Hopp til hovedinnhold
Logo som leder til forsiden

Vil fange opp dem som opplever fødselen som traumatisk

Publisert:

Spedbarn som holder fingrene rundt en voksen finger

– Det å være gravid og få en baby er en tid med store fysiske, psykologiske og sosiale endringer for kvinner. Vi snakker om en periode med rask overgang og tilpasning, sier Silje Marie Haga, som er forsker hos RBUP.

Selv om det å føde en baby blir sett som positivt i de fleste kulturer, vet vi at enkelte opplever fødselen som så vanskelig at de oppfyller kriteriene for en posttraumatisk stresslidelse (PTSD). Fødselstraumer og PTSD har en betydelig innvirkning på kvinnene og deres familier. PTSD forekommer ofte sammen med depresjon og frykt for påfølgende fødsler, redusert amming, dårligere utvikling hos barnet og belastning på parforholdet.

– Per i dag kartlegger man ikke hvordan kvinner opplever fødselen på en systematisk måte, og det er derfor vanskelig å fange opp de som strever, forteller Haga.

Satses i stor og global studie

Forskere ved City University i London har utviklet et måleinstrument, City Birth Trauma Scale, for å kartlegge traumer i forbindelse med fødsel, og norske forskere er med i et stort internasjonalt samarbeid med over 40 land for å undersøke om dette kan benyttes i alle deler av verden.

– Hovedmålsettingen med vår studie er å undersøke om måleinstrumentet kan fungere godt blant mødre og fedre i Norge. I tillegg vil vi intervjue noen av deltakerne om deres fødselsopplevelse, og høre om hvordan det oppleves å svare på spørsmål om fødselen og psykisk helse. Studien vil også gi oss verdifull kunnskap om hvordan helsepersonell best mulig kan ivareta kvinner før, under og etter fødsel, sier Haga.

Den norske studien er et samarbeidsprosjekt mellom Haga, ved Regionsenter for barn og unges psykiske helse, Øst og Sør, Susan Garthus-Niegel ved Universitetet i Dresden og Malin Eberhard-Gran ved Nasjonalt senter for kvinnehelseforskning ved Rikshospitalet.

God respons

For å få data til studien gikk forskerne ut med en spørreundersøkelse blant kvinner som har født barn det siste året. Responsen var god, men de manglet kvinner som hadde født de siste 6-12 ukene. Derfor rettet de seg mot disse i en ny rekrutteringsrunde. I februar fulgte de opp med en undersøkelse rettet mot menn som var blitt fedre i løpet av de siste 18 månedene. Her skulle nybakte fedre beskrive sin opplevelse av fødsel.

– Fedre som har vært til stede under fødselen kan også oppleve fødselen som traumatisk. Per i dag kartlegges ikke fedres opplevelse av fødsel, og de som har vanskelige følelser i forhold til fødselen fanges dermed ikke opp slik at de kan få ekstra støtte eller hjelp, forteller Haga.

Hun mener at studien vil gi verdifull kunnskap om hvordan helsepersonell best mulig kan ivareta også fedrene før, under og etter fødsel.

– Vi har fått veldig god respons, særlig blant mødrene, men det er litt vanskeligere å nå ut til fedrene. Til nå har over 1200 mødre og 200 fedre svart på spørreundersøkelsen. Vi fortsetter å rekruttere deltakere, særlig trenger vi flere mødre som har født barn i løpet av de siste 6-12 ukene. Og vi trenger flere fedre, sier hun.

Dersom du er blitt pappa i løpet av de siste 18 månedene, eller kjenner noen som er det kan du bruke lenken under for å gå til undersøkelsen:

Spørreskjema for fedre som har fått barn i løpet av de siste 18 månedene

Det gjelder også for mødre som har født de siste 6-12 ukene:

Spørreskjema for kvinner som nylig har født

Dybdeintervjuer


Blant de som har svart på spørreskjemaet, så har forskerne intervjuet 15 mødre om deres fødselserfaringer. Hensikten med intervjuene er å få en dypere forståelse av hva som har påvirket opplevelsen av fødsel, hvordan helsepersonell kan være til støtte, både forebyggende under graviditet og som støtte etter fødsel.

– Disse mødrene er veldig tydelige på at det er et behov for denne studien, og vi jobber videre med rekruttering. Vi håper å publisere de første resultatene i løpet av 2023, sier Haga.


INTERSECT-studien er en global studie der alle verdensdeler er representert. Forskere i over 40 land gjennomfører INTERSECT-undersøkelsen med over 18 000 kvinner. Hensikten er å kartlegge forekomsten av PTSD knyttet til fødsel på tvers av land og kulturer, samt undersøke om årsakene og symptombildet varierer på tvers av land.

Kontaktpersoner: