Logo som leder til forsiden

Familieterapi

Toårig klinisk terapeututdanning på deltid, som retter seg mot ansatte i tjenester som jobber med endringsarbeid med barn, unge og deres familier. Utdanningen gir en grunnleggende innføring og klinisk fordypning i familieterapi.

Nøkkelopplysninger

 • Neste oppstart:

  August/september 2024, endelig oppstartsdato kommer

 • Kursavgift:

  Kr. 44 000 (11 000 per semester), i tillegg kommer kostnader til veiledning

  kr. 36 000 (9 000 per semester) Totalt kr. 80.000

 • Søknadsfrist:

  15. april 2024

 • Varighet:

  Fire semestre (høst 2024-vår 2026)

  Deltid

 • Sted:

  RBUP Øst og Sør, Nydalen, Oslo

Hva er familieterapi ved RBUP?

Familieterapi er en forskningsbasert og nyttig behandlingsmetode i alle tjenester der det jobbes med endringsarbeid med barn og unge. Familieterapi kan brukes sammen med, i tillegg til eller i stedet for andre perspektiver og tilnærminger.

Familieterapi tar utgangspunkt i at endring og utvikling hos barn og ungdommer sees i sammenheng med omsorgssystemene de lever i, relasjonene, miljøet og situasjonene de befinner seg i. Familieterapi er basert på systemtenkning, kommunikasjonsteorier og teorier om endring gjennom klinisk arbeid med mellommenneskelige relasjoner.

Gjennom familieterapi har terapeuten et bredt spekter av mulige måter å forstå og møte barn og unge som strever i sine liv og relasjoner.

Familieterapi bygger på en grunnholdning om at mennesker er i kontinuerlig endring og utvikling, og at det derfor finnes uante muligheter, også de vi ikke har fått øye på enda. Familieterapi ivaretar utviklingsperspektivet som er særlig viktig i arbeid med barn og unges psykiske helse.

Kursinnhold

Utdanningen i familieterapi er tverrfaglig og tverretatlig. Målgruppen er fagfolk i primærtjenestene og spesialisthelsetjenesten som er involvert i endringsarbeid med barn og ungdommer og deres familier. Dette kan være ansatte på familiesentre, psykisk helse i kommunen, barnevern, BUP, PPT, helsestasjon, skolehelsetjenesten og ambulante tjenester.

Deltakeren får en bred innføring i de sentrale familieterapeutiske endringsteoriene og tilnærmingene, og disse tilpasses arbeid med barn, ungdom og deres familier.

Utdanningen er praksisnær og tett knyttet til deltakerens kliniske praksis. Deltakerne lærer ulike familieterapeutiske- og systemiske forståelser og tilnærminger. Deltakerens terapeututvikling skjer gjennom undervisning, selvstudier, klinisk praksis, kliniske videoer fra praksis, øving og veiledning.

Målet er å øke deltakerens evne til å bruke, tilpasse og reflektere over erfaring, kunnskap og forskning til beste for barn, unge og deres familier.

Utdanningen legger vekt på kontinuerlig terapeututvikling og selvrefleksjon. I arbeid med barn, unge, deres familier og systemene rundt trengs refleksjon om: hva vi gjør , hvordan gjør vi det, hvorfor gjør vi det, hva bringer vi selv med inn i samhandlingen og hvordan virker dette inn, og hva får det oss til å gjøre videre?

Læringsmål for første år: 

 • kunnskap om aktuelle teorier, begreper og retninger i familieterapi
 • ferdigheter til å kjenne igjen og bruke de ulike familieterapeutiske arbeidsformene i endringsskapende arbeid med barn og unge og deres familier
 • kunnskap til å kunne tilpasse tilnærmingen til barnets alder og utviklingsnivå
 • kjennskap til familieterapiens historie og vitenskapsfilosofiske og forskningsmessige grunnlag
 • evne til å formulere gode spørsmål som bidrar til endringsprosesser
 • evne til å gjøre etiske refleksjoner over konsekvenser ved ulike behandlingstilnærminger

Læringsmål for andre år:

 • kunnskap om teorier og modeller som bidrar til økt selvrefleksjon i klinisk praksis
 • begreper til å utforske og reflektere over potensielt marginaliserende fenomener og hva vi selv har med oss inn av holdninger og verdier i møte med barn, ungdommer og deres familier
 • kunnskap om ulike modeller som anbefales i behandling av barn og unge med alvorlige psykiske tilstander
 • ferdigheter til å gjenkjenne egne ideer og reflektere over hvilke virkninger disse har på den terapeutiske prosessen
 • ferdigheter til å kunne skifte mellom ulike perspektiv og handlingsalternativer
 • videreutvikling av egne terapeutiske holdninger og ferdigheter i eget klinisk arbeid
 • integrering av en etisk reflektert og kritisk holdning til egne foretrukne verdier, ideer og væremåter i møte med barn, unge, familier og systemer

Undervisningsform

Undervisning foregår i tverrfaglige grupper med deltakere fra forskjellige arbeidskontekster innen primær- eller spesialisthelsetjenestene.

Undervisningen omfatter i alt 260 timer i seminargrupper og gjennomføres som månedlige samlinger á to dager over ti samlinger per år.

Undervisningen er dynamisk og engasjerende med veksling mellom forelesninger, modell-læring, film, deltakerens egen muntlige deltakelse, øvelser, rollespill, kliniske filmer og refleksjoner i grupper i ulik størrelse.

Veiledning

Det er krav om minimum 120 veiledningstimer organisert som gruppeveiledning med veileder godkjent av RBUP (60 veiledningstimer per år). Veiledningen kommer i tillegg til undervisningssamlingene, og tar utgangspunkt i deltakerens eget kliniske arbeid med barn og familier.

Veiledningen er et av de viktigste bindeleddene mellom teori og praksis. Intensjonen med gruppeveiledningen er å bidra til at deltakeren får jobbe med egen terapeututvikling. Fortløpende videoopptak av egen kliniske praksis anvendes aktivt i gruppeveiledningen og i undervisningen. Det er et krav om presentasjon av minst tre videoer per år i tillegg til videoen som brukes til avsluttende videoeksamen.

Deltakelseskrav

Det er krav om minimum 80 prosent tilstedeværelse på undervisningssamlingene og 100 prosent i veiledningsgruppen.

Opptakskrav

 • minimum treårig høgskole/universitetsutdanning i helse-, sosial- og velferdsfag eller annen relevant utdanning på minst bachelornivå
 • minst to års relevant praksis med barn og unge etter endt grunnutdanning
 • være i relevant praksis (minst 50 %) med endringsarbeid med barn og unge under hele videreutdanningen i familieterapi
 • ha tilgang til å kunne gjennomføre familieterapeutiske samtaler og mulighet for å ta opp video av egen kliniske praksis

Kreditering

 • kan inngå i deler av godkjenningsgrunnlaget for å bli klinisk spesialist
 • godkjent som terapiutdanning for leger i spesialisering i barne- og ungdomspsykiatri
 • utdanningen gir for tiden ikke studiepoeng

Kontaktpersoner