Logo som leder til forsiden

Utdanning for kontorfaglig ansatte i kommunale helse- og sosialfaglige tjenester for barn unge og deres familie, 1. studieår

Utdanningen legger vekt på å bygge bred kompetanse, øke faglig bevissthet og styrke kontorfaglig ansatte som nøkkelpersonell med hensyn til kvalitet i tjenestene.

Nøkkelopplysninger

 • Kursavgift:

  6500,- per semester

 • Opptakskrav:

  Studiekompetanse eller realkompetanse

 • Neste oppstart:

  7. mars 2022

 • Søknadsfrist:

  15. desember 2021

 • Varighet:

  10 måneder (deltid)

Kontaktpersoner

Målsetning

Utdanningen omfatter et vidt felt av aktuelle temaer og problemstillinger kontoransatte står overfor i sin daglige arbeidssituasjon. Målsetningen er tredelt; gi studentene økte kunnskaper om tjenestenes tenkning og arbeidsmåte, både egen tjeneste og på tvers av tjenester, økt bevissthet om eget fag og styrkede kontorfaglige ferdigheter. Det legges stor vekt på økt forståelse for kommunikasjon.

Målgruppe

Kontorfaglig ansatte i kommunale helse- og sosialfaglige tjenester for barn, unge og deres familier: sekretærer, konsulenter og kontorledere eller ansatte i tilsvarende stillinger. Utdanningen retter seg også mot kontorfaglig ansatte i tilsvarende tjenester, som for eksempel PPT, statlig barnevern og familievern og private barnevernsinstitusjoner. Søkere fra andre tilsvarende tjenester enn de som er nevnt her vil bli vurdert særskilt.

Kursinnhold

Utdanningen gir teoretisk og praktisk forståelse av mellommenneskelig kommunikasjon, kjennskap til lovverk og kvalitetssikring, og forståelse for etiske dilemmaer. Den legger opp til refleksjon over egen praksis og forståelse for kontorfaglig ansattes funksjon og rolle i profesjonelle organisasjoner. Utdanningen har opptak annet hvert år.

Utdanningen ledes av medarbeidere med lang kontorfaglig erfaring, forankret i et bredt tverrfaglig miljø i RBUP Øst og Sør. Underviserne er forskere og klinikere med god kjennskap til tjenestene, noe som gjør at studentene både får solid faglig oppdatering og eksempler fra praksis som gjør utdanningen særlig relevant for arbeidshverdagen. En egen ressursgruppe med kontorfaglige ansatte sørger for at innholdet videreutvikles i tråd med tjenestenes og kontoransattes behov.

Temaer i studiet

 • Velferdsstaten, kommunale (og noen statlige) tjenester for barn og unge: Historikk, organisering, helse-/sosialfaglig tenkning
 • De ulike faggruppenes rolle, tverrfaglig og tverretatlig samarbeid
 • Kontoransatte rolle og funksjon i profesjonelle organisasjoner
 • Mellommenneskelig kommunikasjon. Mottak av/kontakt med barn og familier i ekspedisjon og på telefon. Intern kommunikasjon
 • Møte med mennesker med etnisk minoritetsbakgrunn
 • Relevant lovverk, forskrifter og veiledere
 • Registreringssystemer/fagsystemer, digitalisering og den kontorfagliges rolle i registreringsarbeidet. Arkiv og arkivforståelse.
 • Etikk og etiske dilemmaer

Utdanningen går over ett år med mulighet til å bygge på med ett år til. Bøker, reise og opphold kommer i tillegg til kursavgiften. Mye av pensum vil imidlertid foreligge i kompendium. Det er vanlig at arbeidsstedet gir fri med lønn og helt eller delvis dekker bøker, reise og eventuelt opphold i forbindelse med utdanninger hos oss. Det er også mulig å søke sine respektive fagforbund om støtte.

Omfang, varighet og nivå

1.studieår gjennomføres som deltidsutdanning over 1 år, med fire samlinger, hver på 3 dager. Det tilsvarer ca. 75 timer undervisning. Studiet er lagt opp som et toårig løp med 2. studieår i 2023. Det søkes for et år av gangen og det er en mulighet å kun ta 1. år.

Samlingsdatoer:

1. samling: 7. - 9. mars 2022
2. samling: 2. – 4. mai 2022
3. samling: 26. – 28.september 2022
4. samling: 21. – 23.november 2022

Sted

Undervisningen holdes hos RBUP Øst og Sør, Gullhaugveien 1 – 3, 0484 Oslo

Pensum

Består av 800-900 sider.

Arbeids- og undervisningsformer

Hver samling vil bestå av fellesundervisning og arbeid i mindre grupper. Noe undervisning er delt etter tjeneste. Det legges vekt på aktiv deltakelse fra studentenes side. Store deler av utdanningen skjer i form av selvstudier bestående av litteraturstudier og oppgaveskriving.

Vurderingsformer

Utdanningen vil bli vurdert som bestått/ikke bestått. Vurderingen vil bygge på 3 arbeidskrav (hjemmeoppgaver) underveis, og det vil ikke bli noen avsluttende eksamen.

Arbeidskrav nr. 2 vil foruten vurderingen godkjent/ikke godkjent også gi graderingene svært god, god eller tilstrekkelig, med en individuell begrunnelse.

De skriftlige arbeidskravene har et omfang på 2500 ord +/- 10 prosent.

Krav til tilstedeværelse: 80 %.

Pr. dags dato er det ingen studiepoeng m/tilhørende eksamen for denne
utdanningen. Studentene får i stedet et grundig vitnemål. Dersom et ev. samarbeid med høgskole/universitet om akkreditering av studiepoeng realiseres, kan det bli endringer her.

Opptakskrav

Det stilles krav om generell studiekompetanse eller realkompetanse. Dersom du ikke har generell studiekompetanse fra videregående skole blir du vurdert etter realkompetanse. For å kunne tas opp på grunnlag av realkompetanse kreves minimum arbeidspraksis tilsvarende fem år på heltid, hvorav minst tre må være relevant for studiet i vid forstand.