Hopp til hovedinnhold
Logo som leder til forsiden

Autismespekterforstyrrelser

Autismespekterforstyrrelser – utredning, tiltak og behandling i første- og annenlinje.

Detaljer

 • Pris: 900,-
 • Antall kursdager: 1
 • Påmeldingsfrist:

Dette kurset er et grunnleggende kurs som retter seg mot et bredt, tverrfaglig publikum på ulike nivåer innen helse- og opplæringstjenestene. I dette kurset vil det være fokus på autismespekterforstyrrelser (Asperger syndrom, barneautisme og andre underkategorier av vansker inngår i begrepet), samtidig som grenseoppgangen mot normalitet og andre tilstander som kan ligne autisme vil bli belyst. Metoder for utredning vil gjennomgås, men ikke med den hensikt at kursdeltakerne skal være i stand til å gjennomføre dette på selvstendig vis etter kurset – i dette kurset er målet å øke gjenkjenningskompetanse og forståelse for utredningsprosessene på et mer overordnet nivå. På samme vis vil det bli gitt en oversikt over tiltak og behandlingsmetoder, men uten at dette alene vil gi full kompetanse i utførelse i praksis.

Kurset kan ses på som et grunnkurs som vil gjøre det lettere å oppdage, forstå og iverksette mer spesialiserte tiltak rettet mot en pasientgruppe med forholdsvis stor utbredelse innen alle tjenester for barn og unge.

Forelesere

Kristian Køhn er psykologspesialist i klinisk psykologi med fordypning i nevropsykologi og samfunnspsykologi. Han er studieleder for nevroutdanningen og spesialrådgiver for nevrofeltet på RBUP øst og sør. Han har tidligere jobbet ved BUP Follo tilknyttet nevroteam. Han har tidligere arbeidserfaring fra kommunal PPT og habiliteringsarbeid ved Sunnaas sykehus. Kristian har særlig interesse for og erfaring med utredning og behandling av nevroutviklingsforstyrrelser.  

Nina Stenberg er utdannet psykolog fra Universitetet i Oslo i 1997, spesialist i klinisk psykologi med barn og unge i 2006. Disputerte med doktorgradsavhandlingen «Early features and identification of autism spectrum disorder» i 2015. Arbeidet i mange år ved Nevropsykiatrisk enhet BUPA OUS, og arbeider nå ved Regional kompetansetjeneste for autisme, ADHD og Tourettes syndrom i Helse Sør-Øst.

Einar Aasen Tryti er spesialist i nevropsykologi, PhD-stipendiat ved Avdeling Habilitering ved Barne- og ungdomsklinikken ved Ahus og gruppelærer for psykologene på RBUPs nevroutdanning. Han har profesjonsutdanning i klinisk psykologi i tillegg til en bachelorgrad i kognitiv psykologi. Einar har arbeidsbakgrunn fra hjerneskaderehabilitering, i tillegg til flere års erfaring i voksen- og barnehabiliteringsfeltet. Han har tidligere ledet fagrådet i autisme på Akershus universitetssykehus ABUP/HABU.

Elisabeth Øverland er spesialist i klinisk pedagogikk, og har graden cand ed fra Universitetet i Oslo. Hun har erfaring fra skole, PPT og Statped, men har jobbet en årrekke i BUP. Hun har mye erfaring fra utredning av nevroutviklingsforstyrrelser, og er med i Nevroteam på BUP. Hun er opptatt av oppfølging og behandling av barn og unge med nevroutviklingsforstyrrelser, og er med på å drive et gruppetilbud for ungdommer med autismespekterforstyrrelser. Hun har også mye erfaring med veiledning til foreldre og skoler

Kreditering

Godkjent av Norsk psykologforening som vedlikeholdskurs for spesialister med 7 timer.

Godkjent av Den norske legeforening (DNLF): Barne- og ungdomspsykiatri: godkjennes med 6 timer som valgfritt kurs for leger i spesialisering og spesialistenes etterutdanning. Psykiatri: kurset egner seg best for barne- og ungdomspsykiatere og avslås. Barnesykdommer: godkjennes med 6 timer som valgfritt kurs for leger i spesialisering og spesialistenes etterutdanning.

Kursansvarlig

Studieleder Kristian Køhn - kristian.kohn@r-bup.no
Prosjektkoordinator Monica Werner - monica.werner@r-bup.no

Kursets mål

 • Å kunne skille mellom normalfenomener og indikasjoner på avvik fra normalutvikling
 • Å ha kunnskap om anbefalt praksis i utredning av autismespekterforstyrrelser
 • Å ha kunnskap om anbefalt ansvarsfordeling mellom linjer og profesjoner i utredning av disse tilstandene
 • Å ha grunnleggende kunnskap om evidensbaserte behandlingsmetoder og tiltak

Målgruppe

Alle fagpersoner som kommer i kontakt med barn og unge, og som har som oppgave å selv utrede eller henvise til utredning av nevropsykiatriske vansker. Profesjonsgrupper som kan være aktuelle er leger, psykologer, pedagoger, helsesykepleiere, barnevernspedagoger, sosionomer og lærere

Kommende kurs

 • Kursdager:
  Hvor:Oslo
  Pris:

  kr 900,-

  Påmeldingsfrist: