RBUP logo

Emosjonell støtte og læring i skolen

Hvordan kan vi voksne i skolen støtte barns følelser og hjelpe dem i deres følelsesmessige utvikling slik at ikke følelser står i veien for læring?

Elevers følelsesregulering er sentralt for en god psykisk helse på både kort og lang sikt, og er svært viktig for læring. Læreplanverkets overordnede del påpeker at «mellommenneskelige relasjoner, å kunne sette grenser og respektere andres og å kunne håndtere tanker, følelser og relasjoner» hører hjemme under det tverrfaglige temaet Folkehelse og livsmestring.

Følelsene våre signaliserer viktig informasjon til omgivelsene om hvordan vi har det, men det er ikke alltid så lett å vite hvordan vi best kan hjelpe elever med å forstå, uttrykke og håndtere følelser på en god måte. Det å kunne identifisere egne og andres følelser er en viktig ferdighet, som hjelper elever å bli bedre utrustet til å gå ut i verden og møte andre. For å få til dette, trenger barn og ungdom voksne som er villige til å tåle barns følelser, også de vanskelige. Dette kurset omhandler hvordan ansatte i skolen kan jobbe med følelser på en emosjonelt støttende måte som fremmer læring – både på individ og klassenivå.

Denne dagen skal vi innom følgende temaer:

  • Barns følelsesutvikling
  • Sammenhengen mellom elevers utvikling, læring og følelser
  • Profesjonell selvivaretagelse
  • Selvregulering
  • Reguleringsstøtte og følelsesveiledning for enkeltelever og klasse
  • Organisering og struktur i skolehverdagen

Dagen er praktisk rettet og vil inneholde øvelser og tid til diskusjon.

Forelesere

Ida Svantorp – Spesialrådgiver ved RBUP, klinisk spesialpedagog og Ingrid Karine Prøis – Spesialrådgiver ved RBUP, spesialpedagog

Kursansvarlig

Ida Svantorp – ida.svantorp@r-bup.no
Ingrid Karine Prøis - ingrid.prois@r-bup.no
Prosjektkoordinator Laura Azzarelli - laura.azzarelli@r-bup.no

Kursets mål

  • Deltagere får en grunnleggende innføring i barns følelsesmessige utvikling og hva som påvirker utviklingen
  • Hvordan følelsene våre påvirker læring og utvikling
  • En innføring i grunnleggende ferdigheter i reguleringsstøtte i skolehverdagen

Målgruppe

Dette kurset er utviklet til dem som jobber i skole eller støttetjenestene rundt barnehagen (PPT, fagsenter, helsestasjon).

Kommende kurs

Neste kursdato er ikke fastsatt.

Du kan melde din interesse for kurset med skjemaet nedenfor. Da får du beskjed med en gang vi setter opp kurset.

Meld din interesse for dette kurset

Personopplysninger (må fylles ut)