RBUP logo

Miljøterapi og ambulante tjenester med barn, unge og familier

RBUP tilbyr en toårig videreutdanning for fagpersoner som jobber direkte miljøterapeutisk eller ambulant med barn og unge og familier innen barnevern og psykisk helsevern.

Nøkkelopplysninger

 • Varighet:

  Toårig deltidsstudie

 • Neste oppstart:

  Ikke fastsatt

Kontaktpersoner

NB! Det blir ikke opptak til denne videreutdanningen i 2021. Eventuelt opptak i 2022 blir annonsert her på våre nettsider.

Utdanningen er en spesialisering rettet mot å skape virksomme, utviklingsfremmende og helhetlige omsorgs- og behandlingstilbud for unge med komplekse utfordringer og omsorgsbehov. Den er også ment å bidra til å skape større samarbeidsflate mellom barnevern og psykisk helsevern, til den unges beste.

Miljøterapi og ambulant arbeid som fag

Miljøterapi i institusjonskontekst handler om å skape et utviklingsfremmende miljø som tilbyr spesialisert omsorg. Dette innebærer å gjøre oppvekstmiljøet til et sted som kan virke helende og behandlende. Barn og unge bruker hverdagssituasjoner til å trene på nye ferdigheter, både når det gjelder følelseshåndtering og relasjoner til andre. Gjennom nye erfaringer både med miljøterapeutene, jevnaldrendegruppen og med seg selv kan utviklingen styres inn på nye spor. Når barnet forstås på nye måter øker mulighetene for å gi og motta tilpasset utviklingsstøtte, og oppleve mestring og utvikling.

Arbeidsformen bygger på forståelsen av at samspillet mellom barnet og dets miljø gjensidig påvirker hverandre. Gjennom ny erfaring vil barns forståelse av seg selv og verden kunne endres og utvides. Miljøterapien bidrar med nye muligheter til å utrykke seg, bli møtt og mestre kontakt med andre, samt til å få øye på eget potensiale.

Et fagfelt med store krav til bred kompetanse

Miljøterapi som behandlingsform benyttes i mange ulike arenaer og innenfor ulike fagområder, men er særlig utbredt innenfor institusjoner som jobber med barn og unge innen barnevern og psykisk helsevern. Det ambulante arbeidet hviler i stor grad på en systemisk tradisjon. Det innebærer at forståelsen av atferd som kommunikasjon knyttet til kontekst og mening blir sentrale fenomen. I de siste årene har også tilknytningsteorien, nyere traumeteori og mentaliseringsteori hatt en plass i dette feltet som ledd i å kunne forstå og møte barn som har store utfordringer med både å bli forstått og selv forstå verden.

Det er behov for et bredt repertoar av kunnskap og ulike tilnærminger for å kunne utvikle institusjoner og fagpersoner som kan jobbe målrettet, systematisk og faglig forsvarlig med denne gruppen av barn og unge. Det er derfor et særlig behov for å styrke kompetansen til gruppen av fagfolk som skal jobbe direkte med noen av de mest sårbare barna og ungdommene våre, slik at barna i ulike arenaer kan sikres helhetlige omsorgs- og behandlingstilbud.

«For å utøve miljøterapi behøves kompetanse og ferdigheter innenfor et bredt og nyansert spekter. Dette er en av miljøterapiens sterke sider, og kanskje har dette også vært en av miljøterapiens utfordringer»
(Olkowska og Landmark, 2016)

Informasjon om studiet

Utdanningen er et klinisk deltidsstudium over to år. Studiet kan kvalifisere til søknad om klinisk godkjenning etter gjeldende regler hos den enkelte profesjons godkjenningsorgan. For en formell klinisk godkjenning må studenten søke etter gjeldende regler for godkjenning på grunnlag av videreutdanninger uten studiepoeng hos det aktuelle organ (FO, Sykepleierforbundet, etc).

Målgruppe

Målgruppen for studiet er ansatte som anvender miljøterapi eller ambulante tjenester som arbeidsform med barn og unge innen barnevern eller psykisk helsevern.

