Hopp til hovedinnhold
Logo som leder til forsiden

Barn som utøver vold

Om barn og unge som utsetter andre for vold, mobbing og diskriminering.

Detaljer

 • Pris: 1600,-
 • Antall kursdager: 2
 • Påmeldingsfrist:

Er barn onde? Eller, kan barn være onde? Kan man i det hele tatt stille slike spørsmål? 

Om man ikke skal plassere ondskap som en iboende egenskap i barn, kan vi likevel si at enkelte barn, om ikke alle, i visse situasjoner, utsetter andre for onde handlinger. Dette kan ofte være vel vitende om at de påfører den andre en smerte, psykisk og fysisk. Det er ikke nødvendigvis snakk om en uforsiktighet eller mangel på empati, men tvert imot om en villet handling der målet nettopp er å utsette den andre for en smerte, en krenkelse, redsel eller ydmykelse. Dette kan skje i barnehager, skoler, lekeplasser, sosiale medier og på andre arenaer der barn og unge møtes. Noen ganger skjer det i det skjulte, fordi de vet at handlingen er uakseptabel og vil føre til konsekvenser og reaksjoner, og noen ganger skjer det ufordekt og åpenlyst.

Hvilke psykologiske prosesser er det som foregår i barn og unge og som fører til at de gjør slike handlinger? Hva foregår i deres indre verden når de utsetter andre for vold, mobbing eller diskriminering? Kan kunnskap om psykologien bak onde handlinger hjelpe oss til å forstå barna bedre? Kan vi bruke noe av denne kunnskapen til å følge dem opp og ivareta dem på en bedre måte?

Innhold

Kurset er egnet for helsepersonell, pedagoger og sosialarbeidere som jobber med barn og ungdommer på ulike nivåer. Hensikten er å øke deltakernes bevissthet og kunnskap om de ulike følelsesmessige prosessene i barnet som kan lede til voldelig atferd, mobbing og diskriminering. Særlig vil vi vie oppmerksomhet til følelser knyttet til avmakt, marginalisering, utenforskap og misunnelse. Utover det å øke kunnskap om disse følelsesmessige prosessene, er målet også å øke deltakernes ferdigheter til konkret arbeid med disse følelsene hos de unge.

Kurset vil bestå av teoretisk gjennomgang av utviklingspsykologiske perspektiver på ondskap og enkelte praktiske oppgaver. Noen av temaene som vil bli dekket er:

Sammenheng mellom affektbevissthet og onde handlinger:

 • Toleranse for og regulering av dysforisk affekt, angst, avmakt og mental smerte
 • Primitive psykologiske forsvarsmekanismer og ondskap
 • Primær vs. sekundær psykopati

Narsissisme hos barn og ungdom:

 • Når narsissisme er en ressurs, og når det er en del av problemet
 • Narsissisme, aggresjon og misunnelse

Tilknytning, tilhørighet og utenforskap:

 • Når tilknytning er en ressurs, og når det er en del av problemet
 • Onde handlinger ved trygg, utrygg og desorganisert tilknytning
 • Traumer, omsorgssvikt og ”toxic attachment”

Kognisjon og onde handlinger:

 • "Theory of mind": Er det onde et tegn på en empatisk svikt?
 • Mentalisering og mentaliseringenssvikt

Hjelpetiltak og intervensjoner:

Med fokus på barnet:

 • Arbeid med affektbevissthet og impulskontroll
 • Arbeid med evne til intensjonalitet
 • Arbeid med tilhørighet og identitet (gjenkjennelse)

Med fokus på familien:

 • Det sosioøkonomiske perspektivet og tiltak
 • Å være en del av et større nettverk
 • Foreldrestøtte og foreldreveiledning
 • Barnehage, skole og psykisk helsevern
 • Mobbing og intervensjoner
 • Inkludering og arbeid med prososial atferd
 • Normative intervensjoner
 • Mentaliserende intervensjoner

Foreleser

Zemir Popovac er psykologspesialist utdannet ved Universitetet i Oslo. Han er en av gründerne til psykologklinikken Favne Psykologbistand (www.favne.no) der han jobber som faglig leder for Favnes seksjon for barn- og unges psykiske helse. Zemir har en bred faglig bakgrunn fra spesialisthelsetjenesten. Han underviser i psykologi og psykisk helse ved blant annet NTNU (avd. Gjøvik), Høgskolen i Innlandet og på spesialistprogrammet for norske psykologer, og er også veileder for helsepersonell og faggrupper innenfor psykisk helsevern og barnevern.

Et av Zemirs faglige interesseområder er blant annet tema "ondskap". Hans bakgrunn fra krigen i Bosnia-Hercegovina, kombinert med hans psykologkompetanse, danner et utgangspunkt for refleksjoner om ondskap som noe som i større eller mindre grad angår oss alle, som mer eller mindre "rammer" oss alle, og som muligens bor i oss alle.

Kreditering

Godkjent av Norsk psykologforening som vedlikeholdskurs for spesialister med 12 timer. 

Det søkes også om kreditering fra Norsk sykepleierforbund.

Kursansvarlig

Spesialrådgiver Elisabeth Hellzén - elisabeth.hellzen@r-bup.no

Prosjektkoordinator Caroline Lund - caroline.lund@r-bup.no

Kursets mål

 • Øke deltakernes bevissthet og kunnskap om de ulike psykologiske prosessene i barnet som kan lede til voldelig atferd, mobbing og diskriminering
 • Øke deltakernes forståelse av fenomener som avmakt, marginalisering, utenforskap og misunnelse
 • Øke deltakernes ferdigheter til konkret arbeid med forebygging av voldelig atferd, mobbing og diskriminering hos barn og unge

Målgruppe

Skole, PPT, skolehelsetjeneste, AKS, barnehage, helsestasjonstjenestene, kommunal barneverntjeneste, statlig barnevern, BUP, DPS, familievern, frivillige organisasjoner, familiesenter/familiens hus eller lignende samorganisering av tjenester

Kommende kurs

 • Kursdager:
  Hvor:RBUP Øst og Sør, Oslo
  Pris:

  kr 1600,-

  Påmeldingsfrist: