Logo som leder til forsiden

Merkehierarki

Nivåene i hierarkiet

De ulike nivåene har klare retningslinjer for både hvilke visuelle elementer og grep som skal eller kan brukes - og hvilke elementer man ikke kan bruke på de respektive nivåene.

I kjernen finner vi RBUP og Hovedmerke. Her finnes også et spesialnivå - “Forskningsprosjekter”. Litt lengre ut finner vi “Støttet tjeneste/program”, og til slutt “Partner/Samarbeid”

A - Hovedmerke

Dette er identitetsbyggeren og kjernen, som representerer hele RBUPs virke. Her ligger samfunnsansvaret, assosiasjonene, tilliten og kjennskapen. Alt av tjenester/program/prosjekter på dette nivået er utvilsomt en del av RBUPs kjernevirksomhet eller er prosjekter og programmer i RBUP-regi.

Elementer: Alle uttak og enheter følger RBUPs designmanual og følger retningslinjer og maler. Logo, grafikk, farger, typografi, foto, ikonstil - felles malverk og materiell

B - Forskningsprosjekter

En standard for profilering av forskningsprosjekter hvor RBUP er førende part. Prosjektet vil tydelig identifiseres som en del av RBUP. Forskningsprosjekt som ønsker det får mulighet til å benytte seg av et sett med definerte verktøy og maler for deres visuelle kommunikasjon. Prosjektene tilhører og identifiseres som en del av RBUP, men får noen egne, identifiserende visuelle elementer basert på hovedprofilen, samt kan bruke definerte elementer fra RBUP.

Elementer: Forskningsprosjektet får egen logo bestående av et piktogram i farget sirkel sammen med navnetrekk i fast oppsett. RBUPS logo benyttes også, men sekundært til forskningsprosjektets logo. Prosjektet får en mindre palett med utvalgte farger fra hovedmerkets palett, kan benytte grafiske former i de utvalgte fargene og får et sett med egne maler. Prosjektene kan ellers benytte alt av visuelle elementer fra RBUPs designmanual (som ikoner, typografi, fotostil).

C - Støttet tjeneste/program

Her plasseres tjenester, funksjoner, prosjekter og programmer som henvender seg eksternt, skal oppleves som mer selvstendig del RBUP-familien, eller som har føringer som gjør det vanskelig å plasseres under hovedmerke. RBUP har uansett en tydelig rolle, og definert støttefunksjon.

Her vil det fortsatt være en klar visuell tilknytning til RBUP - men enheten vil få egne identitetsbærende elementer som er tilpasset målgruppe/kategori og selve tjenesten, programmet, funksjonen. Den respektive tjenesten/programmet vil eie disse profilbærende element alene, de skal ikke deles av andre prosjekter eller brukes i kommunikasjon av RBUP generelt, bare prosjektet spesielt.

Elementer: Enheten skal ha egen logo, med eget navnetrekk og tar frem sine egne grafiske elementer/illustrasjoner om det er behov for det. Man må også benytte egne, dedikerte maler. Dette er unikt for tjenesten/programmet, og deles ikke av RBUP eller andre. Profilen benytter noen utvalgte farger fra hovedmerkets palett, benytter hovedmerkets fonter, ikonstil og fotostil.

D - Partner/samarbeid

Kalles også co-branding. Prosjekter, program og tjenester hvor RBUP er en blant flere og ikke er den førende part. Prosjektet har da følgelig et helt annet, eget visuelt uttrykk, hvor RBUP kun er representert som partner/deltaker.

Elementer: Her benyttes kun logo og navnetrekk fra RBUPS hovedmerke.

Kontaktpersoner: