Hopp til hovedinnhold
Logo som leder til forsiden

Klinisk miljøterapi og ambulant arbeid

Barn og unge som mottar hjelp i miljøterapeutisk eller ambulant form i barnevern og psykisk helsevern, har et særlig behov for tilpasset hjelp og kan ofte ha utviklet sammensatte og komplekse hjelpebehov. Denne typen arbeid krever både en høy grad av selvrefleksivitet, en helhetlig forståelse av oppdrag og rolle, samt kompetanse på samhandling og endringsarbeid. Dette studiet tar for seg særlige aspekter ved det å jobbe miljøterapeutisk eller ambulant med barn, unge og familier, med fokus på hvordan vi forstår, håndterer og fyller rollen som fagperson.

Nøkkelopplysninger

 • Søknadsfrist:

  15.september 2024.

 • Neste oppstart:

  4. november 2024.

 • Varighet:

  To år (deltid)

 • Kursavgift:

  44 000 kr i semesteravgift (kr 11 000 per semester)

  + kostnader til 95 timer veiledning (individuelt og i gruppe)

 • Studiested:

  RBUP Øst og Sør, Nydalen, Oslo

 • Varighet:

  21 måneder (deltid)

Miljøterapi handler om å bruke hverdagen til å understøtte endring og utvikling. Ambulant arbeid kan stå alene som tiltak, eller inngå i en vekselvirkning mellom institusjon og hjem. Arbeidsformene miljøterapi og ambulant arbeid krever en utforskende og bred tilnærming til individenes spesifikke situasjon og utfordringsbilde. Som fagpersoner må vi ha en forståelse av konteksten vi jobber i, målgruppen vi jobber med, oppdraget vi jobber mot, og metodikken vi lener oss til.

Etterutdanning i klinisk miljøterapi og ambulant arbeid er tilrettelagt som en klinisk utdanning med fokus på å utvikle egen kompetanse i rollen som terapeut. I utdanningen vil det fokuseres på teoriperspektiver som er handlings- og relasjonsorienterte, og som legger stor vekt på ressurs- og mestringsforhold, med hovedvekt på utviklingspsykologi og systemteori.

Bredden og kompleksiteten i det miljøterapeutiske og ambulante arbeidet krever også at praksisen er utarbeidet på bakgrunn av et sammensatt teoretisk og empirisk kunnskapsfelt, noe som stiller økt krav til kunnskapshåndtering. Dette møtes blant annet ved at vitenskapsteorien har fått en omfattende plass. 

Det kliniske perspektivet vil stå sentralt både i den teoretiske undervisningen, i praktiske øvelser, samt i kravene som stilles til praksis og arbeidskravene i utdanningsperioden. For å utnytte samspillet mellom en praktisk og teoretisk tilnærming, stilles det krav om klinisk veiledning gjennom hele utdanningsforløpet.

Du vil lære mer om:

 • Systemisk forståelse og familiearbeid.
 • Traumer og traumebevisst endringsarbeid.
 • Kunnskap om ulike tilstandsbilder.
 • Samhandling og tverrsektorielt samarbeid.
 • Vitenskapsteori og forståelsesrammer.
 • Kunnskapsbasert praksis (forskningskunnskap, erfaringskunnskap og brukerkunnskap).
 • Utvikling og ivaretakelse i rollen som terapeut.
 • Ferdighetstrening.

Opptakskrav og målgruppe

 • Treårig bachelorutdanning fra høgskole eller universitet, innen helse-, sosial-, eller pedagogiske fag.
 • Minst to års relevant praksis fra miljøterapeutisk eller ambulant arbeid etter grunnutdanningen.
 • Søkeren må arbeide direkte med miljøterapi eller ambulant arbeid med barn og unge som målgruppe i minst 50% stilling under utdanningen.
 • Arbeidsstedet må, ved leder i egen søknad, anbefale kandidatens søknad.
 • Annen tilsvarende grunnutdanning enn det overnevnte kan kvalifisere som særskilte søkere til denne utdanningen. Søker må i så tilfelle sende egen søknad med CV, samt bekreftelse fra arbeidsgiver til RBUP.
 • Målgruppe er ansatte i barnevern og psykisk helse som jobber miljøterapeutisk eller ambulant med barn og unge. Typiske tjenestesteder er døgnavdeling psykisk helsevern, barneverninstitusjon eller ulike former for ambulante team i ulike tjenester som retter seg mot psykisk helse og barnevern.

Kreditering/kompetanse

 • Utdanningen gir spesialisert kompetanse på å jobbe miljøterapeutisk og ambulant i og utenfor institusjoner innen psykisk helsevern for barn og ungdom og barnevern.
 • Utdanningen kan inngå i deler av godkjenningsgrunnlaget for en klinisk godkjenning. For en formell klinisk godkjenning må kandidaten selv undersøke regelverk for egen profesjon, og søke etter gjeldende regler for godkjenning fra aktuell fagforening (på grunnlag av videreutdanninger uten studiepoeng).

Undervisningsform

Undervisningen består av:

 • forelesninger
 • arbeid i grupper om aktuelle temaer og problemstillinger for selvstendig refleksjon, diskusjon og faglig fordypning
 • ferdighetstrening
 • pensumlitteratur
 • skriftlige arbeidskrav mellom samlingene
 • klinisk veiledning
 • 11 samlinger a 2 dager pr. studieår, tilsvarende 44 dager undervisning over to år.

Veiledning

I tillegg til teori og klinisk praksis, skal studenten under hele utdanningen motta klinisk veiledning.

 • Kandidaten skal motta 120 timer veiledning i forbindelse med studiet.
 • 25 av disse gis som gruppeveiledning på studiets samlinger.
 • 55 timer gruppeveiledning fra eksterne veiledere som skal godkjennes av ledelsen på utdanningen ved RBUP.
 • 40 timers individuell veiledning fra veiledere som skal godkjennes av ledelsen på utdanningen ved RBUP.

Deltakelseskrav

 • Det er krav om minimum 80 % tilstedeværelse i undervisningen og 100 % deltakelse i veiledning. 
 • Skriftlige arbeidskrav mellom samlingene.

Samlinger

Undervisningen er lagt til mandager og tirsdager. Undervisningsdagen vil på mandager være fra kl. 10.00 – 17.00 og på tirsdager fra kl. 09.00 – 14.30.

Samlingsdatoer høsten 2024:

4. – 5. november

25. – 26. november

16. – 17. desember

Samlingsdatoer våren 2025:

13. – 14. januar

10. – 11. februar

10. – 11. mars

7. – 8. april

12. – 13. mai

16. – 17. juni

Samlingsdatoer høsten 2025:

25. – 26. august

22. – 23. september

20. – 21. oktober

17. – 18. november

15. – 16. desember 

Samlingsdatoer våren 2026:

12. – 13. januar

9. – 10. februar

9. – 10. mars

13. – 14. april

11.- 12. mai

15. – 16. Juni

Samlingsdatoer høsten 2026:

31. August – 1.September

21. - 22. September

Ansvarlige for utdanningen

Ansvarlige for studiet er studieleder Sara Linn Gerhardt, spesialrådgiver ved RVTS Sør, Aud Ørnes og fagansvarlig ved RVTS Sør, Heine Steinkopf.

Utdanningen gjennomføres i samarbeid med RVTS Sør.

Kontaktpersoner