruppe
 3. En video av eget klinisk materiale skal godkjennes etter bestemte kriterier av studieadministrasjonen etter andre semester
 4. Avsluttende oppgave siste semester

Målgruppen

Målgruppen for studiet er ansatte i barnevernet, kommunale- og spesialisthelsetjenester som har sitt oppdrag knyttet til barn og unges psykiske helse. Typiske tjenestesteder er familiesentre, statlig og kommunal barneverntjeneste, BUP, PPT, helsestasjon, skolehelsetjenesten og ambulante tjenester.

Veiledning

Det er krav om 80 timers klinisk veiledning i gruppe utenom samlingene. Veiledningen skal ta utgangspunkt i deltakerens eget kliniske arbeid og bruk av kognitiv atferdsterapi, og gjennomføres med godkjent kognitiv veileder. Dokumentasjon sendes inn ved utdanningens avslutning.

RBUP har et veiledernettverk tilknyttet veiledning og vil kunne bistå med kontakt med aktuelle veiledere, men det må tegnes egen kontrakt med veileder for den enkelte deltaker og kostnadene kommer i tillegg til semesteravgift.

Deltakelseskrav

Det er krav om minimum 80 prosent tilstedeværelse på samlinger og 100 prosent i veiledningsgruppe.

Opptakskrav

Leger og psykologer, samt sosionomer, barnevernspedagoger, sykepleiere, vernepleiere og pedagoger med relevant klinisk erfaring. Alle søkere må ha minst to års relevant praksis etter grunnutdanningen. Søkeren må arbeide direkte med barn og unges psykiske helse i minst 50% under utdanningen. I tillegg er det et krav at man i utdanningsperioden kan jobbe etter kognitiv atferdsterapeutisk metode med barn og ungdom i ulike faser og med ulike problemstillinger. Annen tilsvarende grunnutdanning enn det overnevnte kan kvalifisere som særskilte søkere til denne utdanningen. Søker må i så tilfelle sende egen søknad med CV, samt bekreftelse fra arbeidsgiver til RBUP.

Filer til nedlasting:

Kontaktpersoner