RBUP logo
Erstattes av et fellesbilde av oss i prosjektet

GuideMe er et samarbeidprosjekt, her kan du lese om alle involverte parter:

RBUP Øst og Sør

Regionsenter for barn og unges psykiske helse

RBUP er et regionalt kompetansesenter, som jobber på oppdrag fra Helsedirektoratet og Barne-, ungdoms-, og familiedirektoratet (Bufdir). Vår oppgave er å styrke kompetansen og øke kvaliteten i tjenestene som jobber med barn og unges psykiske helse. Det gjør vi gjennom forskning, rådgivning, kurs og utdanning.

Vår rolle i GuideMe: RBUP er initiativtaker og prosjekteier. Vi har hatt regien i utviklingen av Skolehelse, samt planleggingen av hvordan verktøyet skal evalueres. RBUP har felles databehandleransvar med VID og RKBU, og utvikler dessuten den digitale datainnsamlingsløsningen. Vi har også et spesielt ansvar for den kvantitative datainnsamlingen i det faktorielle eksperimentet.

Vårt team: Åse Sagatun (nasjonal prosjektleder), Solveig Holen (regional prosjektleder), Kristin Waldum-Grevbo (PhD), Thomas Engell, Ida Svantorp, Malene Brekke, Annette Jeneson ++ og Anna Stigum Trøan.

VID Vitenskapelige Høgskole

Fakultet for helsefag

VID er en privat høyskole som satser på utdanning og forskning innen helse- og sosialfag, samt pedagogikk, ledelse, diakoni og teologi.

Vår rolle i GuideMe: VID har vært med på videreutviklingen av Skolehelse, med spesielt fokus på elementet Samtaleveileder. Vi har også et spesielt ansvar for den kvalitative datainnsamlingen i Norge. VID har felles databehandleransvar med RBUP og RKBU.

Vårt team: Hege Sjølie (lokal prosjektleder), Grethe Savosnick, Live Nordhagen, Signe Zenia Hulgaard-Bruvold og Maryam Rouhani Amiri

NTNU, RKBU Midt-Norge

Regionalt kunnskapssenter for barn og unge - psykisk helse og barnevern

RKBU er et tilsvarende kunnskapssenter som RBUP i region Midt-Norge. RKBU er organisert under Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU), og finansiert av Helsedirektoratet og Bufdir. Vi driver med forskning, utdanning, formidling og tjenestestøtte til de som arbeider med barn og unges psykiske helse.

Vår rolle i GuideMe: RKBU har vært med på videreutviklingen av Skolehelse, med spesielt fokus på elementet Skolesamarbeid. Vi har dessuten ansvar for rekruttering av skoler i Midt-Norge, og vil bidra under prosjektgjennomføring og datainnsamling i regionen. RKBU har felles databehandleransvar med RBUP og VID.

Vårt team: Stine M. Ekornes (regional prosjektleder) Jo Magne Ingul og Line Stien

NTNU, ISM

Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie

ISM ligger under NTNU, og driver undervisning og forskning innenfor samfunns- og allmennmedisin, (helse)sykepleie og folkehelse. Helseundersøkelsen i Trøndelag (HUNT) er organisert under instituttet, og utgjør en viktig del av vårt satsingsområde.

Vår rolle i GuideMe: ISM har et spesielt ansvar for den epidemiologiske delen, hvor vi komplementerer data samlet inn i det faktorielle eksperimentet i GuideMe med data fra andre helseundersøkelser og registerdata. Målet vårt er å bidra med kunnskap om ungdoms helse og bruk av helsetjenester, blant annet ved å benytte data fra UngHUNT koblet til nasjonale registre.

Vårt team: Kristine Pape og Kirsti Kvaløy

Aarhus Universitet

Aarhus Universitet er Danmarks nest største og eldste universitet.

Vår rolle i GuideMe: Elementet Web-dialog i Skolehelse er inspirert av det danske verktøyet BørnUngeLiv (tidligere Skolesundhet.dk). BørnUngeLiv ble i sin tid utviklet i et samarbeid mellom Aarhus Universitet og flere danske kommuner, men eies i dag av kommunene selv. Ved Aarhus Universitet vil vi undersøke brukererfaringer og opplevd nytte med BørnUngeLiv og elementet Webdialog i Skolehelse. I tillegg vil vi være involvert i den epidemiologiske delen av prosjektet sammen med ISM/NTNU

Vårt team: Sanne Angel

Helsedirektoratet

Helsedirektoratet gir faglige råd, utarbeider nasjonale normer, tildeler midler etter politiske vedtak, og forvalter lov- og regelverk innenfor helse og omsorgssektoren. Vi er underlagt Helse- og omsorgsdepartementet.

Vår rolle i GuideMe: Vi har vært med på utviklingen av Skolehelse gjennom deltakelse i flere arbeidsgrupper. Sammen med RBUP og Norsk helsenett (NHN), skal vi dessuten planlegge hvordan effektive elementer i Skolehelse kan videreføres ved prosjektets slutt.

Vårt team: Astrid Hernes Kvalnes, Kristine Hartvedt og Øyvind Schjøtt Christiansen

Norsk helsenett

NHN er et statlig foretak under Helse- og omsorgsdepartementet. Vi utvikler og driver nasjonale e-helseløsninger og infrastruktur.

Vår rolle i GuideMe: I prosjektperioden er det RBUP som drifter den digitale komponenten i Skolehelse, men målet er at effektive funksjoner i løsningen skal videreføres i nasjonal e-infrastruktur. Vi i NHN er med i planleggingen av hvordan digitale funksjoner i Skolehelse skal kunne videreføres ved prosjektets slutt.

Vårt team: Ingvild Engelsen, Nina Ulstein og Rannveig Elisabeth Nordlie

Oslo kommune, Helseetaten

Helseetaten er Oslo kommunes fagetat innen helseområdet. Våre arbeidsområder er blant annet allmennlegevakt, tannhelsetjenester, folkehelsearbeid og oppgaver knyttet til bydelenes helse- og omsorgstjenester. Skolehelsetjenesten og Utdanningsetaten i kommunen er eksempel på våre samarbeidspartnere. Vi har også ansvar for drift og utvikling av kommunens fagsystemer på helse- og omsorgsområdet.

Vår rolle i GuideMe: Vi har vært med på utviklingen av elementet Skolesamarbeid. Vi har dessuten deltatt i ulike arbeidsgrupper i prosjektet, og hatt en aktiv rolle i forbindelse med rekruttering av skolehelsetjenester ved bydeler i Oslo.

Vårt team: Vigdis Brit Skulberg, Kristine Forfang og Grete Verløy