Logo som leder til forsiden

Fordypning i familieterapi for barn og unge

Påbyggingsmodul som gir fordypning i familieterapi og systemisk praksis til bruk i arbeid med barn, unge, deres familier og systemene rundt. Modulen bygger på gjennomført spesialistundervisingsprogram med behandlingsmetoden familieterapi. Det er åpent for særskilte søkere med tilsvarende grunnutdanning og ferdigutdannede familieterapeuter.

Nøkkelopplysninger

 • Neste oppstart:

  17. august 2023

 • Kursavgift:

  Kr. 22 000 (11 000 per semester), i tillegg kommer kostnader til veiledning

  kr. 18 000 (9 000 per semester)

 • Søknadsfrist:

  15. april 2023

 • Varighet:

  To semestre

 • Sted:

  Oslo

Kontaktpersoner

Informasjon om fordypningen

Fordypningen går fra august 2023 til juni 2024. Undervisningen omfatter i alt 120 timer i seminargrupper. Undervisningen gjennomføres som månedlige samlinger á to dager over 10 samlinger. Det er krav om 60 timer gruppeveiledning utenom samlingene, noe som tilsvarer cirka en dag i måneden. Fordypningen kan inngå i deler av godkjenningsgrunnlaget for å bli klinisk spesialist.

Fordypningen er tverrfaglig og tverretatlig. Den gir en klinisk fordypning i evidensbasert behandlingsmetode for barn og ungdom. Undervisningen er dynamisk og engasjerende med veksling mellom forelesninger, modell-læring, film samt deltakerens egen muntlige deltakelse, øvelser, rollespill, kliniske filmer og refleksjoner.

Fordypningen i familieterapi vil bygge på gjennomført innføring og fokusert opplæring i sentrale familieterapeutiske retninger og anvendelse av disse. Fordypningen vil bidra til en integrering av de familieterapeutiske retningene samt gi økt selvrefleksiv praksis i utviklingen som familieterapeut. Målet er å øke evnen til å tenke rundt, tilpasse og anvende kunnskap om barn og unge, vitenskapsfilosofi og systemiske endringsteorier omsatt til hjelpsomme terapeutferdigheter i ulike kontekster. Det legges vekt på en kontinuerlig terapeututvikling med økt selvrefleksivitet om seg selv som familieterapeut: hva gjør vi, hvorfor gjør vi det, hva bringer vi selv inn i samhandlingen og hvordan dette virker inn sammen med barnet, ungdommen, familien og systemene rundt?

Fordypningen vil gi: 

 • kunnskap om teorier og modeller som bidrar til økt selvrefleksivitet i klinisk praksis
 • begreper til å undersøke, adressere og reflektere over kjønn, etnisitet, legning, sosial situasjon og andre potensielt marginaliserende fenomener og flerkulturelle problemstillinger
 • kunnskap om ulike modeller som anbefales i behandling av barn og unge med alvorlige psykiske tilstandsbilder
 • ferdigheter til å gjenkjenne egne ideer og kunne reflektere over hvilke virkninger dette har på den terapeutiske prosessen
 • ferdigheter til å kunne skifte mellom ulike perspektiv og handlingsalternativer i gitte terapeutiske prosesser
 • videreutvikling av egne terapeutiske holdninger og ferdigheter i sitt kliniske arbeid
 • integrering av en etisk reflektert og kritisk holdning til egne foretrukne verdier, ideer og væremåter i møte med barn, unge, familier og systemer i ulike kontekster

Målgruppen

Målgruppen for fordypningen er ansatte i barnevernet, kommunale- og spesialisthelsetjenester som har sitt oppdrag knyttet til barn og unges psykiske helse. Målgruppen er ansatte som arbeider med endringsarbeid med barn og ungdommer og deres familier. Dette kan være fagfolk som jobber blant annet på familiesentre, barnevern, BUP, helsestasjon, skolehelsetjenesten eller i ambulante tjenester.

Veiledning

Det er krav om 60 timers klinisk veiledning i gruppe med veileder i familieterapi godkjent av RBUP. Veiledningen kommer i tillegg til samlingene. Veiledningen skal ta utgangspunkt i deltakerens eget kliniske arbeid og anvendelse familieterapeutiske tilnærminger og systemisk praksis. Veiledningen er et av de viktige bindeleddene mellom teori og praksis. Intensjonen med veiledningen er å bidra til å få øye på seg selv og sin utvikling samt utvikle økt selvrefleksjon som familieterapeut sammen med andre. Dette gjøres ved å være i og bruke gruppeprosessene i eget lærings- og utviklingsarbeid. Det brukes blant annet arbeid med videoopptak fra eget klinisk arbeid.

Deltakelseskrav

Det er krav om minimum 80 prosent tilstedeværelse på undervisningssamlingene og 100 prosent i veiledningsgruppen.

Opptakskrav

Målgruppen for fordypningen er tidligere deltakere på Spesialistundervisningsprogrammet ved RBUP med familieterapi som behandlingsmetode (FAM modul 1). Særskilte søkere med tilsvarende grunnutdanning i familieterapi eller tidligere ferdigutdannet familieterapeuter kan også søke om opptak. Søkere fra tilsvarende utdanninger eller andre familieterapeutiske utdanninger må i tillegg sende inn studieplan og kursbevis for gjennomført studie ved innsøking. Alle søkere må være i relevant praksis med endringsarbeid med barn, ungdom og deres familier (minst 50 %) under hele videreutdanningen. RBUP foretar prioritering mellom søkerne ved behov.