Logo som leder til forsiden

Helsefremmende og forebyggende arbeid i barnehage

Emosjonell støtte og utvikling i barnehagehverdagen.
Hvordan kan vi voksne i barnehagen støtte barns følelser, og hjelpe dem i deres følelsesmessige utvikling? Vi vet at god følelsesregulering er viktig for en god psykisk helse på både kort og lang sikt, og er svært viktig for læring. Rammeplanen sier:
«Barnehagen skal være et trygt og utfordrende sted der barna kan prøve ut ulike sider ved samspill, fellesskap og vennskap. Barna skal få støtte i å mestre motgang, håndtere utfordringer og bli kjent med egne og andres følelser.»

Dette kurset setter fokus på hvordan voksne kan møte barns følelser på en utviklingsfremmende måte – både på individ og gruppenivå. Følelsene våre signaliserer viktig informasjon til omgivelsene våre om hvordan vi har det, men det er ikke alltid så lett å vite hvordan vi best kan hjelpe barn med å forstå, uttrykke og regulere følelser på en god måte. Derfor skal vi denne dagen sette søkelys på følelser, og hvordan vi best mulig kan hjelpe barn med denne store utviklingsoppgaven.

Vi skal denne dagen innom følgende temaer:
  • Barns følelsesutvikling
  • Sammenhengen mellom barns utvikling og følelser
  • Profesjonell selvivaretagelse
  • Selvregulering
  • Reguleringsstøtte og følelsesveiledning i gruppe og hos individ
  • Sanseregulering
  • Organisering og struktur i barnehagen

Kursets mål

  • Deltagere får en grunnleggende innføring i barns følelsesmessige utvikling og hva som påvirker utviklingen
  • Hvordan følelsene våre påvirker læring og utvikling
  • En innføring i grunnleggende ferdigheter i reguleringsstøtte

Målgruppe

Dette kurset er utviklet til dem som jobber i barnehage eller støttetjenestene rundt barnehagen (PPT, fagsenter, helsestasjon).

Bestill dette kurset

Dette kursopplegget kan vi tilrettelegge for din arbeidsplass.
Ta kontakt med oss gjennom dette skjemaet