Logo som leder til forsiden

Fordypning i barnevernsarbeid med risikoutsatte sped- og småbarnsfamilier

Fordypningen bygger på føringer i ny barnevernsreform (fra 2022), samt nye nasjonale retningslinjer for utredning og tiltak rettet mot sped- og småbarn i risiko for omsorgssvikt.

Nøkkelopplysninger

 • Neste oppstart:

  9. januar 2024

 • Kursavgift:

  22 000

 • Søknadsfrist:

  15. november 2023

 • Varighet:

  12 måneder (deltid)

Utdanningen tar for seg aktuelle temaer for deg som jobber med risikoutsatte sped- og småbarn. Med risikoutsatte mener vi sped- og småbarn med egne sårbarheter eller belastninger i sitt omsorgsmiljø som utgjør en trussel mot en sunn og god utvikling. Dette gjelder både før og etter fødsel.

I fordypningen vil vi ha fokus på deg som fagperson i utrednings- og endringsarbeid med familier i barnevernet.

Informasjon om studiet

Undervisningen er praksisnær og kunnskapsbasert (erfaringskunnskap, forskningskunnskap og brukerkunnskap). Det vil bli tatt utgangspunkt i forskning og teori som utgjør dagens kunnskapsstatus innen nyere utviklingspsykologi samt tilknytnings- og traumefeltet. I tillegg til undervisning om nøkkeltemaene vil man jobbe gjennom refleksjoner, øvelser og kasusframlegg. Dette for å understøtte en integrert forståelse slik at kunnskapen kan utøves i arbeidshverdagen til den enkelte. Gjennomgående refleksjonstemaer i hele studiet vil derfor være: Hvordan være en god hjelper for de sårbare familiene? Hvordan stå i utfordrende relasjonsarbeid over tid og uten å la seg overvelde? Hvordan greie å holde fokus på barnet i arbeid med foreldre med store behov?

Innhold i samlingene

 • Allianse og selvivaretakelse
 • Utredning av sped- og småbarn og deres omsorgs-situasjon
 • Bruk av videoopptak av samspill og tilknytning i barnevernets arbeid med sped- og små
 • Systematisering av informasjon
 • Arbeid med minoritetsfamilier
 • Foreldrefungering som innebærer en risiko
 • Hvordan jobbe kunnskapsbasert i praksis
 • Hvordan sikre gode vurderinger av barns funksjonsvansker i kompliserte barnevernssaker
 • Foreldre med kognitive funksjonsvansker
 • Barnemishandling
 • Traumebehandling
 • Endringsarbeid og familiestøttende tiltak
 • Oppfølging etter plassering utenfor hjemmet
 • Tilbakeføringsmålet
 • Samvær
 • Rapportskriving

Kreditering

Norsk Psykologforening: Godkjennes som 72 timer vedlikeholdskurs for psykologspesialister.

Praktisk informasjon om undervisningen

Fordypningen går over høstsemester 2023 og vårsemester 2024 med henholdsvis fire og seks månedlige samlinger over to dager.

Forelesninger og grupper ledes av psykologspesialist Eline Hagvoll Trudvang. Hun har lang klinisk erfaring med endrings- og behandlingsarbeid i graviditet og spedbarnstid innen barnevern og psykisk helsearbeid i kommune- og spesialisthelsetjenesten.

Veiledning

Studentene skal ha 40 timer klinisk veiledning gjennom utdanningen, individuelt eller i gruppe, som skal dokumenteres ved utdanningens avslutning. Veiledningen skal ta utgangspunkt i studentens kliniske arbeid med barn og familier i graviditet og sped- og småbarnstid. Veileder skal være godkjent av RBUP. I tilfeller hvor studenter ikke har tilgang på veileder som fyller RBUPs krav, kan RBUP være behjelpelig med å finne veileder.

Obligatorisk oppmøte

For å oppnå målet om en klinisk/teoretisk utdanning som under hele studieforløpet integrerer teori og praksis, er all undervisning obligatorisk. For å få godkjent utdanningen må fremmøte være minst 80 % per studieår.

Studiekrav

 • Semester 2: En skriftlig fordypningsoppgave. Oppgaven skal ha et omfang på ca. 3000 ord.
 • Skriftlige refleksjoner i forkant av hver samling.
 • Minst to filmopptak av eget arbeid med familier med i løpet av studieåret. Filmene skal ha søkelys på ens egen rolle.

Datoer for samlingene

Vår 2024

 • 9. og 10. januar
 • 13. og 14. februar
 • 12. og 13. mars
 • 9. og 10. april
 • 7. og 8. mai,
 • 4. og 5. juni

Høst 2024

 • 27. og 28. august
 • 24. og 25. september
 • 29. og 30. oktober
 • 26. og 27. november

Kursets mål

Hovedmålet med studiet er at deltakerne får økt kompetanse i oppfølging av sped- og småbarnsfamilier i barneverntjenesten, i tråd med barnevernsreformen og nyere retningslinjer for utredning, endringsarbeid og familiestøttende tiltak. Det vil legges vekt på ulike utfordringer i barnevernets møte med familier. Videre vil studentene utfordres i å jobbe med:

 • Hvordan være en god hjelper for de sårbare familiene?
 • Hvordan stå i utfordrende relasjonsarbeid over tid og uten å la seg overvelde?
 • Hvordan greie å holde fokus på barnet i arbeid med foreldre med store behov

Målgruppe

Målgruppen for studiet er ansatte som jobber i barnevernsfeltet med sped- og småbarn og deres familier.

Det anbefales at gjennomført spesialistprogram med metodemodulen sped- og småbarns psykiske helse, eller den toårige videreutdanningen i sped- og småbarns psykiske helse ved RBUP. Har du tilsvarende kompetanse fra andre utdanninger eller kurs kan du også søke om opptak på studiet.

Filer til nedlasting:

Kontaktpersoner