Logo som leder til forsiden

Spesialist­undervisning for barneverns­pedagoger

Spesialistundervisningen for å bli klinisk barnevernspedagog går over fem semestre og består av tre moduler: Profesjonsmodul, tverrfaglighet og samhandling, behandlingsmetode.

Nøkkelopplysninger

 • Kursavgift:

  55 000 (11 000 per semester.)

 • Samlinger:

  Tre samlinger over tre dager hvert semester.

 • Neste oppstart:

  Januar 2024.

  Søknadsfrist 29. september 2023

 • Varighet:

  30 måneder (deltid)

Vårt spesialistundervisningsprogram består av to moduler som er felles for alle profesjoner og en modul/gruppe som er rendyrket den enkelte profesjon. Det er separate opptak for de enkelte profesjonene.

Les mer om spesialistundervisningsprogrammet generelt her.

I profesjonsgruppen for barnevernspedagoger vil deltakerne videreutvikle sin profesjonskompetanse til spesialistnivå i feltet barn og unges psykiske helse.

Det undervises om utredning, vurderinger og behandling, profesjonsrollen, samfunnsoppdrag og profesjonens bidrag til tverrfaglig og tverretatlig samarbeid.

Vi arbeider med særlig fokus på utsatte barn og unge med komplekse og sammensatte vansker. Studiet vil videreutvikle kunnskap, verdier og ferdigheter i å forstå og analysere utsatte barn, unge og familiens livssituasjon i en helhetlig sammenheng, og til å handle på basis av denne. Blant annet vil det være fokus på beskyttelse- og risikofaktorer for god psykisk helse og utvikling, mestring, omsorgssituasjon, hverdagsliv og familiens fungering. Studiet vil også gi behandlingskompetanse til å endre sosiale, materielle og kulturelle betingelsene som påvirker hverdagslivet til barn og unge. For å oppnå robuste spesialister vil det være fokus på kandidatens profesjonelle selvforståelse, og ivaretakelse av seg selv og sine kollegaer.

Kursansvarlig

 • Studieleder. Tom Hartmann Olsen - tom.hartmann.olsen@r-bup.no
 • Prosjektkoordinator Renate Stendal - renate.stendal@r-bup.no

Kursets mål

 • Kunnskap om profesjonens særlige samfunnsoppdrag og den historiske utvikling i feltet
 • Økt forståelse for profesjonens plass i det tverrfaglige feltet
 • Utvide kompetanse på felles kunnskapsområder (differensiert og tilpasset profesjonens grunnutdanning)
 • Utvide profesjonsspesifikk utredningskompetanse
 • Utvide terapeutisk kompetanse (differensiert og tilpasset profesjonens grunnutdanning)
 • Økt bevissthet om det profesjonsspesifikke kompetanseområdet og dette områdets begrensinger

Metodemodulen

I metodemodulen kan du velge å lære om en av disse behandlingsmetodene:

 • Familieterapi
 • Intersubjektiv psykoterapi
 • Kognitiv atferdsterapi
 • Sped- og småbarns psykiske helse.

Annen informasjon

Undervisningen organiseres i tre samlinger over tre dager i hvert semester.

Spesialistundervisningen består av moduler for:

 • profesjonsgrupper
 • tverrfaglighet og samhandling
 • behandlingsarbeid

De tre modulene er obligatoriske og gjensidig avhengige av hverandre.

Undervisningen er i tråd med profesjonsforeningens krav. Godkjenning som klinisk barnevernspedagog eller klinisk spesialist gjøres av Fellesorganisasjonen i henhold til deres godkjenningskriterier.

Krav

 • obligatorisk oppmøte (min. 80 %)
 • egenaktivitet (lese artikler, litteratur og elektroniske forelesninger) mellom hver samling
 • innleveringer av obligatorisk arbeidskrav mellom samlingene.
 • deltakerne må ha med klinisk materiale (på film) til bruk i undervisningen.

Filer til nedlasting:

Kontaktpersoner