Hopp til hovedinnhold
Logo som leder til forsiden

Barn med nevroutviklingsforstyrrelser i barnehagen - kartlegging og tilrettelegging

I dette kurset vil du få en introduksjon til hva nevroutviklingsforstyrrelser er, og hvordan vansker knyttet til dette, kan vise seg i barnehagen. Vi gjennomgår nyttige tiltak som er aktuelle for denne gruppen barn.

Vi vil dag 1 gi en innføring i de vanligste nevroutviklingsforstyrrelsene; ADHD, autismespekterforstyrrelse, språkvansker og Tourettes syndrom.

Selv om det ikke er så vanlig at barn blir diagnostisert med disse tilstandene så tidlig som i barnehagen, kan en del barn ha tydelige utfordringer innen konsentrasjon, impulsivitet, hyperaktivitet, språk og rigiditet som gjør at de strever i samspillet med andre. Tidspunktet for modning varierer fra barn til barn, og normalitetsvariasjonen er stor. Noen få barn vil imidlertid vise så høy grad av avvikende atferd sammenliknet med jevnaldrende, at det vil vekke bekymring hos barnehagen og foreldre. Barnehagen har ofte en magefølelse på at denne atferden tyder på et avvik i utviklingen, men kan være redd for å stigmatisere barnet. God kunnskap om hva slags atferd i barnehagealder man må være ekstra oppmerksom på, knyttet opp mot nevroutviklingsforstyrrelser, vil kunne gi større faglig trygghet i arbeidet med å oppdage disse barna og gi dem nødvendig hjelp.

Det er en overrepresentasjon av barn som blir diagnostisert med nevroutviklingsforstyrrelser og autismespekterforstyrrelser som har minoritetsbakgrunn. Vi skal løfte viktige perspektiver knyttet til denne problematikken, både knyttet til tiltak, men også hvordan vi best mulig kan samarbeide med, og støtte familiene.

Dag 2 vil vi fokusere på barn i barnehagen med autismespekterforstyrrelse og tiltak rettet mot dem.

Kurset går over to dager. Dag 1 vil omhandle nevroutviklingsforstyrrelser generelt, og dag 2 autismespekterforstyrrelser spesielt. Man kan melde seg på en eller begge dagene.

Kursets mål

Du får kunnskap om:

  • Hva nevroutviklingsforstyrrelser er, og hvordan det kan vise seg hos barn i barnehagen
  • Spesifikke tiltak rettet mot barn som er urolige og ukonsentrerte i barnehagen.
  • Spesifikke tiltak rettet mot barn innenfor autismespekteret.
  • Nevroutviklingsforstyrrelser i et flerkulturelt perspektiv, med særlig fokus på foreldresamarbeid.
  • Fokus på tidlig innsats, en nettbasert læringsressurs om tidlig intervensjon i barnehagen overfor barn fra 3 til 6 år med konsentrasjons- og oppmerksomhetsvansker
  • Gode tilretteleggingstiltak i barnehagen som er spesielt egnet for barn med nevroutviklingsforstyrrelser, men som også bidrar til positiv utvikling for alle barn.

Målgruppe

Ansatte i barnehage, ansatte i spesialpedagogiske fagteam, PP-rådgivere, helsesykepleiere og fysioterapeuter som arbeider opp mot barnehage. 

Vi må normalt ha minst 25 deltakere for å komme til din tjeneste. Ved færre deltakere oppfordrer vi dere til å slå dere sammen med andre som er i kursets målgruppe.

Av kapasitetshensyn anbefaler vi at flere barnehager går sammen om sine henvendelser, gjerne en hel kommune eller bydel. Dette vil også styrke endringsarbeidet.

Bestill dette kurset

Dette kursopplegget kan vi tilrettelegge for din arbeidsplass.
Ta kontakt med oss gjennom dette skjemaet