Logo som leder til forsiden

Hjernens utvikling hos sped- og småbarn

Nevropsykologisk perspektiv på sped- og småbarnets utvikling.

Kurset handler om sped- og småbarn og kursdagen vil gi et bakteppe av nyere kunnskap om noen sentrale trekk ved vår fantastiske hjerne, hjernens utvikling, sårbarhet og plastisitet. Det vil være vekt på områder med særlig betydning for emosjonelle, sosiale og kognitive funksjoner og perioden før skolealder.

Tilknytning er en basal mellommenneskelig prosess som er grobunn for den videre sosiale og kognitive utviklingen, og «det affektive språket» bidrar til tilknytning og reguleres og utvikles i samspill med de nære voksne. Noen sentrale trekk i tilknytningssystemet og sårbarheter i dette vil bli skissert. Når skal vi være bekymret over det vi ser i tilknytningsrelasjonen og hva kan en gjøre for å hjelpe? Nært knyttet til dette er utviklingsområdet sosial kognisjon. Hvordan forstår vi sosial kognisjon og hvorledes skjer utviklingen av sosial kognisjon før skolealder? Kan en understøtte utviklingen på dette området, og når er det grunn til å bekymre seg og sette inn tiltak? Språkutviklingen starter i de tidlige samspillssituasjonene. Hva vet vi om den tidlige språkutviklingen, hvordan kan den understøttes og hva er alvorlig/bekymringsfullt på dette funksjonsområdet før skolealderen? 

Barn skal tidlig lære mye om å styre og regulere følelser og atferd og legge planer. Disse funksjonene betegnes i dag som eksekutive funksjoner. Dette området har vært gjenstand for stor interesse og forskningsinnsats, og god utvikling av slike funksjoner har stor betydning for funksjon i skolealder og i voksenlivet. Kan utviklingen av dette funksjonsområdet understøttes i sped- og småbarnsperioden? Når skal en være bekymret og henvise?

Mange av temaene som det foreleses om vil bli belyst med videoillustrasjoner.

Foreleser

Anne-Grethe Urnes er cand. psychol og klinisk spesialist i barne- og ungdomspsykologi og nevropsykologi, og er en bredt forankret klinisk psykolog med lang klinisk erfaring. Urnes har utviklet den første tverrfaglige utdanningen i nevrofag rettet mot barn og unge i Norge.

Kreditering

Kurset er godkjent av Psykologforeningen som 6 timers vedlikeholdsaktivitet.

Kursansvarlig

Studieleder Eline Hagvoll Trudvang - eline.trudvang@r-bup.no
Prosjektkoordinator Inger Line Wahl - inger.wahl@r-bup.no

Kurset er planlagt og ønsket som en fysisk samling, men grunnet pandemien ser vi behovet for å kunne tilby et digitalt alternativ. Vi åpner derfor opp for at man også kan delta på kurset digitalt. Egen mail for registrering av digitale deltakere samt lenke til møtet vil bli sendt ut i forkant til alle som har meldt seg på via denne hjemmesiden.

Kursets mål

Du lærer om:
  • Hjernens sårbarhet og plastisitet
  • Tilknytning som grobunn for utvikling
  • Utvikling av sosial kognisjon
  • Utvikling av kommunikasjon og språk
  • Utvikling av styring og regulering av følelser og atferd
  • Hvordan understøtte disse utviklingsområdene?
  • Hva er bekymringsfull utvikling innen disse utviklingsområdene?

Målgruppe

Behandlere i BUP, ansatte i barnevern, PPT, barnehager, skoler, føde-/barselavdelinger, nyfødt intensivavdelinger, jordmødre, bufetat, helsestasjoner og barne- og familiesenter.

Kommende kurs

Neste kursdato er ikke fastsatt.

Du kan melde din interesse for kurset med skjemaet nedenfor. Da får du beskjed med en gang vi setter opp kurset.

Meld din interesse for dette kurset

Personopplysninger (må fylles ut)