Logo som leder til forsiden

Omsorgs- og endringsmodellen (OEM)

OEM-modellen skal styrke kvaliteten i barneverntjenesten, forbedre den psykiske helsen og øke livskvaliteten til ungdom i statlige barneverninstitusjoner. Forskere ved RBUP skal finne ut hvilke resultater bruken av modellen gir.

Nøkkelopplysninger

Målgruppe:

Ungdom i statlige barnvernsinstitusjoner og deres familier

Tidsrom:

2018-2022

Samarbeid:

Forskningsprosjektet er et samarbeid mellom RBUP, Bufetat Region Nord og University of Washington og inkluderer både kommunalt barnevern og statlige barnevernsinstitusjoner i Region Nord.

Finansiering:

Norges forskningsråd

Hva er Omsorgs- og endringsmodellen (OEM)?

Omsorgs- og endringsmodellen er basert på tre modeller som har vært etablert og videreutviklet i Bufetat Region Nord siden 2011. Tiltakene i OEM er ment å hjelpe ungdommene og deres familier i forebyggende arbeid samt gjøre overgangen fra å bo på en institusjon til å bo hjemme enklere. I OEM benyttes det evidensbaserte terapeutiske tilnærminger ved institusjonsopphold og i overgangen mellom institusjonen og nærmiljøet. I tillegg til DBT ferdighetstrening inneholder OEM systematisk kartlegging av ungdommer, tilnærminger fra Multisystemisk terapi (MST) og Motiverende intervju (MI).

Hva vet vi om behovet for OEM?

Antall barn og familier som mottar hjelp fra barneverntjenesten har økt med 60 prosent de siste 20 årene. I 2014 mottok mer enn 53 000 barn og ungdom hjelp fra statlig eller kommunal barnevernstjeneste.

- I dag mangler vi god dokumentasjon på effekten av tiltak, og vi har begrenset kunnskap om hva som kjennetegner behovene til disse barna og deres familier. Vi trenger mer kunnskap om hvilken behandlingskompetanse de ansatte sitter på, og hva slags kvalitet det er på tjenestene disse familiene får, sier John Kjøbli som er forsker og seksjonsleder i RBUP.

Mange barn og ungdommer som er i kontakt med barnevernet har opplevd omsorgssvikt og alvorlige psykososiale belastninger. Slike opplevelser øker sjansen for å utvikle psykiske lidelser betraktelig, og en nylig kartlegging av ungdommer på norske barnevernsinstitusjoner viser også at mange har psykiske vansker. Ytterligere studier har vist at ungdom i barnevernet har en høyere risiko for tidlig død, selvmord, rusproblematikk og å få vanskeligheter med å tilpasse seg rent psykososialt.

Disse ungdommene fremstår som en statistisk sårbar gruppe med et komplekst hjelpebehov innen psykiske vansker, symptomer og lidelser som ikke dekkes av det etablerte tilbudet. Både norske og internasjonale studier har vist at dialektisk atferdsterapi (DBT) er en effektiv behandling for ungdom med komplekse emosjonelle og atferdsmessige problemer. I OEM brukes DBT ferdighetstrening. En fordel med DBT ferdighetstrening er at den tilbys direkte til ungdommen selv. Ungdommene lærer konkrete ferdigheter som mindfulness, følelsesregulering og mellommenneskelige ferdigheter slik at de bedre kan møte og mestre utfordringer relatert til sterke følelsesmessige svingninger. I dette prosjektet ønsker vi å finne ut hvordan dette fungerer i praksis, og hvordan ungdommene tar imot intervensjonen.

Hvordan gis OEM?

OEM er i første omgang implementert i åtte institusjoner i Bufetat Region Nord hvor personell- og lederopplæring gis gjennom læringssamlinger og løpende veiledning.

- Samtlige ungdommer ved institusjonene mottar tilbud om ukentlig ferdighetstreningsgruppe og individuell oppfølgning tilpasset den enkeltes målsetninger, sier Kjøbli. Når ungdommene flytter hjem igjen til kommunen er det viktig å opprettholde de ferdighetene som ungdommene har lært samt bistå familiene og involverte parter med å forhindre tilbakekomst til institusjon.

Forskning på OEM

Forskningsprosjektet ved RBUP skal evaluere implementeringen av modellen i tillegg til å evaluere hvilke effekter OEM-intervensjonen har på ungdommens psykiske helse og livskvalitet.

- Vi vil se på hvordan implementeringen påvirker de ansatte, hvilke faktorer som påvirker behandlingsresultater og hvilken innvirkning tilpasningen av modellen har til norske institusjoner, forteller Kjøbli. Målet er å styrke samarbeidet mellom statlig og kommunalt barnevern samt øvrige helsetjenester, i tråd med Samhandlingsreformen.