Logo som leder til forsiden

Flere spennende landsdekkende tilbud innen sped- og småbarns psykiske helse

Publisert:

Disse programmene går over tid, og er for alle som arbeider med gravide og sped- og småbarn i kommunale tjenester, andre- og tredjelinjetjenesten. Det vil si at det passer for deg som jobber i helsestasjon, barnehage, PP-tjeneste, barnevern, foreldre-barn senter, BUP, kommunale psykiske helseteam, føde/barsel og nyfødt intensiv, krisesenter og lignende virksomhet.

Unikt og praktisk rettet tilbud innenfor videreutdanning

Eline Hagvoll Trudvang er spesialist i barne- og ungdomspsykologi, studieleder og gruppeleder for videreutdanningen i sped- og småbarns psykiske helse hos RBUP.

– For å starte på programmet må du dokumentere minimum treårig helse- og sosialfaglig pedagogisk utdanning, samt praksis med denne aldersgruppen. Under utdanning kreves det at du er i arbeidsforhold hvor du kan jobbe med de aller minste, forteller hun.

Trudvang forteller videre at du i dette programmet først og fremst får en bred innføring i feltet sped- og småbarns psykiske helse, med mange spennende og viktige temaer som presenteres i undervisningsform.

– Mye av videreutdanningen er praktisk rettet, når vi jobber med veiledning på klinisk materiale som studentene selv tar med seg. Dette gjør det relevant og nyttig for alle. Vi har fått mye tilbakemelding på at videreutdanningen gir en viktig trygghet i å forstå de minste barna, og at studentene liker at det er mengdetrening på å observere samspill, sier Trudvang.

Det finnes ulike tilbud innen dette feltet over hele landet, med ulike sammensetninger av emner.

– Det vi kan tilby her hos oss er mange veier inn til god kunnskap om de minste barna og familiene deres, med tilpasning til flere yrkesgrupper og arbeidsplasser, sier hun.

Tverrfaglighet styrker samarbeid

Her er det mulighet for et møte mellom alle profesjoner på feltet, det vil si leger, psykologer, pedagoger, barnevernspedagoger, sosionomer, sykepleiere, helsesykepleiere og jordmødre.

– Jeg tror dette kan være ekstra viktig på sped- og småbarnsfeltet, siden mye jobbing handler om å finne ressurser rundt barnet og familien. Da er det nyttig å kunne noe om viktige instanser rundt de minste barna, hvordan man jobber eller hvilken kompetanse man kan hente ut fra de ulike stedene. Det er jo slik at «alle» gravide får oppfølging hos lege eller jordmor, så godt som alle spedbarn er på helsestasjonen og svært mange småbarn går i barnehage, sier hun.

Hun beskriver videre hvordan alle voksne rundt barn har meldeplikt til barnevernet om de er bekymret for et barn, og mange helsestasjoner og barnehager støtter foreldre i vurdering rundt sykdom, skjevutvikling og annet strev som kan utløse et hjelpebehov fra sykehus, BUP eller PPT.

– Her er det mange møtepunkter, og det er lettere for instansene rundt barna og familiene å samarbeide godt når alle ledd har god kunnskap om de minste barna og snakker nogenlunde samme språk. Det gjelder å ha nok felles kunnskap til å vite når det trengs hjelp og nok differensiert kunnskap til at ulike perspektiver skaper et helhetlig og sammenhengende tilbud. En tverrfaglig videreutdanning skaper en god ramme for læring og arbeid på slike premisser, sier Trudvang.

Det er blitt gjort en større evaluering blant tidligere studenter som har tatt denne utdanningen, for å tilpasse kursene etter de behovene studentene har. Tilbakemeldingene viste at studentene blant annet ønsket å sertifisere seg i spesifikke metoder.

– Her kan du nå velge mellom to alternativer: NBO (https://www.r-bup.no/undervisningsprogram/newborn-behavioral-observations-nbo) og ADBB. I tillegg vil alle studenter få en innføring i WMCI (https://www.r-bup.no/kurs/439426), ASQ og ASQ-SE (https://www.r-bup.no/kurs/490535), forteller hun.

Du finner beskrivelser av de ulike metodene på RBUPs nettsider (https://www.r-bup.no/), hvor du også kan lese mer om videretudanningen. (https://www.r-bup.no/undervisningsprogram/videreutdanning-i-sped-og-smabarns-psykiske-helse)

To nye fordypningsprogrammer

RBUP tilbyr også to nye ettårige fordypningsprogrammer innen sped- og småbarnsfeltet: «Fordypning i behandlingsarbeid i graviditet og sped- og småbarnstid» (https://www.r-bup.no/undervisningsprogram/fordypning-i-behandlingsarbeid-i-graviditet-og-sped-og-smabarnstid) og «Fordypning i barnevernsarbeid med risikoutsatte sped- og småbarnsfamilier» (https://www.r-bup.no/undervisningsprogram/fordypning-i-barnevernsarbeid-med-risikoutsatte-sped-og-smabarnsfamilier).

Begge fordypningene er primært tenkt som klinisk rettede påbygninger til dem som allerede har fullført en av tre utdanningstilbud ved RBUP; spesialistprogrammet med fordypning i sped- og små, den to-årige videreutdanningen i sped- og småbarns psykiske helse eller Psykisk helse i svangerskap og barseltid.

– Det er viktig for fagpersoner å kunne fortsette å fordype seg etter å ha jobbet en stund og spisset sin kompetanse. Dette er med på å sikre engasjement og motvirke utbrenthet hos mange klinikere som står i komplekse og utfordrende oppgaver over tid. Studenter som tar disse fordypningene kan også bli viktige ressurspersoner i nettverk og implementering av kunnskap ute i tjenestene, sier hun.

«Fordypning i behandlingsarbeid i graviditet og sped- og småbarnstid» er for de som ønsker å videreutvikle seg i terapeutrollen for personer og familier som er i perinatalperioden (graviditet/fødsel/barseltid). Denne ledes av psykologspesialist Teija Anke og retter seg mot terapeuter som for eksempel jobber i BUP, kommunale psykiske helseteam eller privatpraktiserende. Undervisningen er spisset inn mot behandligsarbeid og terapiutvikling, og bygger særlig på teori og forskning innenfor nyere tilknytnings-, utviklings- og psykodynamisk psykologi. Programmet er godkjent som 72 timers vedlikeholdskurs for psykologspesialister.

I tillegg kommer det et nytt program høsten 2022, «Fordypning i barnevernsarbeid med risikoutsatte sped- og småbarnsfamilier».

– Dette tilbudet er laget med tanke på den nye barnevernsreformen som trer i kraft i løpet av 2022 og de nye nasjonale retningslinjene som kommer på utredning og tiltak rettet mot sped -og småbarn i risiko for omsorgssvikt. Målgruppen er fagpersoner som jobber innen barnevernsfeltet og som ønsker ytterligere fordypning i å se og forstå risikofaktorer og skjevutvikling hos det enkelte barnet. Her jobbes det også med hjelperollen og foreldrearbeid, men mer i en ramme for å sikre barnets beste i ulike sammenhenger, som foreldreveiledning, plassering, fosterhjemsveiledning, samvær og tilbakeføring, forklarer Trudvang.