RBUP logo

Seminar i psykodynamisk orientert psykoterapi for leger i spesialisering

Spesialistundervisningen for leger tilbys i form av et seminar i psykodynamisk psykoterapi (PDT) med barn og ungdom. Det dekker læringsmålene som omhandler utdanning i en anerkjent behandlingsmetode i den nye spesialistutdanningen for LIS.

Nøkkelopplysninger

 • Kursavgift:

  10 000 per semester (5 000 siste semester)

 • Samlinger:

  Fire samlinger per semester.

 • Neste oppstart:

  Januar 2023

  Søknadsfrist 3. oktober 2022

 • Varighet:

  30 måneder (deltid)

Kontaktpersoner

Seminar i psykodynamisk psykoterapi (PDT) med barn og ungdom er vårt spesialisttilbud til leger. Se også vår generelle beskrivelse av spesialistundervisningsprogrammet og tilbudet for andre profesjoner.

Kursinnhold

Deltakeren skal få en innføring i teorigrunnlaget for psykodynamisk psykoterapi og en forståelse for den terapeutiske prosess og sentrale begrep innen psykoanalytisk/psykodynamisk tenkning. I dette inngår utviklingspsykologisk kunnskap og å forstå barnet og ungdommen i lys av tidlig samspill og tilknytning. Videre vil deltakeren få kunnskap om viktigheten av pasientens nære omgivelser og hvordan tilnærmingen kan anvendes i terapeutisk arbeid med barn, ungdom, deres familier og nettverk for øvrig.

I alle læringsaktivitetene vil det være et sentralt mål å arbeide med de tanker, følelser og fantasier, bevisste og ubevisste, som aktiveres i barnet eller ungdommen og hvordan terapeuten kan få tak i, forstå og fortolke disse. Det er en like sentral målsetting at deltakeren får kunnskap om betydningen av å ha en sensitivitet og bevissthet om eget bidrag i relasjonen.

Denne psykoterapiutdanningen vektlegger at deltakeren tilegner seg gode psykoterapeutiske holdninger, kunnskaper og kommunikasjonsferdigheter som har verdi utover den klassiske psykoterapisituasjonen.

Deltakerne skal kunne vurdere tilnærmingens styrker og begrensninger i tråd med kunnskapsbasert praksis, samt kunne omsette teori til klinisk praksis tilpasset egen rolle og arbeidssted.

Deltakeren vil få kunnskap om observasjonsmetoder og bruk av tester og verktøy i utredningsfasen bl.a. det psykiatriske intervju, leke-observasjon, projektive utredningsmetoder. I dette integreres kompetanse til å gjøre vurderinger og anvende den barne- og ungdomspsykiatriske utredning som grunnlag for terapeutiske overveielser og etablering av nødvendige rammebetingelser.

Deltakeren vil reflektere over hvordan forholde seg aktivt til samarbeid, samvalg og brukermedvirkning som del av egen praksis. De temaene behandles også spesielt i en egen modul, («Tverrfaglighet og samhandling»)

Krav til klinisk praksis

Deltakeren må i løpet av seminarperioden minimum ha hatt tre veiledede terapier; en med førskolebarn, en med barn i barneskolealder og en ungdom. Deltakerne forutsettes å utføre psykoterapeutisk pasientbehandling under veiledning gjennom hele seminartiden. I tillegg skal deltakeren ha egen erfaring med foreldrearbeid knyttet til barn eller ungdom som går
i terapi.

Veiledning

Veiledere med tilsvarende kompetanse som godkjente psykoterapiveileder kan godkjennes som psykoterapiveileder etter forespørsel til studieleder.

Kursansvarlig

 • Studieleder barne- og ungdomspsykiater Melanie Ekholdt - melanie@r-bup.no
 • Prosjektkoordinator Renate Stendal - renate.stendal@r-bup.no

Annen informasjon

Vårt undervisningsprogram strekker seg over fem semestre.

Undervisningen tar utgangspunkt i tre ulike læringsarenaer:

 • undervisning på RBUP
 • gjennom egenaktivitet mellom samlingene (refleksjonsnotater, litteraturstudier og e-læring)
 • veiledet klinisk praksis (veilederne inviteres til veiledersamlinger på RBUP)