Logo som leder til forsiden

Spesialist­undervisning for sosionomer

Spesialistundervisningen for å nå spesialistnivå som klinisk sosionom går over fem semestre og består av tre moduler: Profesjonsmodul, tverrfaglighet og samhandling, behandlingsmetode.

Nøkkelopplysninger

 • Kursavgift:

  55 000 (11 000 per semester)

 • Neste oppstart:

  Januar 2024.

  Søknadsfrist 29. september 2023.

 • Samlinger:

  Tre samlinger over tre dager i hvert semester

 • Varighet:

  30 måneder (deltid)

Vårt spesialistundervisningsprogram består av to moduler som er felles for alle profesjoner og en modul/gruppe som er rendyrket den enkelte profesjon. Det er separate opptak for de enkelte profesjonene.

Les mer om spesialistundervisningsprogrammet generelt.

I profesjonsgruppen for sosionomer vil deltakerne videreutvikle sin profesjonskompetanse til spesialistnivå i feltet barn og unges psykiske helse.

Det undervises om utredning, vurderinger og behandling, profesjonsrollen, samfunnsoppdrag og profesjonens bidrag til tverrfaglige og tverretatlige samarbeid.

Kursinnhold

Undervisningen er praksisnær og kunnskapsbasert (erfaringskunnskap, forskningskunnskap og brukerkunnskap). Brukermedvirkning er et gjennomgående tema i undervisningen og brukerstemmen inngår i kunnskapsformidlingen.

I profesjonsgruppene utvides og spisses den profesjonsspesifikke profilen i spesialistkompetansen mot feltet barn og unges psykiske helse. Klinisk-teoretisk integrasjon er en overordnet målsetting. Læringsmål, innhold og progresjon er tilpasset hver profesjonsgruppe i tråd med respektive krav til spesialistutdanning.

I gruppen for sosionomer vier vi særlig oppmerksomhet til kunnskap om velferdsstatens institusjoner og lovforankrede rettigheter. I profesjonsgruppen utvides den særskilte kunnskap om sammenheng mellom livsvilkår, materielle vilkår og psykisk helse. Vi ser på hvordan sosionomene anvender utredningsmetoder som kartlegger det henviste barnet og familiens livssituasjon og hverdagsliv, i tillegg til standard utrednings– og diagnoseverktøy. I gruppen bygger vi på og videreutvikler grunnleggende kommunikasjonskompetanse. Vi utvikler ny terapeutisk kompetanse, blant annet gjennom utvidet dialektisk relasjonsforståelse.

Vi ser nærmere på behandlingskompetanse i forbindelse med familier med sammensatt og marginalisert problematikk. Sosionomene tilegner seg forståelse av og ferdigheter i:

 • Samspill mellom foreldre og barn
 • Terapeutisk foreldre-, familie- og nettverksarbeid. Særlig med tanke på foreldre med egne vansker eller særs krevende omsorgsoppgaver.

Kursansvarlig

 • Studieleder Signe Vagle - signe.vagle@r-bup.no
 • Prosjektkoordinator Renate Stendal - renate.stendal@r-bup.no

Kursets mål

 • Kunnskap om profesjonens særlige samfunnsoppdrag og den historiske utvikling i feltet
 • Økt forståelse for profesjonens plass i det tverrfaglige feltet
 • Utvide kompetansen på felles kunnskapsområder (differensiert og tilpasset profesjonens grunnutdanning)
 • Utvide profesjonsspesifikk utredningskompetanse
 • Utvide terapeutisk kompetanse (differensiert og tilpasset profesjonens grunnutdanning)
 • Økt bevissthet om det profesjonsspesifikke kompetanseområde og deres begrensninger

Annen informasjon

 • Det er obligatorisk oppmøte (min. 80 %).
 • Det forutsettes egenaktivitet (lese artikler, litteratur og elektroniske forelesninger) mellom hver samling.
 • Innleveringer av obligatorisk arbeidskrav mellom hver samling.
 • Deltakerne må ha med klinisk materiale (på film) til bruk i undervisningen.
 • Undervisningen er i tråd med profesjonsforeningens krav.
 • Godkjenning som klinisk sosionom eller klinisk spesialist gjøres av Fellesorganisasjonen (FO) i henhold til deres godkjenningskriterier

Målgruppe

Spesialistundervisningen er primært rettet mot spesialisthelsetjenesten, men er også åpen for personer med ønske om spesialistkompetanse i andre tjenester.

Parallelt med undervisningen må deltakerne stå i veiledet klinisk arbeid (minst 50 %) og ha arbeidsoppgaver i tråd med utdanningens progresjon og innhold.

Utdanningen er en post-masterutdanning.

For sosionomer kan kravet om master fravikes dersom ikke gruppen er fulltegnet og den individuelle kompetansen vurderes å være tilstrekkelig.

Søkere som oppfyller profesjonsforeningenes krav til spesialisering prioriteres ved opptak.

Filer til nedlasting:

Kontaktpersoner