RBUP logo

Barn som utøver vold

Om barn og unge som utsetter andre for vold, mobbing og diskriminering.
Om man ikke skal plassere ondskap som en iboende egenskap i barn, kan vi likevel si at enkelte barn, om ikke alle, og i visse situasjoner, utsetter andre for onde handlinger. Dette er ofte velvitende om at de påfører den andre en smerte, psykisk og fysisk. Det er ikke nødvendigvis snakk om en uforsiktighet eller mangel på empati, men tvert imot en villet handling der målet nettopp er å utsette den andre for en smerte, en krenkelse, redsel eller ydmykelse. Dette kan skje i barnehager, skoler, lekeplasser, sosiale medier og på andre arenaer der barn og unge møtes. Noen ganger skjer det i det skjulte, fordi de vet at handlingen er uakseptabel og vil føre til konsekvenser og reaksjoner, og noen ganger skjer det ufordekt og åpenlyst.

Mennesket er både et individ og et flokkdyr. Å bli et voksent og sunt menneske krever dermed at selvene i oss utvikler seg både som individer og som deltagere i flokken. Noen samfunn legger mest vekt på individuell vekst, mens andre ser mestring av samspillet mellom individene, eller det kollektive, som viktigst. Hensikten er gjerne den samme: å skape sunne individer for å skape et godt samfunn.

I Norge er vi vant med å ha et individbasert perspektiv i bunnen når vi søker å forstå selvet. Ut fra et kollektivt perspektiv kan man imidlertid forestille seg selvet som et sett av relasjoner snarere enn en unik kjerne. Man blir fri og selvstendig gjennom å lære å bygge og beherske ulike relasjoner til ulike typer av medmennesker heller enn å lære allmenne moralbud.

Samtidig er mennesket et meningsskapende dyr. Meningene vi danner, for eksempel om det gode og det onde, formes hele tiden gjennom sosialt samspill. Med et individbasert perspektiv er det lett å betrakte det onde som en essens vi kan plassere i individet. Med et samspillbasert perspektiv er det lett å oppfatte onde handlinger som uttrykk for dysfunksjonell relasjonsbygging. Man utøver vold for å justere en relasjon.

Innhold

På dette kurset skal vi diskutere ulike forståelser av selvets utvikling og hvordan økt innsikt om dette kan hjelpe oss til å lage en større verktøykasse for å hanskes med barn som utøver vold.
 • Sammenheng mellom affektbevissthet og onde handlinger
 • Narsissisme, aggresjon og misunnelse
 • Tilknytning, tilhørighet og utenforskap
 • Mentalisering, kognisjon og onde handlinger
 • Ondskap som sosialt fenomen
 • Hvordan ulike forestillinger om ondskap gir ulike føringer
 • Er det sunne selv et fritt, selvstendig individ eller en sum av sunne relasjoner
 • Hvordan ulike oppfatninger av det sunne selv speiles i barneoppdragelse

Forelesere

Zemir Popovac, psykologspesialist og en av gründerne til psykologklinikken Favne Psykologbistand (www.favne.no), der han jobber som faglig leder for Favnes seksjon for barn- og unges psykiske helse. Zemir har en bred faglig bakgrunn fra spesialisthelsetjenesten. Han underviser i psykologi og psykisk helse ved blant annet NTNU (avd. Gjøvik), Høgskolen i Innlandet og på spesialistprogrammet for norske psykologer. Han er også veileder for helsepersonell og faggrupper innenfor psykisk helsevern og barnevern. Zemir har også særkompetanse på migrasjonshelse og er medlem i Helsedirektoratets fagråd for likeverdige helsetjenester. Et av Zemirs faglige interesseområder er blant annet tema "ondskap". Hans bakgrunn fra krigen i Bosnia-Hercegovina, kombinert med hans psykologkompetanse, danner et utgangspunkt for refleksjoner om ondskap som noe som i større eller mindre grad angår oss alle, som mer eller mindre "rammer" oss alle, og som muligens bor i oss alle.

Stener Ekern, sosialantropolog og professor ved Senter for Menneskerettigheter, UiO. Stener er opptatt av spenningene mellom individuelle og kollektive rettigheter. Han vil bidra med perspektiver på hvordan mennesket med fordel kan betraktes som et vesen med et individuelt så vel som et kollektivt selv. De kollektive rettighetene er ment å beskytte det siste, altså de sosiale og kulturelle ved menneskelivet. En voksen person må kunne navigere sosialt for å kunne leve. Derfor må menneskerettighetene også beskytte de sosiale rom hvor livet leves. Likeledes må et barn kunne utvikle sitt selv både som individuell og sosial person for å kunne leve fritt og selvstendig. I alminnelig, individfokusert tenkning leter man etter «ondskapen» snart på den ene og snart på den andre siden, "inne i oss" eller "ute i samfunnet". Utrustet med et relasjonelt perspektiv på individet og dets livsbetingelser får vi et mer nyansert syn på hva «ondskap» kan være så vel som hvorfor de kollektive rettighetene er like viktige som de individuelle.

Kreditering

Utdanningsforbundet godkjenner kurset som vedlikeholdsaktivitet i spesialistutdanningen i pedagogisk-psykologisk rådgiving.

Kursansvarlig

Spesialrådgiver Elisabeth Hellzén - elisabeth.hellzen@r-bup.no
Prosjektkoordinator Laura Azzarelli - laura.azzarelli@r-bup.no

Kursets mål

 • Øke deltakernes bevissthet og kunnskap om de ulike psykologiske prosessene i barnet som kan lede til voldelig atferd, mobbing og diskriminering

 • Øke deltakernes forståelse av fenomener som avmakt, marginalisering, utenforskap og misunnelse

 • Øke deltakernes ferdigheter til konkret arbeid med forebygging av voldelig atferd, mobbing og diskriminering hos barn og ungeMålgruppe

Skole, PPT, skolehelsetjeneste, AKS, helsestasjonstjenestene, kommunal barneverntjeneste, statlig barnevern, BUP, DPS, familievern, frivillige organisasjoner, familiesenter/familiens hus eller lignende samorganisering av tjenester

Kommende kurs

Neste kursdato er ikke fastsatt.

Du kan melde din interesse for kurset med skjemaet nedenfor. Da får du beskjed med en gang vi setter opp kurset.

Meld din interesse for dette kurset

Personopplysninger (må fylles ut)