RBUP logo

Ventelister for å bli NBO-observatør

Publisert:

Kontaktpersoner:

I kommunene er det hovedsakelig helsesykepleiere og jordmødre som har deltatt, men også fysioterapeuter, psykologer og barnevernspedagoger. I sykehusavdelinger har jordmødre, barnepleiere og sykepleiere fått opplæringen. Totalt har til nå ca 1500 deltatt i opplæringer.

RBUP har fullbookede opplæringskurs i NBO til et stykke ut i 2023, og har mer enn nok med å imøtekomme alle henvendelser om opplæringer. Det er derfor nå rundt ett års ventetid. Vi forsøker å bruke «førstemann til mølla»-prinsippet, men prøver også å prioritere dersom det er noen som har økonomiske midler som kan brukes til dette formålet, sier Unni Tranaas Vannebo, som er studieleder og nasjonal koordinator for NBO-opplæringen.

NBO er et viktig verktøy fordi foreldrene får hjelp til å bli bedre kjent med barnet sitt og hva det uttrykker før det verbale språket er der.

Gjennom NBO skal foreldre få mulighet til økt mestringsfølelse og trygghet på at de kan lese og tolke sitt spedbarns signaler, og prøve å forstå hva det nyfødte barnet «forteller» oss gjennom kroppen sin. Vi jobber med å «vanne tilknytningssystemet», det vil si styrke relasjonen mellom foreldrene og det lille barnet, forteller Vannebo.

«Bruksanvisning for baby»

Mange foreldre uttrykker at de gjerne skulle ha sett at barnet kommer ut med en bruksanvisning, og her mener vi at NBO kan være svaret på det de etterspør og savner, sier Vannebo.

Hun forteller at mange foreldre er oppmerksomme på hva barnet «forteller» dem gjennom kroppen helt intuitivt, og at disse vet hva de skal gjøre for å hjelpe barnet sitt. Det er dette vi kaller det intuitive foreldreskap. Andre igjen trenger å få hjelp til å oppdage hva barnet i en slik situasjon «forteller», og hva det trenger av støtte fra sine omsorgspersoner.

Som et ledd i undervisningen må alle som skal bli observatører filme seg selv i en observasjon med foreldre og barn til stede. Det er i stor grad gjennom denne filmen vi kan se hvordan observatøren utfører observasjonen i «god NBO- ånd», forteller Vannebo.

Dette vil si at de møter de tre hovedmålene med NBO:

  1. Beskrive/ ordsette det de ser av barnets atferd for foreldrene
  2. jobbe med å etablere en god allianse til foreldrene
  3. jobbe med å styrke relasjonen mellom foreldrene og barnet

I opplæringen brukes det også dukker når man gjennomgår de enkelte elementene i NBO. Her får deltakerne øve seg og rollespille sammen med en kollega, både på å gjennomføre elementene, men også på samtalen med «forelderen». Dette for å sikre at alle har forstått hvordan de 15 elementene i NBO utføres og at de da kan få veiledning av NBO-trener.

God planlegging og god oppfølging av kurs

I mange tilfeller skal det søkes om penger, det skal planlegges ut fra turnus, andre arbeidsoppgaver og så videre, og det skal forberedes slik at alle er «klare» til oppstart. Dette er en del av det vi kaller implementeringsprosessen. Noen steder har de allerede mye klart, andre steder er det en jobb å gjøre i forkant av opplæring.

Mange kommuner har ikke økonomi til å få NBO-opplæring, og RBUP hjelper dem derfor med anbefalinger om hvor de kan søke midler for å få gjennomført kurs.

Vi anbefaler også at de kan samarbeide med nabokommuner og føde/barselavdelinger, for å få nok deltagere til en hel opplæring på ca 25 personer. Da har de muligheten til å spleise ut fra hvor mange deltagere det er fra hvert tjenestested. Vi har mange gode eksempler på slike samarbeid, som også er nyttig ved senere samarbeid utover kommunegrenser og tjenestesteder, sier Vannebo.

Hun nevner også at der de er for få deltakere til at det kan tilbys opplæring på tjenestestedet, har de mulighet til å delta på den åpne opplæringen som gjennomføres hver vår hos RBUP.

Det arrangeres i tillegg erfaringssamlinger/vedlikeholdssamlinger omkring ett år etter at opplæringen er avsluttet.

Noen ganger har vi en slik samling med de tjenestestedene som ligger nærme hverandre geografisk, eller vi kan få spørsmål om samlinger med for eksempel ett enkelt tjenestested. I tillegg arrangerer vi en årlig nasjonal konferanse/ vedlikeholdssamling, hvor vi kan ha innlegg fra fagfolk og der de som har gjennomgått opplæring kan dele sine erfaringer, sier hun.

Alfa og omega er å ha lederne med på laget

Vannebo understreker hvor viktig det er å ha med lederne.

Jeg har alltid et møte med lederne i forkant av en opplæring for å klargjøre hva opplæringen innebærer for deltakerne og at det kan være hensiktsmessig for ledere å legge til rette for at de skal kunne gjennomføre opplæringen i arbeidstiden. De skal også være klar over arbeidskravene deltakerne skal gjennomføre i løpet av opplæringen, forteller hun.

Hun anbefaler at lederne deltar på veiledningsdagene, da de gjennom dette får et bedre innblikk i opplæringens omfang og at det også er lettere å kunne implementere NBO i praksishverdagen etter endt opplæring.

I tillegg har Vannebo et forberedende møte med de som skal delta i opplæringen to-tre uker før oppstart, hvor hun gir samme orientering som til lederne.

Dette er for at de skal få hilse på oss, og selvfølgelig er det viktig på disse møtene at deltakere og ledere får stille de spørsmål de måtte ha. Møtene som vi har på forhånd er noe av det vi får veldig positive tilbakemelding på, sier Vannebo.

FAKTA:

NBO (The Newborn Behavioral Observations system) er en tilnærming som bygger en positiv allianse mellom foreldre og barn, noe som er spesielt viktig der familiene trenger ekstra hjelp og oppfølging over tid.

NBO-satsningen ledes av seksjonsleder og dr. psychol Kari Slinning i nært samarbeid med Unni Tranaas Vannebo, som er nasjonal koordinator for NBO-opplæringen og mastertrener.

Det er 25-30 deltakere per opplæring i en fem-dagers opplæringspakke over et halvt år. Undervisningen består av teori, rollespill, praktiske øvelser og veiledningsdager med mellomrom. Samtidig jobber deltakerne med å utføre observasjoner i egen praksis, som loggføres og sendes til veileder. Det gis individuell tilbakemelding på loggene. Etter endt opplæring og når deltageren har gjennomført 5 sertifiseringsoppgaver blir man sertifisert som NBO-observatør.

NBO er utviklet av en tverrfaglig gruppe forskere og klinikere tilknyttet The Brazelton Institute ved Children`s Hospital, Harvard Medical School i Boston, USA. RBUP har enerett i Norge til å tilby opplæring og sertifisering i NBO.