Logo som leder til forsiden

Resiliens og mestring blant barn og ungdom med flyktningbakgrunn

Hvordan kan det ha seg at noen barn fungerer godt til tross for at de har opplevd alvorlige krisesituasjoner?

Flyktningebarn og -ungdom har økt sårbarhet for å utvikle psykososiale problemer. Bakgrunnen er dramatiske og/eller belastende erfaringer før flukten, under flukten og etter at de kom til Norge. Noen barn og ungdommer utvikler psykiske helseproblemer, mens andre klarer seg utmerket til tross for store påkjenninger. Vi kaller disse barna løvetannbarn. Kurset skal ha fokus på hvilke faktorer som bidrar til at sårbare og utsatte flyktningebarn og -ungdom blir motstandsdyktige og viser god fungering. Hvordan kan vi anvende kunnskap fra resiliensforskning til å styrke utsatte barn og ungdommers normale fungering?


1. Resiliens, definisjon og forståelse
Hvordan kan vi forstå at noen som har gjennomgått store belastninger, likevel kommer gjennom uten store skader? Er det avhengig av personlighetstrekk eller miljøfaktorer eller hva?

2. Relevans for klinikere
Hvordan kan forskning om de som klarer seg bra være nyttig for oss som hjelpere når vi møter de som strever?

3. Forebygging
Hvordan kan denne kunnskapen gi retning for hvilke tiltak som bidrar til økt integrering og god psykisk helse for flyktninger i Norge?

4. Religion og spiritualitet
Har religion og spiritualitet betydning for resiliens og mestring av traumatiske kriser? Hvordan kan vi bruke religion og spiritualitet som ressurs i terapeutisk arbeid?

Kurset vil foregå digitalt.

Forelesere

Helen Johnsen Christie, psykologspesialist, tidligere direktør RBUP, nå eget foretak. Spesialområder: traumer og resiliens. Lang erfaring i arbeid med flyktninger i Norge og med arbeid i krigsområder. Omfattende undervisnings- og formidlingsvirksomhet, medforfatter av bl.a. «Styrk sterke sider» (håndbok i resiliensbyggende grupper) og «Interkulturell behandling av innvandrer- og flyktningfamilier i BUP».

Leoul Mekonen er studieleder ved RBUP Øst og Sør. På RBUP driver han kompetanseheving innenfor fagfeltet helse- og sosialt arbeid med etniske minoriteter. Leoul er sosionom, utdannet tolk og har master i helsefremmende og forebyggende arbeid. Han har mange års erfaring i frivillige organisasjoner der han driver forebyggende arbeid i minoritetsmiljøer. Han bruker sin egen tidligere erfaring som asylsøker i undervisningen, noe som gjør presentasjonen levende.

Kursansvarlig

Leoul Mekonen - studieleder RBUP leoul.mekonen@r-bup.no
Hege Sundstrøm - prosjektkoordinator RBUP hege.sundstrom@r-bup.no

Målgruppe

Ansatte i barnehage, skole, skolehelsetjenesten, barnevern, fosterhjemtjeneste, asylmottak, bokollektiv, BUP, helsestasjon for ungdom, fritidsklubber, minoritetsrådgivere og ansatte på fritidsklubber og ungdomsorganisasjoner.Kommende kurs

Neste kursdato er ikke fastsatt.

Du kan melde din interesse for kurset med skjemaet nedenfor. Da får du beskjed med en gang vi setter opp kurset.

Meld din interesse for dette kurset

Personopplysninger (må fylles ut)