Logo som leder til forsiden

Utdanning for kontorfaglig ansatte i kommunale helse- og sosialfaglige tjenester for barn unge og deres familie, 2. studieår

Denne valgfrie påbygningen til første års studium omfatter et vidt felt av aktuelle temaer og problemstillinger kontoransatte står overfor i sin daglige arbeidssituasjon.

Nøkkelopplysninger

 • Søknadsfrist:

  9. juni 2023 kl. 12.00

 • Kursavgift:

  7600 per semester

 • Varighet:

  8 måneder (deltid)

Kontaktpersoner

Målsetting

 • økte kunnskaper om tjenestenes tenkning og arbeidsmåte, både egen tjeneste og på tvers av tjenester,
 • økt bevissthet om eget fag
 • styrkede kontorfaglige ferdigheter.

Det legges stor vekt på økt forståelse for brukermedvirkning og opplæring av voksne.

Innhold i studiet

 • Opplæring av voksne/voksenpedagogikk og læring på arbeidsplassen
 • Medvirkning fra barn, unge og deres familier i teori og praksis
 • Organisasjonsteori, organisasjonsstruktur og organisasjonskultur
 • Relevant lovverk (utover det som er tema i modul 1)
 • Kvalitetsarbeid
  • aktuelle føringer fra myndighetene
  • forbedringsarbeid
  • relevant rapportering
  • kontorfaglig ansattes rolle
 • Forskning og utviklingsarbeid, betydning og konkrete eksempler
 • Kontorfaget og betydningen av fagutvikling

Studiets omfang, varighet og nivå

Modul 2 gjennomføres som deltidsutdanning over 1 år, med fire samlinger, hver på 3 dager. Det tilsvarer ca. 75 timer undervisning. Studiet er lagt opp som et toårig løp med Modul 1 i 2022. Det søkes for et år av gangen og det er en mulighet å kun ta 1 år.

Samlingsdatoer:

1. samling: 18. -20. september 2023
2. samling: 20. -22. november 2023
3. samling: 4. -6. mars 2024
4. samling: 13. -15. mai 2024

Sted

Undervisningen holdes hos RBUP Øst og Sør, Gullhaugveien 1 – 3, 0484 Oslo

Pensum

Består av 800-900 sider.

Arbeids- og undervisningsformer

Hver samling vil bestå av fellesundervisning og arbeid i mindre grupper. Noe undervisning er delt etter tjeneste. Det legges vekt på aktiv deltakelse fra studentenes side. Store deler av utdanningen skjer i form av selvstudier bestående av litteraturstudier og oppgaveskriving.

Vurderingsformer

Utdanningen vil bli vurdert som bestått / ikke bestått. Vurderingen vil bygge på tre arbeidskrav (hjemmeoppgaver) underveis, og det vil ikke bli noen avsluttende eksamen.

De skriftlige arbeidskravene har et omfang på 2500 ord +/- 10 prosent.

Krav til tilstedeværelse: 80 %.

Pr. dags dato er det ingen studiepoeng m/tilhørende eksamen for denne utdanningen. Studentene får i stedet et grundig vitnemål. Dersom et ev. samarbeid med høgskole/universitet om akkreditering av studiepoeng realiseres, kan det bli endringer her.

Målgruppe og opptakskrav

Målgruppe er kontorfaglig ansatte i kommunale helse- og sosialfaglige tjenester for barn, unge og deres familier: sekretærer, konsulenter og kontorledere eller ansatte i tilsvarende stillinger. Utdanningen retter seg også mot kontorfaglig ansatte i tilsvarende tjenester, som f.eks. PPT, statlig barnevern, familievern og private barnevernsinstitusjoner. Søkere fra andre tilsvarende tjenester enn de som er nevnt her vil bli vurdert særskilt.

Det stilles krav om generell studiekompetanse eller realkompetanse. Dersom du ikke har generell studiekompetanse fra videregående skole blir du vurdert etter realkompetanse. For å kunne tas opp på grunnlag av realkompetanse kreves minimum arbeidspraksis tilsvarende 5 år på heltid, hvorav minst 3 må være relevant for studiet i vid forstand.

Søkerne må ha fast stilling i en relevant tjeneste og søknaden må bekreftes av leder.