Logo som leder til forsiden

Nettverk for familiesentre

Ledernettverket for familiesentre er et regionalt nettverk for lederne ved disse sentrene og tilsvarende samorganiseringer av tjenester i kommunene. Hensikten er å gi lederne et samlingssted og nettverk for å utvikle lederrollen, samt faglig styrking av sentrene.

Familiesentrene er tverrfaglige, kommunale tiltak som samler primære helse- og sosialtilbud til barn, unge og familier. Sentrene er, som oftest, en samlokalisering av tjenester som er organisert i andre enheter. Sentrene gir på den måten viktige førstelinjetilbud til sine brukere. Ledernettverket skal gi støtte til ledere med utfordrende oppgaver i familiesentrene og er et forum for blant annet å dele erfaringer med tverrfaglig arbeid.

Vi har en arbeidsgruppe med representanter fra tjenestene og RBUP som i fellesskap beslutter temaer på samlingene ut fra evalueringer og ønsker fra deltakerne. Nettverkssamlingene består av faglige innledninger, drøftinger og erfaringsdeling. Eksempler på faglig innhold kan være: tverrfaglig samarbeid, organisasjon og ledelse, ulike tiltaks- og intervensjonsområder, drift av åpen barnehage, kartleggingsverktøy, utfordringer knyttet til styringsverktøy, lovverk og rammer, og evaluering av egen tjeneste eller tiltak. Erfaringsutveksling er del av alle samlingene.

Ledernettverket ble opprettet i 2010 etter ønske fra familiesentrene og drives av RBUP. Samlingene arrangeres årlig i RBUPs lokaler i Nydalen i Oslo. Det er to samlinger for lederne ved sentrene og en fagdag som er åpen for alle sentrenes ansatte og samarbeidspartnere. Region sør har i tillegg et eget nettverk og en egen arbeidsgruppe som arrangerer to fagdager pr. år i Kristiansand.

Målgruppen er alle ledere ved familiesentre, både de med lang erfaring og nye ledere. Nyopprettede sentre kan melde på flere ansatte. Nettverket er alltid åpent for nye deltakere.

Ta kontakt med oss på mail@r-bup.no dersom du ønsker å delta. Informasjon om neste samling og påmeldingsfrist finner du i kurskalenderen.

Søk om å bli med i nettverket

Samtykke (må fylles ut)