Logo som leder til forsiden

Seminar i psykodynamisk orientert psykoterapi for leger i spesialisering

Spesialistundervisningen for leger tilbys i form av toårig seminar i psykodynamisk psykoterapi (PDT) med barn og ungdom. Læringsmål og innhold er i tråd med læringsmål beskrevet som utdanning i en anerkjent behandlingsmetode i den nye spesialistutdanningen for LIS og er anbefalt av RegUt HSØ.

Nøkkelopplysninger

 • Kursavgift:

  11 000 per semester.

 • Samlinger:

  Fire samlinger per semester

 • Neste oppstart:

  Januar 2024.

  Søknadsfrist: Stengt for påmelding.

 • Varighet:

  30 måneder (deltid)

Seminar i psykodynamisk psykoterapi (PDT) med barn og ungdom er vårt spesialisttilbud til leger. Se også vår generelle beskrivelse av spesialistundervisningsprogrammet og tilbudet for andre profesjoner.

Kursinnhold

Deltakeren skal få en innføring i teorigrunnlaget for psykodynamisk psykoterapi og en forståelse for den terapeutiske prosess og sentrale begrep innen psykoanalytisk/psykodynamisk tenkning. I dette inngår utviklingspsykologisk kunnskap og å forstå barnet og ungdommen i lys av tidlig samspill og tilknytning. Videre vil deltakeren få kunnskap om viktigheten av pasientens nære omgivelser og hvordan tilnærmingen kan anvendes i terapeutisk arbeid med barn, ungdom, deres familier og nettverk for øvrig.

I alle læringsaktivitetene vil det være et sentralt mål å arbeide med de tanker, følelser og fantasier, bevisste og ubevisste, som aktiveres i barnet eller ungdommen og hvordan terapeuten kan få tak i, forstå og fortolke disse. Det er en like sentral målsetting at deltakeren får kunnskap om betydningen av å ha en sensitivitet og bevissthet om eget bidrag i relasjonen.

Denne psykoterapiutdanningen vektlegger at deltakeren tilegner seg gode psykoterapeutiske holdninger, kunnskaper og kommunikasjonsferdigheter som har verdi utover den klassiske psykoterapisituasjonen.

Deltakerne skal kunne vurdere tilnærmingens styrker og begrensninger i tråd med kunnskapsbasert praksis, samt kunne omsette teori til klinisk praksis tilpasset egen rolle og arbeidssted.

Deltakeren vil få kunnskap om observasjonsmetoder og bruk av tester og verktøy i utredningsfasen bl.a. det psykiatriske intervju, leke-observasjon, projektive utredningsmetoder. I dette integreres kompetanse til å gjøre vurderinger og anvende den barne- og ungdomspsykiatriske utredning som grunnlag for terapeutiske overveielser og etablering av nødvendige rammebetingelser.

Deltakeren vil reflektere over hvordan forholde seg aktivt til samarbeid, samvalg og brukermedvirkning som del av egen praksis. De temaene behandles også spesielt i en egen modul, («Tverrfaglighet og samhandling»)

Krav til klinisk praksis

Deltakeren må i løpet av seminarperioden minimum ha hatt tre veiledede terapier; en med førskolebarn, en med barn i barneskolealder og en ungdom. Deltakerne forutsettes å utføre psykoterapeutisk pasientbehandling under veiledning gjennom hele seminartiden. I tillegg skal deltakeren ha egen erfaring med foreldrearbeid knyttet til barn eller ungdom som går i terapi.

Veiledning

Veiledere med tilsvarende kompetanse som godkjente psykoterapiveileder.

Kursansvarlig

Studieleder barne- og ungdomspsykiater Sanja Panjkovic - sanja.panjkovic@r-bup.no

Prosjektkoordinator Renate Stendal - renate.stendal@r-bup.no

Annen informasjon

Vårt spesialistundervisningsprogram strekker seg over fem semestre. Undervisningen er samlingsbasert (fire samlinger per semester) med arbeidskrav mellom samlingene. For LIS har programmet har to moduler:

 • Modul 1: toårig psykoterapiseminar (psykodynamisk psykoterapi for barn og unge) i ren LIS-gruppe.
 • Modul 2: Tverrfaglighet og samhandling (TS). Totalt ni dager over fem semestre med fellesundervisning og tverrfaglige læringsgrupper.

Kursbevis for leger utstedes ved avslutning av psykoterapiseminaret (etter fjerde semester) og, for LIS-er som deltar i TS-modulen, ved avslutning av hele spesialistprogrammet etter fem semestre. TS-modulen er ikke søkt anbefalt hos RegUt og dermed ikke en obligatorisk del av LIS-undervisningen. Vi anbefaler deltakelse i TS-modulen for alle profesjoner.

Undervisningen tar utgangspunkt i tre ulike læringsarenaer:

 • undervisning på RBUP
 • egenaktivitet mellom samlingene (refleksjonsnotater, litteraturstudier og e-læring)
 • veiledet klinisk praksis (veilederne inviteres til veiledersamlinger på RBUP)

Filer til nedlasting:

Kontaktpersoner