Teori og praksis

Gjennom studiet settes miljøterapeutisk og ambulant arbeid inn i en kontekst og ses i sammenheng med andre hjelpe- og behandlingstilbud for barn og unge innen psykisk helsevern og barnevern. På bakgrunn av bredden og kompleksiteten i de utfordringene som miljøterapeutisk og ambulante tjenester er satt til å løse, kreves et bredt kunnskapsfelt bestående av både empiri, teori og erfaringskunnskap som ledd i å utvikle gode tilnærminger for praksisfeltet. Dette medfører også krav om evne til kunnskapshåndtering som ledd i å forvalte denne kunnskapen inn som et relevant bidrag i ulike kontekster med barn, unge og familier.

Ulike teorier og prinsipper som regnes som særlig relevante for disse to arbeidsformene behandles særlig gjennom studiet, og kobles til praksisfeltet gjennom arbeidskrav hvor studentene integrerer denne kunnskapen med egen praksiserfaring. Gjennom studiet benyttes også ferdighetstrening som virkemiddel for å utvikle og integrere nye kommunikative og terapeutiske ferdigheter i møte med barn, unge, familier, kollegaer og aktuelle samarbeidspartnere.

Sentrale læringsmål

Målet med studiet er å gi økt kompetanse på det særegne ved miljøterapi og ambulant arbeid som arbeidsform i møte med utsatte barn og unge innen barnevern og psykisk helsevern. Gjennom studiet skal studentene tilegne seg kunnskaper, ferdigheter og holdninger som er relevant for miljøterapeutisk og ambulant praksis spesielt, men også for arbeid med barn og unge med komplekse utfordringsbilder generelt.

Det innebærer følgende læringsmål for studiet:

 • kunnskap om hva som påvirker vårt kunnskapssyn, våre metodiske valg og vår forståelse/forforståelse
 • kunnskap om og forståelse av aktuelle teorier, perspektiver og metodiske tilnærminger som er relevant for miljøterapeutisk og ambulant arbeid med barn og unge
 • kunnskap om kunnskapsbasert praksis i miljøterapeutisk arbeid
 • kjennskap til ulike institusjons- og organisasjonsmodeller, målgrupper, behandlingsideologi og metodikk innenfor psykisk helsevern for barn- og ungdom og barnevern
 • kunnskap om eget fagfelt som avgrensning til andre instanser i tverrfaglig samarbeid
 • kunnskap om brukermedvirkning og evne til å omsette dette i praksis med ulike brukergrupper i ulike kontekster
 • kunnskap om relevant nyere forskning innen relevante fagfelt, samt aktuelle kilder til oppdatering av denne typen kunnskap
 • benytte metodiske ferdigheter i miljøterapi og ambulant arbeid med barn og unge og deres familier/nettverk
 • reflektere over hvordan medvirkning kan være aktuelt på ulike måter for ulike aktører i ulike kontekster
 • formulere både verbale og skriftlige faglige beskrivelser av miljøterapeutiske observasjoner, vurderinger og beslutninger
 • tilpasse og anvende faglig kunnskap i egen arbeidskontekst
 • tilpasse kommunikasjon og bruke ulike samtale- og samspillsteknikker i arbeid med barn og unge
 • har utviklet hensiktsmessige terapeutiske og pedagogiske holdninger tilpasset klientens ressurser, utfordringer og situasjon
 • kan vise respekt, empati, nysgjerrighet og forståelse i klientarbeid
 • kommunisere med både fagpersoner og lekfolk om miljøterapiens egenart
 • kan reflektere over egen terapeutisk stil og sin rolle og identitet som kliniker
 • kan gjøre etiske og kritiske overveielser ved valg av forståelsesmåter og behandlingstilnærming

Opptakskrav

Søkere må dokumentere minimum 3-årig bachelorutdanning fra høgskole eller universitet, innen helse-, sosial-, eller pedagogiske fag. Ved på begynt studium må søkerne ha minst to års relevant praksis fra miljøterapeutisk eller ambulant kontekst etter endt grunnutdanning/bachelor.

Studenten må også være i minst 50% relevant ambulant eller miljøterapeutisk arbeid under studietiden.

Arbeidsstedet må, ved egen leder i egen søknad, anbefale kandidatens søknad, samt at den ansatte vil ha mulighet til å jobbe i minst 50% relevant stilling i miljøterapeutisk eller ambulant kontekst på dag/kveld i hele studieperioden.

RBUP foretar prioritering mellom aktuelle søkere, og kan etter særskilt vurdering gjøre unntak for enkeltkandidater som ikke oppfyller alle de formelle kravene.