Logo som leder til forsiden

Spesialist­undervisning for sykepleiere

Spesialistundervisningen for å bli klinisk spesialist i sykepleie og spesialsykepleie går over fem semestre og består av tre moduler: Profesjonsmodul, tverrfaglighet og samhandling og behandlingsmetode.

Nøkkelopplysninger

 • Samlinger:

  Tre samlinger over tre dager i hvert semester

 • Neste oppstart:

  Nytt opptak 2024.

  Vi åpner opp for innsøking juni 2023. Søknadsfrist 1. oktober.

 • Kursavgift:

  55 000 (11 000 per semester)

 • Varighet:

  30 måneder (deltid)

Kontaktpersoner

Vårt spesialistundervisningsprogram består av to moduler som er felles for alle profesjoner og en modul/gruppe som er rendyrket den enkelte profesjon. Det er separate opptak for de enkelte profesjonene, men alle profesjonsgrupper er forpliktet av de overordnede læringsmålene.

I profesjonsgruppen for sykepleiere skal deltakerne videreutvikle sin profesjonskompetanse til spesialistnivå i feltet barn og unges psykiske helse.

Det undervises om utredning, vurderinger og behandling, profesjonsrollen, samfunnsoppdrag og profesjonens bidrag til tverrfaglige og tverretatlige samarbeid.

Kursinnhold

Undervisningen er praksisnær og kunnskapsbasert (erfaringskunnskap, forskningskunnskap og brukerkunnskap). Brukermedvirkning er et gjennomgående tema i undervisningen og brukerstemmen inngår i kunnskapsformidlingen.

I profesjonsgruppene utvides og spisses den profesjonsspesifikke profilen i spesialistkompetansen mot feltet barn og unges psykiske helse. Klinisk-teoretisk integrasjon er en overordnet målsetting. Læringsmål, innhold og progresjon er tilpasset hver profesjonsgruppe i tråd med respektive krav til spesialistutdanning.

Som sykepleier videreutvikler du forståelsen og ferdighetene fra grunnutdanningen. Du erfarer hvordan sykepleiekompetansen gir basis for å jobbe terapeutisk innenfor en utvidet biopsykososial forståelsesramme med barn og ungdoms psykiske helse. Samtidig får du en tverrfaglig opplæring i en valgt behandlingsmetode som bidrar til et trygt medlemskap i et tverrfaglig team.

I profesjonsgruppen utvides profesjonsrollen gjennom tilførsel av ny kunnskap fra det komplekse feltet knyttet til barn og unges psykiske helse og oppvekst. I de tverrfaglige gruppene blir de samme fenomenene undersøkt fra ulike profesjoner og tjenesteperspektiver. I behandlingsmetode styrkes kompetansen i å drive relasjonelt endringsarbeid på ulike arenaer.

Kursansvarlig

 • Studieleder Line Brager Larsen - line.larsen@r-bup.no
 • Prosjektkoordinator Renate Stendal - renate.stendal@r-bup.no

Kursets mål

 • Profesjonens særlige samfunnsoppdrag og den historiske utvikling i feltet
 • Økt forståelse for profesjonens plass i det tverrfaglige feltet
 • Utvide kompetanse på felles kunnskapsområder (differensiert og tilpasset profesjonens grunnutdanning)
 • Utvide profesjonsspesifikk utredningskompetanse
 • Utvide terapeutisk kompetanse (differensiert og tilpasset profesjonens grunnutdanning)
 • Økt bevissthet om det profesjonsspesifikke kompetanseområde og deres begrensninger

Annen informasjon

Undervisningen organiseres i tre samlinger over tre dager i hvert semester.

 • De tre modulene - profesjonsgruppe, tverrfaglighet og samhandling samt valgfri metode i behandlingsarbeid - er obligatoriske og gjensidig avhengige av hverandre.
 • Det er obligatorisk oppmøte (minimum 80 %).
 • Det forutsettes egenaktivitet: Lese artikler, litteratur og e-læring (elektroniske forelesninger) mellom hver samling.
 • Innleveringer av obligatorisk arbeidskrav mellom samlingene
 • Deltakerne må ha med klinisk materiale (videoopptak) til bruk i undervisningen.
 • Undervisningen er i tråd med Norsk sykepleierforbund sine krav om å søke godkjenning som klinisk spesialist i sykepleie.

Målgruppe

Spesialistundervisningen er rettet mot førstelinjetjenesten og spesialisthelsetjenesten.

Undervisningsprogrammet er for deg som etter endt sykepleierutdanning har tatt en master eller en relevant videreutdanning i for eksempel helsesykepleie eller psykisk helsearbeid.