Logo som leder til forsiden

Komplekse traumer hos små barn og deres familier - Ripple effect

Arbeid med komplekse traumer hos små barn og deres familier. Hvordan kan vi sammen hjelpe dem?   

Detaljer

 • Pris: Gratis
 • Antall kursdager: 2
 • Påmeldingsfrist:

Kurset setter søkelyset på helhetlig tilrettelegging av tiltak, inkludert behandling, rettet mot familier med barn i aldersgruppen 0-6 år som har opplevd traumatiske hendelser. På kurset får man først en innføring i sentrale begreper og rammeverket som er nødvendig for å arbeide traumeinformert. Gjennom metaforer og kliniske vignetter belyses hvordan traumer påvirker barns utvikling, fungering hos både barn og foreldre – og hva som skal til for å skape endring.

Det faglige rammeverket for presentasjonen er utviklet av Chandra Ghosh Ippen, Christopher Layne og Bob Pynoos ved The National Child Traumatic Stress Network (NCTSN).

CPP tilbys som eget videreutdanningsprogram ved RBUP.

Foreleser

Chandra Ghosh Ippen, PhD, foreleser om temaet kompleks traumatisering. Ippen var kursleder for det første kullet som gjennomførte videreutdanning i Child-Parent Psychotherapy (CPP) i Norge, og hun har vært mentor på norsk kull 2. Ippen er en fremragende og engasjerende foreleser med en unik evne til å formidle essensiell kunnskap som inspirerer fagfolk innen kommunale tjenester og spesialiserte tjenester til å tenke nytt om både hjelpetiltak og samarbeidsformer. Forelesningen holdes på engelsk.

Kreditering

Norsk psykologforening: Godkjennes som 6 timer vedlikeholdsaktivitet for psykologspesialister.

Kursansvarlig

Spesialrådgiver Gun-Mette B. Røsand - gmr@r-bup.no
Prosjektkoordinator Monica Werner - monica.werner@r-bup.no

Kursets mål

 • Gi en innføring i innføring i sentrale begreper og rammeverket som er nødvendig for å arbeide traumeinformert
 • Vise hvordan traumer kan påvirke barns utvikling, og fungering hos både barn og foreldre
 • Belyse hva som skal til for å skape endring

Målgruppe

Alle faggrupper som jobber med familier der små barn eller deres omsorgspersoner har vært utsatt for traumer og belastende hendelser, for eksempel omsorgssvikt, dødsfall/tap, familievold, ulykker eller psykisk belastende sykehuserfaringer. Kurset er rettet mot både kommunale tjenester og spesialisthelsetjenesten. Det gir en verdifull oversikt både for klinikere, andre tjenesteytere og tjenesteledere.

Kommende kurs

 • Kursdager:
  Hvor:Digitalt (Zoom)
  Pris:

  Gratis

  Påmeldingsfrist: