Logo som leder til forsiden

Utdanning for kontorfaglige i psykisk helsevern for barn og unge, 1. studieår

Utdanningen omfatter et vidt felt av aktuelle temaer og problemstillinger kontoransatte står overfor i sin daglige arbeidssituasjon. Målsettingen er tredelt; gi økte kunnskaper om fagfeltets tenkning og arbeidsmåte, økt bevissthet om eget fag og styrkede kontorfaglige ferdigheter. Det legges stor vekt på økt forståelse for kommunikasjon.

Nøkkelopplysninger

 • Kursavgift:

  Gratis

 • Varighet:

  10 måneder (deltid)

 • Opptakskrav:

  Generell studiekompetanse

 • Sted:

  Undervisningen holdes i lokalene til RKBU Vest - Regionalt kunnskapssenter for barn unge, psykisk helse og barnevern, NORCE i Bergen

Kontaktpersoner

Utdanningen tilbys i samarbeid med RKBU Vest

Kursinnhold

 • Psykisk helsevern for barn og unge: Historikk, sykdomsforståelse og behandlingsarbeid
 • Profesjonenes roller, kompetanse og samarbeid
 • Kommunikasjon. Møte med barn/familier i resepsjon og sentralbord
 • Organisasjonsstruktur og -kultur
 • Lover og forskrifter, pasientrettigheter
 • Kvalitetssikring og rutiner
 • Etikk og etiske dilemma

Utdanningen omfatter et vidt felt av aktuelle temaer og problemstillinger kontoransatte står overfor i sin daglige arbeidssituasjon. Målsettingen er tredelt; gi økte kunnskaper om fagfeltets tenkning og arbeidsmåte, økt bevissthet om eget fag og styrkede kontorfaglige ferdigheter. Det legges stor vekt på økt forståelse for kommunikasjon.

Sted

Undervisningen holdes i lokalene til RKBU Vest - Regionalt kunnskapssenter for barn unge, psykisk helse og barnevern, NORCE i Bergen.

Arbeids- og undervisningsformer

Hver samling vil bestå av fellesundervisning og arbeid i mindre grupper. Det legges vekt på aktiv deltakelse fra studentenes side. Store deler av utdanningen skjer i form av selvstudier bestående av litteraturstudier og oppgaveskriving.

Vurderingsformer

Utdanningen vil bli vurdert som bestått/ikke bestått. Vurderingen vil bygge på 3 arbeidskrav (hjemmeoppgaver) underveis, og det vil ikke bli noen avsluttende eksamen.
- Arbeidskrav nr. 2 vil foruten vurderingen godkjent/ikke godkjent også gi graderingene svært god, god eller tilstrekkelig, med en individuell begrunnelse.
De skriftlige arbeidskravene har et omfang på 2500 ord +/- 10 prosent.
Krav til tilstedeværelse: 80 %.

Samlinger

Studiet gjennomføres som deltidsutdanning med fire samlinger, hver på 3 dager. Det tilsvarer ca. 75 timer undervisning.

Målgruppe

Alle kontoransatte i poliklinikker og behandlingsenheter i psykisk helsevern for barn og unge (PHBU). Søkere må være ansatt i fast stilling i PHBU og ha minst 3 års arbeidserfaring fra helseinstitusjoner eller kontorarbeid.

Det stilles krav om generell studiekompetanse eller realkompetanse. Dersom du ikke har generell studiekompetanse fra videregående skole kan du bli vurdert etter realkompetanse. For å ha realkompetanse kreves minimum 5 års arbeidspraksis tilsvarende heltid, hvorav minst 3 av årene må være relevant for studiet.

Dokumentasjon for dette må følge søknaden. Ved flere søkere enn plasser er det ansiennitet i BUP som teller, uavhengig av studiekompetanse

Kursets mål

Etter endt utdanning skal deltakerne

 • Ha kunnskap om PHBUs historie og ideologi, sykdomsforståelse og behandlingsarbeid, og om egen poliklinikk/behandlingsenhet.
 • Ha kunnskap om profesjonenes kunnskapsområder og kompetanse samt det tverrfaglige arbeidet.
 • Ha kunnskap om sentrale teorier om mellommenneskelig kommunikasjon og hvordan disse kan anvendes både i møter med barn, unge og deres familier, samarbeidspartnere og kolleger.
 • Kjenne til relevant lovverk samt aktuelle forskrifter og veiledere.
 • Ha kjennskap til velferdssystemet, organiseringen av spesialisthelsetjenesten og hvordan den finansieres.
 • Kjenne til hensikten med pasientregistreringssystemer samt betydningen av de kontorfagliges rolle i registreringsarbeidet (kvalitetssikring).
 • Ha kunnskap om og forståelse for egen funksjon/rolle i PHBU og faggruppas betydning for gode tjenester.
 • Ha kunnskap om etikkens betydning for valg og vurderinger i hverdagen.
 • Ha kjennskap til grunnbegreper i organisasjonsteori, inkludert organisasjonsstruktur og -kultur.

Ferdigheter:

Etter endt utdanning skal deltakerne

 • Kunne sette ord på og reflektere over kontoransattes arbeidsoppgaver og kompetanse i egen organisasjon.
 • Ha erfaring med å observere og reflektere over egen og andres kommunikasjon i møte med barn, unge og deres familier i frontlinjeposisjonen og kunne se møtet fra brukernes perspektiv.
 • Ha erfaring fra å lede et mindre møte og legge fram egne synspunkter og punkter fra en diskusjon for en mindre forsamling.
 • Kunne formidle erfaringer og fagstoff i form av skriftlige oppgaver.
 • Kunne gjenkjenne et etisk dilemma og identifisere handlingsalternativer.

Generell kompetanse

Etter endt utdanning skal deltakerne

 • Ha faglig bevissthet om eget fag og betydningen av dette for gode tjenester.
 • Ha kjennskap til rutiner og praksis i andre tjenester/arbeidsplasser som grunnlag for kritisk vurdering av egne rutiner.
 • Kunne utveksle erfaringer med andre kontorfaglig ansatte og slik bidra til god praksis.

Forkunnskaper

Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Ønsker du nærmere informasjon, ta kontakt med:

RKBU Vest - Regionalt kunnskapssenter for barn og unge, NORCE v/rådgiver Eva Schaathun
Tlf. 56 10 76 72 e-post: evsc@norceresearch.no

Regionsenter for barn og unges psykiske helse, Helseregion Øst og Sør (RBUP Øst og Sør) v/studieleder Elisabeth Bjarkø
Tlf 41 04 68 33, e-post elisabeth.bjarko@r-bup.no