Logo som leder til forsiden

Nevroutviklingsforstyrrelser i barnehagen - kartlegging og tilrettelegging

En introduksjon til hva nevroutviklingsforstyrrelser er, og hvordan vansker knyttet til dette kan vise seg i barnehagen.

På dette kurset vil vi gjennomgå nyttige tiltak for denne gruppen barn.

Første dag gir vi en innføring i de vanligste nevroutviklingsforstyrrelsene; ADHD, autismespekterforstyrrelse, språkvansker og Tourettes syndrom.

Selv om det ikke er så vanlig at barn blir diagnostisert med disse tilstandene så tidlig som i barnehagen, kan en del barn ha tydelige utfordringer når det gjelder konsentrasjon, impulsivitet, hyperaktivitet, språk og rigiditet som gjør at de strever i samspillet med andre. Tidspunktet for modning varierer fra barn til barn, og normalitetsvariasjonen er stor. Noen få barn vil imidlertid vise så høy grad av avvikende atferd sammenliknet med jevnaldrende, at det vil vekke bekymring hos barnehagen og foreldre. 

Barnehagen har ofte en magefølelse på at denne atferden tyder på et avvik i utviklingen, men kan være redd for å stigmatisere barnet. God kunnskap om hva slags atferd i barnehagealder man må være ekstra oppmerksom på, knyttet opp mot nevroutviklingsforstyrrelser, vil kunne gi større faglig trygghet i arbeidet med å oppdage disse barna og gi dem nødvendig hjelp.

Det er en overrepresentasjon av barn som blir diagnostisert med nevroutviklingsforstyrrelser og autismespekterforstyrrelser som har minoritetsbakgrunn. Vi skal løfte viktige perspektiver knyttet til denne problematikken, både når det gjelder tiltak, men også hvordan vi best mulig kan samarbeide med, og støtte familiene.

Dag to retter vi søkelyset mot barn i barnehagen med autismespekterforstyrrelse og tiltak rettet mot dem.

Dag 2 omhandler autismespekterforstyrrelser spesielt

Man kan melde seg på én, eller begge dagene. En dag koster kr 900,- og to dager koster kr 1600,-
Ved påmelding vennligst skriv i kommentarfeltet om dere ønsker en eller to dager.

Forelesere

Ingrid Prøis er spesialpedagog og jobber som spesialrådgiver i seksjon for sped – og småbarn på RBUP. Hun har mange års erfaring med barn som av ulike årsaker trenger et tilrettelagt opplæringstilbud i barnehage og skole. Hun har blant annet jobbet i støttetjenester tilknyttet barnehagen med veiledning til foreldre og ansatte.

Elisabeth Øverland er spesialist i klinisk pedagogikk. Hun jobber ved RBUP øst og sør, ved BUP Follo og er doktorgradsstipendiat ved Sykehuset Innlandet i prosjektet Lillehammer Neurodevelopmental Follow-up Study (LINEUP). Hun har tidligere jobbet i skole, PPT og Statped. Hun har mye erfaring med utredning, oppfølging og behandling av barn og unge med nevroutviklingsforstyrrelser.

Leoul Mekonen er studieleder ved RBUP Øst og Sør. Han driver kompetansehevingskurs i temaer knyttet til helse- og sosialt arbeid med etniske minoriteter. Han er sosionom, utdannet tolk og har master i helsefremmende og forebyggende arbeid. Han underviser blant annet om interkulturell kommunikasjon i møte med pasienter og pårørende med minoritetsbakgrunn, mestring og resiliens hos flyktningbarn og ungdom, vold i nære relasjoner fra et minoritetsperspektiv og religion og spiritualitet i psykisk helsearbeid. Leoul bruker sine egne erfaringer som en person med flyktningbakgrunn og som far for to barn med autisme.

Beate Monsen og Ingunn Midttun er begge vernepleiere som jobber som fagkonsulenter ved Kapellveien habiliteringssenter. De har lang erfaring med pedagogisk/tiltaksretta utredning og veiledning til foreldre og barnehager angående barn med autismespekterforstyrrelser.

Silje Nikolaisen er vernepleier med master i atferdsvitenskap. Hun jobber som faglig leder i Fagteam for tidlig intervensjon (STI) i PPT, Oslo kommune. Hun har jobbet med barn og voksne med autismespekterforstyrrelser over flere år. De senere årene har hun jobbet med veiledning og kursing rettet mot opplæring og tilrettelegging for førskolebarn med autisme.

Kursansvarlig

Spesialrådgiver Elisabeth Øverland - elisabeth.overland@r-bup.no
Prosjektkoordinator Laura Azzarelli - laura.azzarelli@r-bup.no

Kursets mål

  • Hva nevroutviklingsforstyrrelser er, og hvordan det kan vise seg hos barn i barnehagen
  • Spesifikke tiltak rettet mot barn som er urolige og ukonsentrerte i barnehagen.
  • Spesifikke tiltak rettet mot barn innenfor autismespekteret.
  • Nevroutviklingsforstyrrelser i et flerkulturelt perspektiv, med særlig fokus på foreldresamarbeid.
  • Fokus på tidlig innsats, en nettbasert læringsressurs om tidlig intervensjon i barnehagen overfor barn fra 3 til 6 år med konsentrasjons- og oppmerksomhetsvansker
  • Gode tilretteleggingstiltak i barnehagen som er spesielt egnet for barn med nevroutviklingsforstyrrelser, men som også bidrar til positiv utvikling for alle barn.

Målgruppe

Ansatte i barnehage, ansatte i spesialpedagogiske fagteam, PP-rådgivere, helsesykepleiere og fysioterapeuter som arbeider opp mot barnehage.

Kommende kurs

Neste kursdato er ikke fastsatt.

Du kan melde din interesse for kurset med skjemaet nedenfor. Da får du beskjed med en gang vi setter opp kurset.

Meld din interesse for dette kurset

Personopplysninger (må fylles ut)