Logo som leder til forsiden

Tverrfaglig nettverk innen kommunalt psykisk helse- og rusarbeid

På oppdrag fra Helsedirektoratet har vi i RBUP ansvar for å drifte regionale tverrfaglige nettverk innen kommunalt psykisk helse- og rusarbeid. Nettverksarbeidet har som mål å understøtte kommunenes arbeid med å tilby kommunale psykisk helse- og rustjenester av god kvalitet.

Nettverket har som mål å gi faglig støtte til tjenesteledere og å bedre samarbeidet på tvers av profesjoner og tjenester i kommunen – samt å bidra til kompetanseheving for de ansatte.

Målgruppen for nettverket er ledere, psykologer og andre yrkesgrupper som arbeider i kommunale psykisk helse- og rustjenester i helseregion øst og sør.

Tradisjonelt har vi arrangert jevnlige nettverksmøter – som regel to ganger i året (vår og høst) – i tillegg til at vi har arrangert nasjonale arrangementer på sommeren. Eksempler på temaer vi har adressert de siste årene er levekårutfordringer, internettbasert helsehjelp, ungdom og rus, psykososiale konsekvenser av korona, hvordan snakke med barn m.m.

I 2021/2022 har vi igangsatt en omfattende videreutvikling av nettverksarbeidet. Bakgrunnen for dette er helsepolitiske føringer og innmeldte behov. Målet er å utvikle en kurspakke for ledere og ansatte i nyetablerte psykiske helseteam der deltakere vil få opplæring i tjenesteutvikling, tiltaksutvikling, kommunalt behandlings- og rådgivingsarbeid – i tillegg til ruskompetanse. Målet er å starte pilottestingen av opplegget i løpet av høsten 2022.

Det er opprettet en arbeidsgruppe som skal utvikle piloten. Arbeidsgruppen er tverrfaglig sammensatt og består av representanter fra kompetansesentrene RBUP, KORUS, RVTS– alle medlemmene har egenerfaring fra kommunalt psykisk helse og rusarbeid.

Hvis du tenker at din tjeneste ønsker å være med i pilottestingen av dette programmet anbefaler vi at du tar dette opp med nærmeste leder – og at din leder fyller ut skjemaet under – eller tar direktekontakt på e-post: henrik.gilde@r-bup.no .

Søk om å bli med i nettverket

Samtykke (må fylles ut)

Kontaktpersoner: