Hopp til hovedinnhold
Logo som leder til forsiden

Bekymringsfullt skolefravær

Hva kan skole og PP-tjenesten gjøre for å øke elevenes tilstedeværelse?

Detaljer

 • Pris: 900,-
 • Antall kursdager: 1
 • Påmeldingsfrist:

I Norge har alle barn og unge både rett og plikt til grunnskoleopplæring. Rett til grunnskoleopplæring betyr at alle barn og unge har krav på å få opplæring, mens plikt refererer til at elevene må delta i grunnskoleopplæringen.

Bekymringsfullt fravær kan være både dokumentert og ikke-dokumentert fravær fra undervisningen og det sosiale fellesskapet i skolen, av et omfang som medfører bekymring knyttet til elevens faglige utvikling og elevens sosiale tilhørighet og utvikling. Elevers fraværsmønster etableres ofte tidlig på barneskolen og fravær øker med alder. Høyt fravær er den viktigste prediktoren for frafall fra videregående opplæring.

Kommunen har ansvar for å oppfylle retten, og har dermed også oppfølgingsansvar dersom en elev ikke møter på skolen.

Årsaken til elevers fravær og at de strever med å komme seg på skolen kan være mange. Fraværet kan være en stor utfordring for enkeltelever og familier. Det er skolen som har hovedansvar for å sette i verk nødvendige tiltak for å redusere fravær, ha rutiner for tidlig avdekking og kartlegging samt tidlig igangsetting av tiltak. Dermed er det viktig at kommunene har gode systemer for å fange opp fravær så tidlig som mulig, både i barneskolen og på ungdomsskolen.

Denne kursdagen skal omhandle forståelse av fenomenet bekymringsfullt fravær, hvordan både skole og PPT kan forebygge skolefravær og hvilke tiltak som kan være relevant ved elevers økende fravær.

Forelesere

Spesialrådgiver Stine Løvereide - stine.lovereide@r-bup.no

Spesialrådgiver Kristin Andreassen Eide - kristin.eide@r-bup.no

Kursansvarlig

Spesialrådgiver Stine Løvereide - stine.lovereide@r-bup.no
Prosjektkoordinator Renate Stendal - renate.stendal@r-bup.no

Kursets mål

 • Hva er bekymringsfullt fravær?
 • Hvordan kan vi forstå fenomenet og hva kan være årsaker til skolefraværet?
 • Hvordan kan vi jobbe godt med denne problematikken i skole og PP-tjenesten?

Målgruppe

Personer som arbeider med barn og unge med bekymringsfullt skolevegring i både første- og andrelinjen og i skolen. Ansatte i barnevern, helsestasjoner, familiesentre, PPT, skolehelsetjeneste, psykisk helseteam i kommunene og psykologer i kommunene.

Kommende kurs

 • Kursdager:
  Hvor:RBUP Øst og Sør, Oslo
  Pris:

  kr 900,-

  Påmeldingsfrist: