RBUP logo

Fordypning i barnevernsarbeid med risikoutsatte sped- og småbarnsfamilier

Fordypningen bygger på føringer i ny barnevernsreform (fra 2022), samt nye nasjonale retningslinjer for utredning og tiltak rettet mot sped- og småbarn i risiko for omsorgssvikt.

Nøkkelopplysninger

 • Neste oppstart:

  12. September 2022

 • Kursavgift:

  20 000

 • Søknadsfrist:

  25. juni 2022

 • Varighet:

  12 måneder (deltid)

Kontaktpersoner

Utdanningen tar utgangspunkt i temaer for de som jobber med risikoutsatte sped- og småbarn. Med risikoutsatte mener vi sped- og småbarn med egne sårbarheter og/eller belastninger i sitt omsorgsmiljø som utgjør en trussel mot en sund og god utvikling. Dette gjelder både før og etter fødsel. I fordypningen vil vi ha fokus på deg som hjelper i endringsarbeid og behandlingsomsorg med familier.

Informasjon om studiet

Undervisningen er praksisnær og kunnskapsbasert (erfaringskunnskap, forskningskunnskap og brukerkunnskap). Det vil bli tatt utgangspunkt i forskning og teori som utgjør dagens kunnskapsstatus innen nyere utviklingspsykologi samt tilknytnings- og traumefeltet. I tillegg til undervisning om nøkkeltemaene vil man jobbe gjennom refleksjoner, øvelser og kasusframlegg. Dette for å understøtte en integrert forståelse slik at kunnskapen kan utøves i arbeidshverdagen til den enkelte. Gjennomgående refleksjonstemaer i hele studiet vil derfor være: Hvordan være en god hjelper inn i de sårbare familiene? Hvordan stå i utfordrende relasjonsarbeid over tid og uten å la seg overvelde? Hvordan greie å holde fokus på barnet i arbeid med foreldre med store behov?

Kreditering

Norsk Psykologforening: Godkjennes som 72 timer vedlikeholdskurs for psykologspesialister.

Praktisk informasjon om undervisningen

Fordypningen går over høstsemester 2022 og vårsemester 2023 med henholdsvis fire og seks månedlige samlinger over to dager (september t.o.m. desember; januar t.o.m. juni). Forelesninger og grupper ledes av psykologspesialist Eline Hagvoll Trudvang og klinisk barnevernspedagog Marit Reinfjord Simonsen. Begge har lang klinisk erfaring med endrings- og behandlingsarbeid i graviditet og spedbarnstid innen barnevern og psykisk helsearbeid i kommune- og spesialisthelsetjenesten.

Veiledning

Studentene skal ha 40 timer klinisk veiledning gjennom utdanningen, individuelt eller i gruppe, som skal dokumenteres ved utdanningens avslutning. Veiledningen skal ta utgangspunkt i studentens endringsarbeid og behandlingsomsorg i graviditet og sped- og småbarnstid, og gjennomføres med veileder som er godkjent av RBUP. I tilfeller hvor studenter ikke har tilgang på veileder som fyller RBUPs krav, kan RBUP være behjelpelig med å finne veileder.

Obligatorisk oppmøte

For å oppnå målet om en klinisk/teoretisk utdanning som under hele studieforløpet integrerer teori og praksis er all undervisning obligatorisk. For å få godkjent utdanningen må fremmøte være minst 80 % per studieår.

Studiekrav

 • Semester 1: En skriftlig oppgave hvor man gjør egne refleksjoner rundt sitt arbeid med risikoutsatte sped- og småbarn og deres familier. Oppgaven skal ha et omfang på ca. 1000 ord.
 • Semester 2: En skriftlig fordypningsoppgave. Oppgaven skal ha et omfang på ca. 3000 ord.
 • Krav om at samtlige studenter skal fremlegge minst to filmopptak av arbeid med familier med fokus på seg selv i løpet av studieåret.

Datoer for samlingene

Høst 2022: 12. og 13. september, 17. og 18. oktober, 14. og 15. november, 12. og 13. desember

Vår 2023: 16. og 17. januar, 27. og 28. februar, 27. og 28. mars, 24. og 25. april, 22. og 23. mai, 05. og 06. juni

Kursets mål

 • Alliansearbeid i barnevernet – utfordringer knyttet til egne reaksjoner
 • Utviklingstemaer og utviklingsstøtte i de første leveårene.
 • Ulike måter å systematisere en kartlegging på, og oversette dette til endringsarbeid.
 • Foreldrefungering som kan innebære en risiko
 • Utviklingstraumer i barnets nærmeste relasjoner, kronisk stress.
 • Ulike former for endringsarbeid
 • Plassering utenfor hjemmet
 • Samvær og tilbakeføring
 • Rapportskriving

Målgruppe

Målgruppen for studiet er ansatte som jobber i barnevernsfeltet.

Opptakskrav er gjennomført spesialistprogram med metodemodulen sped- og småbarns psykiske helse, eller den toårige videreutdanningen i sped- og småbarns psykiske helse ved RBUP. Har du tilsvarende kompetanse fra andre utdanningssteder kan du også søke om opptak på studiet.

Andre fordypninger innen sped- og småbarnsfeltet

Filer til nedlasting: