RBUP logo

Spesialist­undervisning for sykepleiere

Spesialistundervisningen for å bli klinisk spesialist i sykepleie og spesialsykepleie går over fem semestre og består av tre moduler: Profesjonsmodul, tverrfaglighet og samhandling og behandlingsmetode.

Nøkkelopplysninger

 • Samlinger:

  Tre samlinger over tre dager i hvert semester

 • Neste oppstart:

  Det blir ingen gruppe 2023. Nytt opptak 2024.

 • Kursavgift:

  50 000 (10 000 per semester)

 • Varighet:

  30 måneder (deltid)

Kontaktpersoner

Vårt spesialistundervisningsprogram består av to moduler som er felles for alle profesjoner og en modul/gruppe som er rendyrket den enkelte profesjon. Det er separate opptak for de enkelte profesjonene, men alle profesjonsgrupper er forpliktet av de overordnede læringsmålene.

I profesjonsgruppen for sykepleiere skal deltakerne videreutvikle sin profesjonskompetanse til spesialistnivå i feltet barn og unges psykiske helse.

Det undervises om utredning, vurderinger og behandling, profesjonsrollen, samfunnsoppdrag og profesjonens bidrag til tverrfaglige og tverretatlige samarbeid.

Kursinnhold

Undervisningen er praksisnær og kunnskapsbasert (erfaringskunnskap, forskningskunnskap og brukerkunnskap). Brukermedvirkning er et gjennomgående tema i undervisningen og brukerstemmen inngår i kunnskapsformidlingen.

I profesjonsgruppene utvides og spisses den profesjonsspesifikke profilen i spesialistkompetansen mot feltet barn og unges psykiske helse. Klinisk-teoretisk integrasjon er en overordnet målsetting. Læringsmål, innhold og progresjon er tilpasset hver profesjonsgruppe i tråd med respektive krav til spesialistutdanning.

Som sykepleier videreutvikles forståelsen og ferdighetene fra grunnutdanningen. Du erfarer hvordan sykepleiekompetansen gir basis for å jobbe terapeutisk innenfor en utvidet biopsykososial forståelsesramme med barn og ungdoms psykiske helse. Samtidig får du en tverrfaglig opplæring i en valgt behandlingsmetode som bidrar til et trygt medlemskap i et tverrfaglig team.

I profesjonsgruppen utvides profesjonsrollen gjennom tilførsel av ny kunnskap fra det komplekse feltet knyttet til barn og unges psykiske helse og oppvekst. I de tverrfaglige gruppene blir de samme fenomenene undersøkt fra ulike profesjoner og tjenesteperspektiver. I behandlingsmetode styrkes kompetansen i å drive relasjonelt endringsarbeid på ulike arenaer.

Kursansvarlig

 • Studieleder
 • Prosjektkoordinator Renate Stendal - renate.stendal@r-bup.no

Kursets mål

 • Profesjonens særlige samfunnsoppdrag og den historiske utvikling i feltet
 • Økt forståelse for profesjonens plass i det tverrfaglige feltet
 • Utvide kompetanse på felles kunnskapsområder (differensiert og tilpasset profesjonens grunnutdanning)
 • Utvide profesjonsspesifikk utredningskompetanse
 • Utvide terapeutisk kompetanse (differensiert og tilpasset profesjonens grunnutdanning)
 • Økt bevissthet om det profesjonsspesifikke kompetanseområde og deres begrensninger

Annen informasjon

Undervisningen organiseres i tre samlinger over tre dager i hvert semester.

 • De tre modulene - profesjonsgruppe, tverrfaglighet og samhandling samt valgfri gruppe i behandlingsarbeid - er gjensidig avhengig av hverandre.
 • Det er obligatorisk oppmøte (min. 80%).
 • Det forutsettes egenaktivitet (lese artikler, litteratur og elektroniske forelesninger) mellom hver samling.
 • Innleveringer av obligatorisk arbeidskrav mellom samlingene
 • Deltakerne må ha med klinisk materiale (på film) til bruk i undervisningen.
 • Undervisningen er i tråd med Norsk sykepleierforbund sine krav om å søke godkjenning som klinisk spesialist i sykepleie.

Målgruppe

Spesialistundervisningen er primært rettet mot spesialisthelsetjenesten, men er også åpen for personell med ønske om spesialistkompetanse i andre tjenester.

Utdanningen er en post-masterutdanning.

For sykepleiere kan kravet om master fravikes dersom ikke gruppen er fulltegnet og den individuelle kompetansen vurderes å være tilstrekkelig.

Søkere som oppfyller profesjonsforeningenes krav til spesialisering prioriteres ved opptak.